Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

  1. Загальна інформація про курс
Назва курсу,

мова викладання

Лексикологія німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Калинюк Тетяна Василівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kalyniuk-t-v/
E-mail: kalynka13@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=724
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: середа 15.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

  1. Анотація до курсу

«Лексикологія німецької мови» належить до освітніх компонентів професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська).  Курс вивчається у 5-му семестрі і завершується екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Основним завданням теоретично]частини курсу є опис лексичної системи сучасної німецької мови та її підсистем. Зміст охоплює основні лексичні концепції і теорії німецької мови, специфіку фахової термінології, аналіз сучасних поглядів на різні проблеми лексикології. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів, виконанні низки тренувальних вправ.  Курс викладається німецькою мовою.

  1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лексикологія німецької мови» є опанування здобувачами як традиційних, так i новітніх теоретичних  i практичних проблем лексикології з точки зору наукових досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної германістики; формування у майбутніх учителів німецької мови основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів навчальної дисципліни у практиці навчання німецької мови в освітніх закладах різного типу.

  1. Формат курсу

Стандартний курс (очний/дистанційний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

  1. Результати навчання

ПРН 3 Знає мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури та сучасності.

ПРН 6 Має творчо-критичне мислення, творчо використовує різні теорії й досвід (вітчизняний, закордонний) у процесі вирішення соціальних та професійних завдань.

ПРН 7 Уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі.

ПРН 8  Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті. 

ПРН 11 Порівнює мовні та літературні факти, явища, визначає їхні подібності й відмінності.

  1. Обсяг і ознаки курсу
         Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання
Освітньо-професійна програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання третій /2020-2021
Семестр вивчення п’ятий
нормативна/вибіркова нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 120 год.
Кількість годин навчальних занять 40 год.
Лекційні заняття 20 год.
Практичні заняття 28 год.
Семінарські заняття  
Лабораторні заняття  
Самостійна та індивідуальна робота 72
Форма підсумкового контролю екзамен

  1. Пререквізити курсу 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Лексикологія німецької мови» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: Практика усного та писемного мовлення німецької мови, Практична граматика німецької мови, Практична фонетика німецької мови.

  1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

  1. Політики курсу 

Письмові роботи. Очікується, що здобувачі виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою.

Відвідання занять. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку здобувачі не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Здобувачі заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Схема курсу

Тема, план Форма заняття Матеріали Література

Інтернет ресурси

Завдання

 

Thema 1. Die Lexikologie als Wissenschaft im System der Sprachwissenschaft. Verbindung der Lexikologie mit den anderen sprachlichen Lehrfächern. Лекція,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Thema 2. Das Wort im Sprachsystem.

 

Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

 

Thema 3. Das Wesen der Wortbedeutung. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Thema 4. Semantische Analyse des deutschen Wortschatzes. Homonyme. Wortfamilien.

Wortfelder. Valenz. Mehrdeutigkeit der

Wörter.

Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Thema 5. Wortschatzerweiterung durch semantische Derivation bzw. Bedeutungswandel. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

Thema 6. Wortschatzerweiterung durch Übernahme aus anderen Sprachsystemen (Entlehnungen) Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

Thema 7. Semantische Analyse des deutschen Wortschatzes. Synonymie und Antonymie im lexikalischen System. Polysemie. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

Thema 8. Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch Wortbildung. Charakteristik der wichtigsten Wortbildungsarten. Bereicherung des deutschen Wortschatzes durch Ableitung und Kürzung / Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

Thema 9. Zeitliche Markierung des deutschen Wortschatzes : Archaismen und Neologismen Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

Thema 10. Lexikographie /  Лекція,

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми

 

  1. Система оцінювання та вимог
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань здобувачів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані здобувачами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи / електронному журналі. 

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (60балів) Екзамен  

 

 

100

Поточний контроль МКР СР  

40 балів

40 балів 15 балів 5 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтинговаоцінка з навчальноїдисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичн і значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національназалікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковимпроведеннямдодатковоїроботищодовивченнянавчальногоматеріалу кредитного модуля)