Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Теоретичний курс німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Боднарчук Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови

Крецька Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри німецької мови

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kretska-iu-a/

E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua

kretska@kpnu.edu.ua

Сторінка курсу в MOODLE  
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: четвер 15.00 – 17.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Теоретичний курс німецької мови» належить до циклу вибіркових дисциплін вільного вибору студента, дисциплін професійної підготовки додаткової спеціальності «Середня освіта (Мова і література (німецька)» підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (німецька/польська). Курс вивчається у 2-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються історії німецької мови, лексикології, теоретичної граматики та стилістики німецької мови. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про основні поняття теоретичних дисциплін сучасної німецької мови. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» є опанування студентами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем історії німецької мови, лексикології, теоретичної граматики та стилістики німецької мови з точки зору наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та формування у майбутніх педагогів основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці викладання німецької мови в освітніх закладах різного типу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» є: теоретично висвітлити основи граматичної будови німецької мови; познайомити студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень у галузі історії, лексикології, теоретичної граматики та стилістики німецької мови; розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання в практичному викладанні німецької мови в школі; розвинути у студентів вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію з досліджень мови та знаходити в ній елементи, необхідні для використання у професійній діяльності.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний, заочний)

Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.

фахові компетентності:

 • Здатність до розуміння основних понять теоретичного курсу німецької мови та вміння використовувати їх у практичній діяльності.
 • Розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою мовою в середньому і високому темпах.
 • Вміння розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у текстах різних мовленнєвих жанрів.

Очікувані програмні результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Володіти теоретичними знаннями про основні напрями досліджень у площині сучасної вітчизняної та зарубіжної германістики, зокрема у таких галузях як комунікативна, когнітивна та зіставна лінгвістика, а також у межах гендерного та лінгвокультурологічного підходів до мови.
 • Розуміти основні поняття теоретичного курсу німецької мови та вміти використовувати їх у практичній діяльності.
 • Вміти висловлюватися швидко і спонтанно без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком засобів вираження думки, ефективно і гнучко користуватися німецькою мовою.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька)

Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

Рік навчання/ рік викладання 1 1-2
Семестр вивчення 2 2-3
нормативна/вибіркова вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 4 4
Загальний обсяг годин 120 120
Кількість годин навчальних занять 40 16
Лекційні заняття 16 6
Практичні заняття 24 10
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 80 104
Форма підсумкового контролю залік залік

 

 1. Пререквізити курсу

Дисципліна «Теоретичний курс німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із другою іноземною мовою, поєднує в собі історію мови, теоретичну і практичну граматику, лексикологію першої іноземної мови, тісно пов’язана з кожною із названих лінгвістичних дисциплін (історією мови, граматикою, лексикологією), з одного боку, опираючись на дані цих дисциплін, а з іншого, – уточнюючи й доповнюючи ці дані.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем, визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання

 

Тема 1. Verwandschaftsbeziehungen und Periodisierung der deutschen Gegenwartssprache Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація  Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 2. Syntagmatische und paradigmatische Beziehungen Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 3. Wort als Grundeinheit des lexikalischen Systems der Sprache. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 4. Wortschatzerweiterung durch Entlehnung und Bedeutungswandel Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 5. Gegenstand und Hauptbereiche der theoretischen Grammatik. Das Verb. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 6. Das Substantiv. Die grammatischen Kategorien des Substantivs. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 7. Der deutsche Satz. Besonderheiten und Einteilung. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 8. Stilistische Besonderheiten der deutschen Sprache. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у бали за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент недостатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть проблеми, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

МКР проводиться у формі тестів. За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал (всього 40 питань).

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та вміння вирішувати практичні завдання.

До написання МКР допускаються всі студенти. Позитивну оцінку не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60% від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
ЗМ 1

Поточний контроль

МКР Самостійна робота  

 

100 балів

50 балів 40 балів 10 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)