Список

наукових та навчально-методичних праць

старшого викладача кафедри німецької мови

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Яремчук Інни Михайлівни

      за 2017-2021 р.

 

№з/п Назва Харак­тер роботи Вихідні дані Обсяг (сто­рін.) Співавто­ри
1. Німецькомовна притча у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – Вип 43. – С. 138–140. 3

0,3

ум.драрк.

2. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі Моно-графія ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с. 220

14,64

ум.драрк.

Л. С. Піхтовнікова
3. Поняття тексту та дискурсу у відношенні до притчі Тези Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2017. – Вип. 16. – Т. 3. – С. 58–60.

 

3

0,2

ум.драрк.

4. Прагматичні характеристики німецькомовної притчі Тези Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2017. – Вип. 8. – С. 83–84. 2

0,1

ум.драрк.

5. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für Studenten Нав-чально-мето-дичний посіб-ник Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2018. 164с. 164

9,36

ум.драрк.

В.О.

Казимір

6. Text aus stilistischerSicht Фондо-ва лекція Фондові лекції викладачів факультету іноземної / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби.Частина 6. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018.С.126-139 4

0,7

ум.драрк.

7. Лексичні особливості віршованих притч Є. Рота. Тези Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 9. С. 25. 1

0,1

ум.драрк.

 

8. Формально-змістовий рівень дослідження композиції німецькомовної притчі. Тези Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 59. 1

0,1

ум.драрк.

9. Лінгвістичні особливості спадщини Івана Огієнка. Стаття Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.].Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХV.С.159-163. 5

0,4

ум.драрк.

10. Синтаксичні засоби виразності у текстах малих жанрових форм Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 124-127. 4

0,2

ум.драрк.

11. Stilmittel des Wortschatzes Фондова лекція Фондовi лекцiї викладачiв факультету iноземної фiлологiї : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VII. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2019. С. 97-108. 12

0,7

ум.драрк.

12. Особливості використання текстів притч на заняттях з німецької мови. Тези Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 99-100. 2

0,1

ум.драрк.

 

13. Внесок Івана Огієнка в розвиток української літературної мови. Стаття Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019.  Вип. XVI. С. 145-148. 4

0,3

ум.драрк.

14. Розмежування байки і притчі у лінгвостилістичному аспекті. Тези Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. Вип. 10. С. 19-20. 2

0,1

ум.драрк.

 

15. Німецькомовна притча в інтерпретаційному вимірі (лінгвостилістичний аспект) Тези Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 246-249. 4

0,18

ум.драрк.

16. Stilistik der deutschenSprache. Lehrmittel fürStudenten Нав-чально-мето-дичний посіб-ник 2-ге видання, виправлене та доповнене.  Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2019. 328 с. 328

19,07

ум.драрк.

17. Deutsche Textlinguistik(auf dem MaterialverschiedenerTextsorten) Навчаль-ний посібник Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2020. 148 с. 148

8,48

ум.драрк.

18. Основні положення синергетики у застосуванні до дискурсу німецькомовної притчі. Стаття Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2020. Вип. 13. С. 184-188. 5

0,5

ум.драрк.

19. Особливості використання текстів притч на заняттях з німецької мови. Тези Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. С. 99-100. 2

0,1

ум.драрк.

20. Лінгвостилістичні засоби створення експресивності в текстах німецькомовних притч. Стаття 1.     Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Видавець Панькова А.С., 2020. Вип 52. С. 115-117.

 

3

0,3

ум.драрк.

21. Діалогічне і монологічне мовлення в композиційній структурі німецькомовної притчі. Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 109-112. 4

0,18

ум.драрк.

22. Німецькомовна притча і споріднені літературні форми Тези Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 11. С. 18-19. 2

0,16

ум.драрк.

23. Прагмастилістичні особливості польського та українського мовленнєвого дискурсу. Тези Культурно-історичні виміри сучасної полоністики : збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. Кам’янецьПодільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ, 2020. С. 129-132.

 

4

0,2

ум.драрк.

24. Особливості мовного стилю Івана Огієнка. Стаття Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л. Марчук (гол. ред.), О. Рарицький (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020.  Вип. XVII. С.125-130. 6

0,5

ум.драрк.

25. Синергетика як універсальний метод дослідження еволюції стилю. Тези Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2020. Вип. 19. Т.3. С. 53-54.

2.

2

0,2

ум.драрк.

26. Притчевий дискурс як об’єкт наукових досліджень. Тези Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 19-20 листопада 2020 р. / редкол. Т. В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 118-121.

 

 

4

0,1

ум.драрк.

27. Особливості мовного стилю Ґ. Е. Лессінга. Тези Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття : міжнародна науково-практична конференція. Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. С. 75-78.

 

4

0,2

ум.драрк.

28. Прагмастилістика художнього тексту (на матеріалі текстів притч Б. Брехта). Стаття Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms ofDevelopment. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янецьПодільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ, 2021. С. 192-203. 12

0,55

ум.драрк.

 

 

 

 

29. Vergleichende Stilistikder deutschen undukrainischen Sprache. Schwerpunkte fürDiskussion. Фондова лекція Фондові лекції викладачів факультету іноземної / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VIII. Кам’янець-Подiльський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. С. 119-130. 12

0,7

ум.драрк.

30. Тексти малих художніх форм в інтерпретаційному вимірі: лінгвостилістичний аспект. Стаття Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Ужгородський національний університет, 2021. Вип. 15. С. 86-90.

 

5

0,5

ум.драрк.

31. Лінгвостилістичний аналіз та інтерпретація художнього тексту. Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 120-124.

 

5

0, 17

ум.драрк.

32. Лінгводидактичні особливості текстів малих художніх форм. Тези Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет іме-ні Івана Огієнка, 2021. Вип. 20. Т. 3. С. 54-55. 2

0,2

ум.драрк.

33. Основні напрями розвитку порівняльної стилістики німецької та української мов. Тези Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун. К. : 2021. С. 449-453. 5

0,1

ум.драрк.

34. Використання пісень на заняттях із другої іноземної мови (німецької). Тези Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Iвана Огієнка, 2021. С. 104-106. 3

0,1

ум.драрк.

35. Синтаксичні засоби виразності німецької та української мов. Тези Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: проблеми, тенденції, напрями: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 23-24. 2

0,1

ум.драрк.

 

 

Старший викладач кафедри німецької мови                                                       І. М. Яремчук