Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу, мова викладання Практика усного та писемного мовлення німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Добринчук Ольга Олександрівна доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/dobrynchuk-o-o/
E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=719
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: І семестр – середа 14.30,

ІІ семестр – середа 14.30.

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

        Навчальна дисципліна «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» належить до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська). Курс вивчається у 7-му та 8-му семестрах і завершується у 7-му  семестрі заліком, у 8-му – екзаменом.

        Основними організаційними формами навчання є практичні заняття, які передбачають комплексну реалізацію практичної, загальноосвітньої, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети, що досягається в процесі практичного оволодіння іноземною мовою.

Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» є формування мовних, мовленнєвих, соціокультурних та навчально-стратегічних компетентностей в оволодінні німецькою мовою у процесі підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації вчителів німецької мови.

 

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний). Навчальним планом передбачені практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Здатність гармонійно поєднувати в собі усі компоненти загальнолюдської культури особистості, творчо та критично мислити.
 • Уміння ставити і формулювати завдання, пов’язані з реалізацією соціально-професійної діяльності.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Володіння навичками та сучасними методами проведення наукових досліджень.
 • Знання історії, культури, традицій країн, мова яких вивчається.

фахові компетентності:

 • Здатність розуміти усне мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою та другою іноземною мовами в нормальному темпі, при цьому спираючись на психофізіологічні механізми сприйняття мовлення та використовуючи тексти різних жанрів.
 • Вміння реалізувати мовленнєвий намір в ситуаціях соціально-побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації німецькою та другою іноземною мовами.
 • Вміння читати художні, науково-популярні, публіцистичні та прагматичні тексти німецькою та другою іноземною мовами, здійснювати методичний аналіз текстів для читання, адаптувати їх урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів.
 • Здатність писемного спілкування німецькою та другою іноземною мовами у типових ситуаціях.
 • Здатність розуміти та навчати суті іншомовних фонетичних, лексичних та граматичних явищ німецькою та другою іноземною мовами.
 • Вміння аналізувати і порівнювати мовні явища в рідній та іноземній мовах.

Очікувані програмні результати навчання:

 • Володіти знаннями про історію та культуру країн, мова яких вивчається.
 • Володіти усним та писемним мовленням німецької та другої іноземної мов у різноманітних ситуаціях спілкування.
 • Знати особливості граматичної, фонетичної і лексичної систем німецької та другої іноземної мов.
 • Вміти виділяти та порівнювати форму, зміст й функції мовних одиниць іноземної та рідної мов.
 • Розрізняти основні закономірності розвитку та функціонування типових і нетипових мовних явищ.

 

 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

 
Рік навчання/ рік викладання четвертий/2020-2021  
Семестр вивчення 7-8  
нормативна/вибіркова нормативна  
Кількість кредитів ЄКТС 14,5 кредитів ЄКТС  
Загальний обсяг годин 435 год.  
Кількість годин навчальних занять 166 год.  
Лекційні заняття    
Практичні заняття 166 год.  
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 269 год.  
Форма підсумкового контролю залік,екзамен  

 

 1. Пререквізити курсу

         Дисципліна «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із мовознавчими дисциплінами: «Практичною граматикою», «Практичною фонетикою», «Стилістикою», «Теоретичною грамматикою» і «Лексикологією німецької мови», «Лінгвокраїнознавством», «Регіональними варіантами німецької мови».

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

         Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт, зокрема самостійні роботи, тести, словникові диктанти, модульні контрольні роботи.

Заплановані також такі засоби діагностики результатів навчання: підготовка презентацій до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни, групові та індивідуальні проектні роботи.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

Тема, план Форма заняття Матеріали Література

Інтернет

ресурси

Завдання
Семестр 7.
Змістовий модуль 13.
Тема 1. Beziehungen. практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентації, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання, тренувальні вправи в режимі онлайн https://www.hueber.de/exercises/530-25156/?rootPath=/exercises/530-25156/ Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни.

 

 Вивчення лексики до теми.

 

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Підготовка презентацій, усних доповідей,  підготовка до тестів та словникових диктантів.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche

Виконання онлайн-вправ на сайті:

https://www.hueber.de/exercises/530-25156/?rootPath=/exercises/530-25156/

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Тема 2. Ernährung.

 

-//- -//- -//- -//-
Тема 3.

An der Uni.

-//- -//- -//- -//-
Змістовий модуль 14.
Тема 1.

Service.

-//- -//- -//- -//-
Тема 2. Gesundheit. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Sprache und Regionen.

 

-//- -//- -//- -//-
МКР 7        
Семестр 8.

 

Змістовий модуль 15.
Тема 1. Modernes Leben практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентації, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання, література для домашнього та індивідуального читання, тренувальні вправи в режимі онлайн

https://www.hueber.de/exercises/530-25160/?rootPath=/exercises/530-25160/

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

 

Виконання завдань у підручнику та робочому зошиті.

Підготовка презентацій, усних доповідей,  підготовка до тестів та словникових диктантів.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche

Виконання онлайн-вправ на сайті:

https://www.hueber.de/exercises/530-25160/?rootPath=/exercises/530-25160/

Домашнє читання

Інивідуальне читання

Тема 2. Im Tourismus. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Intelligenz und Wissen. -//- -//- -//- -//-
Змістовий модуль 16.
Тема 1. Meine Arbeitsstelle. -//- -//- -//- -//-
Тема 2. Kunst. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Studium. -//- -//- -//- -//-
МКР 8        

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Критерії оцінювання результатів виконання МКР.

МКР 7 (20 балів)

З 1 по 10 завдання мають на меті перевірити рівень володіння студентами граматичними навичками.

Завдання 11 перевіряє вміння студентів використовувати граматичну конструкцію у понад фразовій єдності.

Мета 12 завдання – перевірити засвоєння лексики студентами та навички її використання на понадфразовому рівні.

Розподіл балів:

1-10 завдання –14 балів.

11 завдання – 2 бала.

12 завдання – 4 бала.

 

МКР 8 (10 балів)

З 1 по 7 завдання мають на меті перевірити рівень володіння студентами граматичними навичками.

Завдання 8 перевіряє вміння студентів перекладати фрази та речення.

Мета 9 завдання – перевірити засвоєння лексики студентами та навички її використання на понадфразовому рівні.

Розподіл балів:

1-7 завдання –8 балів.

8 завдання – 1 бал.

9 завдання – 1 бал.

 

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі.

VІІ семестр

Поточний і модульний контроль (80 балів) Самостійна робота Сума
Змістовий

модуль 9.

Змістовий модуль 10. МКР 5  

 

20 балів

 

 

100 балів

30 балів 30 балів 20 балів

 VІІІ семестр

Поточний і модульний контроль

(50 балів)

Самостійна робота Екзамен Сума
Змістовий

модуль 11.

 

Змістовий модуль 12.

 

МКР 6

 

 

 

 

10 балів

 

 

40 балів

 

 

100 балів

20 балів 20 балів 10 балів

 

 

Підсумковий контроль (екзамен)

Завдання екзамену охоплюють всі чотири види мовленнєвої діяльності (рецептивні – аудіювання та читання, та продуктивні – письмо та говоріння) до тем, передбачених Curriculum та навчальною програмою курсу відповідно до рівня володіння мовою.

За кожний вид діяльності нараховується 10 балів, таким чином максимальна кількість балів на іспиті– 40.

Перше завдання:

Аудіюванняскладається з трьох частин.

Аудіювання 1 – прослуховування 5 повідомлень на автовідповідач. За кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бали.

Аудіювання 2 – прослуховування 5 повідомлень по радіо. За кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бали.

Аудіювання 3 – прослуховування бесіди. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Друге завдання:

Читання складається з 2-х частин, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Третє завдання:

Письмо перевіряється здатність написати листа на задану тему за опорними пунктами (6 балів)

– вміння логічного викладу думок (1 бал)

– граматична компетентність (2 бали)

– словниковий запас (1 бал)

Максимальна кількість балів – 10

Четверте завдання:

Говоріння:

– Вміння висловлюватися на задану тему

– Використання відповідних мовних засобів

Максимальна кількість балів – 10.

Менше 24 балів – студент не склав іспит.

 

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)