Історія кафедри німецької мови

  Історія підготовки вчителя німецької мови у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка розпочинається у 1984 році на базі кафедри іноземних мов філологічного факультету з відкриттям подвійних спеціальностей «Російська мова і література та іноземна (англійська / німецька) мова». Перший набір студентів зі спеціальності 7.010103 «Українська мова і література та іноземна (англійська / німецька) мова» із терміном навчання 5 років здійснено у 1987 році.

  У 1992 році на базі загальноінститутської кафедри іноземних мов засновано кафедру іноземної філології як одну із фахових кафедр на філологічному факультеті, яка продовжувала готувати фахівців з іноземних мов, німецької зокрема.

  У 2002 році засновано факультет іноземної філології та водночас відбувся поділ кафедри іноземної філології на кафедру англійської мови та кафедру німецької мови на чолі з кандидатом філологічних наук, доцентом Людмилою Олександрівною Івановою. У 2014 році кафедру німецької мови очолила кандидат філологічних наук, доцент Валентина Олександрівна Казимір. З 2019 року завідувачкою кафедри німецької мови є кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Василівна Калинюк.

  Викладацький склад кафедри сформувався та поповнювався з числа висококваліфікованих фахівців, з плином часу він зазнавав змін: на кафедрі працювали/працюють Л. Б. Іотко, Н. М. Стрільчук, Г. Д. Бордюк, Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Боднарчук, зокрема, низка викладачів були випускниками університету (Ж. Б. Романова, Г. Г. Братиця, Ю. А. Крецька, О. С. Шмирко, Т. В. Зданюк, Т. В. Калинюк, М. І. Микуляк, О. О. Добринчук, І. М. Яремчук, Г. В. Фоміна, Т. А. Гавловська та ін.).

  Сьогодні кафедра німецької мови у своєму складі налічує 6 висококваліфікованих фахівців (з них 6 кандидатів наук, із котрих – 3 доцентів), які забезпечують викладання німецької мови на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти для спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література (німецька), 014 Середня освіта (Мова і література (англійська), 014 Середня освіта (Мова і література (польська), 035. Філологія, спеціалізації 035. 041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Навчально-методична робота

  На кафедрі німецької мови реалізуються такі освітньо-професійні програми: «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти».

  У 2021 році розроблено та затверджено нову освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

  Викладачі кафедри постійно підвищують свою майстерність та проходять стажуваннях як у закладах вищої освіти України (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка), так і за кордоном: Гіссенський університет імені Юстуса Лібіга, Кельнський університет, Венеціанський університет Ка’Фоскарі (Італія), школа Доктора Тео Шоллера у місті Нюрнберг. Неодноразово стають учасниками міжнародних методичних онлайн-семінарів («Online-Monitoring» (м. Мюнхен), «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи moodle»  (м. Люблін), курсів підвищення кваліфікації Goethe Institut за програмою «DLL». Систематично усі НПП кафедри беруть участь у науково-методичних, науково-практичних семінарах та вебінарах різних рівнів.

  На базі кафедри діє регіональний осередок Асоціації українських германістів (координатор Ганна Братиця). Викладачі мають змогу брати участь у міжнародних конференціях з метою обміну досвідом з дидактики та методики навчання німецької мови як іноземної.

  На практичних заняттях використовуються нові комунікативно орієнтовані підручники видавництв Hueber (Motive A1-B1, Menschen, Sicher B1+, Sicher B2 aktuell!, Sicher C1, Campus Deutsch (Lesen, Schreiben, Hören und Mitschreiben, Präsentieren und Diskutieren, Grammatik «Die Gelbe aktuell» von Dreyer und Schmitt, Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Großes Übungsbuch Wortschatz), Langenscheid (Entdeckungsreise D-A-CH), Нова Книга (DU1, DU2, DU3, DU4, Login 2), Klett (44 kommunikative Spiele, Grammatik im Gespräch, 111 Kurzrezepte, Phonetiktraining Aussichten), Schubert (A-, B- und C-Grammatik), що відповідають сучасним вимогам до викладання німецької мови та узгодженні із Загальноєвропейськими рекомендаціями щодо викладання іноземних мов (GER).

  Реалізація дистанційного навчання, що забезпечується кафедрою, відбувається на платформах MOODLE, Google Meet, Skype, Zoom, Viber.

Наукова робота кафедри

  Наукова діяльність кафедри реалізується у рамках двох загальнокафедральних науково-дослідних тем, які зареєстровані в УкрІНТЕІ:

  • «Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти» (Державний реєстраційний номер 0116U008410). Керівник – доц. Калинюк Т.В.
  • «Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов» (Державний реєстраційний номер 0120U102986). Керівник – доц. Калинюк Т.В.

  На кафедрі німецької мови щорічно проводяться Міжнародна науково-практична конференція «Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти» та Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи» із публікацією збірників тез доповідей учасників конференцій, семінари та вебінари.  

  Важливе місце у діяльності кафедри займає наукова робота здобувачів вищої освіти. Свої наукові інтереси вони розширюють шляхом участі у наукових гуртках, презентуючи напрацювання на конференціях, семінарах, круглих столах, а також на науковому студентському форумі «Нові напрями дослідження германістики та методики навчання іноземних мов», який традиційно проводиться під час святкування Днів науки в Україні.

  Кафедра щорічно проводить студентські Олімпіади з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей здобувачів вищої освіти, стимулювання їхньої творчої праці, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності, інтенсифікації та вдосконалення освітнього процесу, формування команд для участі в факультетських та всеукраїнських олімпіадах.

  Здобувачі вищої освіти під керівництвом наукових керівників (доц. Калинюк Т.В., доц. Добринчук О.О., доц. Зданюк Т.В., доц. Боднарчук Т.В.) готують науково-дослідницькі роботи для участі у Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт (Карнаух В. (Диплом ІІІ ступеня), Жильчук О. (Дипломом ІІІ ступеня), Бучко М. (Диплом учасника).

   У співпраці із закладами освіти міста, викладачі керують підготовкою науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, які посідають призові місця як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях.

Міжнародна співпраця кафедри

  Значна увага приділяється міжнародній діяльності. Кафедра підтримує тісні зв’язки із Німецькою службою академічних обмінів (DAAD), Австрійським центром у м. Львів, Гете-Інститутом, ГО „GFPS Ukraine“, німецьким товариством «MitOst», німецькомовною школою «StartDeutsch Schule», які надають кращим здобувачам можливість удосконалювати свої знання шляхом проходження мовної практики в Австрії, Німеччині та інших країнах. Щорічно проводяться зустрічі з лекторами DAAD (Штефі Штегман, Карін Ляйхь, Каті Брунер, Юліян Шорр, Андре Бьом) з метою організації письмового тестування Onset для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології.

  У рамках реалізації угоди про кооперацію між Goethe-Institut та К-ПНУ імені Івана Огієнка з реалізації програми навчання вчителів німецької мови «DLL (Deutsch Lehren Lernen: Вчимо навчати німецької»), здобувачі вищої освіти спеціальностей 014 СО (Мова і література (німецька) та 014 СО (Мова і література (англійська) (3-4 курс) проходять навчання на онлайн-платформі, готують та проводять дослідницькі проєкти (PEP).

  Активно кафедра співпрацює з міжнародною науково-просвітницькою організацією вчителів та викладачів німецької мови „Freundschaft kennt keine Grenzen“ («Дружба немає кордонів», Німеччина).

  На кафедрі функціонує розмовний клуб Маркуса Пойзера «StartDeutsch».

Виховна діяльність

  Виховний процес на кафедрі, як і на факультеті іноземної філології в цілому, має системний і комплексний характер. Традиційними на кафедрі стали організація та проведення „Тижня німецької мови”, „Урочистостей  посвяти”, „Дня Св. Валентина”, „Дня Учителя”, „Свята матері”, концерту «Deutsche Sprache verbindet uns», конкурсу стіннівок «Deutsch ist einfach cool», Культурно-просвітницького заходу «Врятуймо планету разом!», Літературних читань, Всеукраїнського конкурсу художнього перекладу, Вечорів німецького кіно „Kinoabend“, святкування Нового року, Різдва, останнього дзвоника, зустрічей з випускниками факультету іноземної філології, благодійних акцій, круглих столів, квестів.

Співпраця зі стейкхолдерами

  Кафедрою німецької мови проводиться наукове консультування установ, підприємств, організацій згідно укладених угод про співпрацю. В рамках щорічного проведення моніторингу освітньо-професійних програм проводяться зустрічі та анкетування, задля можливості удосконалення їх змісту та задоволення потреб ринку праці. По завершенню практик здобувачів вищої освіти, керівники закладів освіти висловлюють свої міркування щодо відповідності програми практик.

  На базі практики діє «Методична майстерня вчителя іноземних мов», де вчителі професіонали проводять майстерки для здобувачів вищої освіти факультету та діляться своїм досвідом, дають настанови.