Список

навчально-методичних праць

(посібники, методичні рекомендації)

науково-педагогічних працівників кафедри німецької мови

2023 рік

з/п

Автор Назва Вихідні дані Обсяг

(авт.арк.)

Співавтори
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Калинюк Т.В.

Кріль Л.В.

Deutsch: einfach und effektiv Навчально-методичний посібник.

Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. 264 с.

  Боднарчук Т.В.

Крецька Ю.А.

Шмирко О.С.

Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2023. 115 с. 13,49

 2021 рік

з/п

Автор Назва Вихідні дані, веб-адреса електронної

версії

Обсяг

(авт. арк.)

Співавтори

Монографії та розділи у колективній монографії

1. Боднарчук Т.В.

 

Особливості функціонування дієслів із просторовою семантикою у сучасній німецькій мові Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ» 2021. С. 5-23. 0,9
2. Боднарчук Т.В.

 

Новітній німецькомовний детектив: Себастьян Фітцек «Терапія». Детективний жанр: художньо-естетичні трансформації в історико-літературному процесі: [монографія] / за редакцією проф. О.В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2021. С. 124-133. 0,8 Фоміна Г.В.
3. Шмирко О. С.

 

Merkmale der Übersetzung von phraseologischen Einheiten des Begriffsfeldes Mensch / Wildwesen. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2021. С. 244-262. 1,02  
4. Яремчук І.М.

 

Прагмастилістика художнього тексту (на матеріалі текстів притч Б.Брехта). Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янецьПодільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ, 2021. С. 192-203. 0,55  
5. Добринчук О.О. Репрезентація лексико-семантичного поля «Geräusch/шум» у німецькій мові. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ, 2021. С. 41-53. 0,6  
6. Братиця Г.Г. Колірні неологізми як прояв індивідуально-авторської картини світу В. Борхерта. Інноваційна траєкторія розвитку сучасної філологічної науки в Україні та країна ЄС : колективна монографія. Влоцлавек : „Baltija Publishing“. 2021. С. 35-50. 0,85  
7. Зданюк Т.В. До питання варіативності розмовної лексики у німецькій мові:

фактори і типологія

Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ, 2021. С. 93-113.

 

1,1  
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Калинюк Т.В.,

 

Landeskunde : Deutschland навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Франко Пак», 2021. 142 с. 16,5 Добринчук О.О.
2. Боднарчук Т. В. Теоретичний курс німецької мови

 

навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 242 с. 28,13 Крецька Ю. А.,
3. Калинюк Т. В. Педагогічна практика у системі підготовки вчителя німецької мови (другий (магістерський) рівень вищої освіти) навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 84 с.

 

4,7 Боднарчук Т. В.
4. Шмирко О. С.

 

Методичні рекомендації з організації та проведення навчальної ознайомлювальної педагогічної практики (німецька мова) Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 78 с. Текст укр. та нім. мовами. 4,53 Калинюк Т.В., Боднарчук Т. В.,

Крецька Ю.А.

5. Боднарчук Т. В.

 

Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої педагогічної практики (німецька мова) (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І. Є., 2021. 144 с. Текст кр.. та нім. мовами. 9,37 Шмирко О.С., Крецька Ю. А
6. Добринчук О.О. Gegenwartsliteratur курс лекцій / укладач Добринчук О.О., Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. 110 с.

 

6,39

 2020 рік

з/п

Автор Назва Вихідні дані, веб-адреса електронної версії Обсяг

(авт. арк.)

Співавтори
Монографії та розділи у колективній монографії
1. Калинюк Т.В. Заголовок німецькомовної комерційної інтернет-реклами: мовні та паралінгвальні засоби Заголовок німецькомовної комерційної інтернет-реклами: мовні та паралінгвальні засоби : Scientific developments of European countries in the area of philological researches. Сollective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. Р. 254-270 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.15

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/45

 

1 Добринчук О.О.

Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)

1. Добринчук О.О. Gegenwartsliteratur: fiktionale Texte und Aufgaben навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута» , 2020. 192 с. 11,16
2. Зданюк Т.В. Theorie und Praxis der Übersetzung (Deutsch-Ukrainisch): навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2020. 196 с. 13,39
3. Яремчук І.М. Deutsche Textlinguistik (auf dem Material verschiedener Textsorten) Навчальний посібник.

Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2020. 148 с.

8,48
4. Крецька Ю.А. Теоретична граматика німецької мови: курс лекцій: навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2020. 72 с. 8, 37
5. Крецька Ю.А. Теоретичний курс німецької мови: матеріали та завдання для самостійної роботи: навчально-методичний посібник для студентів-заочників факультетів іноземної філології закладів вищої освіти. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2020. вид. 2-ге, доп. 76 с. 8, 83
6. Шмирко О. С. Lesetexte mit Aufgaben навчальний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. / укладач Шмирко O. Кам’янець-Подільський :  ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с. 10,23
7. Шмирко О. С. Lesetexte mit Aufgaben und Lösungen. Ausgabe für Lehrkräfte навчальний посібник. / укладач Шмирко O. Кам’янець-Подільський :  ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 88 с. 10,23

 

2019 рік

 

з/п

Автор Назва Вихідні дані, веб-адреса

електронної версії

Обсяг

(авт.  арк.)

Співавтори
Монографії та розділи у колективній монографії
1. Цюра С.Б. Боднарчук Т.В. Розвиток білінгвальної освіти в Австрії: історія, сучасний стан і перспективи розвитку в Україні Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 296 с. 19,4 Цюра С.Б.
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Боднарчук Т.В., Крецька Ю.А. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 100с.

13,63  
2. Казимір В.О.,

Боднарчук Т.В.

Двомовні лексичні тексти з німецької та англійської мов (завдання для самостійної роботи). Навчально-методичний посібник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 104 с.

14,09  
3. Боднарчук Т.В. Sprachetikette der modernen deutschen Sprache (курс лекцій). Навчальний посібник.

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 138 с

18,28
4. Боднарчук Т.В. Kommunikative Strategien der Geschäftskommuni-kation (курс лекцій). Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 172 с. 22,94
5. Зданюк Т.В., Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.

 

Методичні рекомендації з підготовки курсових робіт (для студентів факультету іноземної філології): методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 32 с. 3,72
6. Калинюк Т.В.

 

Sprachenwirrwarr: deutsche Sprachvarietäten: навчальний посібник.

 

Кам’янець-Подільський : ТзОВ «Апостроф». 2019. 88 с. 3
7. Яремчук І.М.,

Казимір В. О.

Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für Studenten: навчально-методичний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. Навчально-методичний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2019. 328 c. 19
8. Шмирко О.С. Lesetexte mit Aufgaben : навчальний посібник / укладач Шмирко O. Кам’янець-Подільський :  ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 76 с. 8,84

2018 рік

 

з/п

Автор Назва Вихідні дані, веб-адреса

електронної версії

Обсяг

(авт. арк.1)

Співавтори
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Боднарчук Т.В., Добринчук О.О., Калинюк Т.В., Яремчук І.М. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. —  Частина 5.  Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 228 с. 14
2. Казимір В.О. Методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу «Теорія і практика перекладу». Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 224 с. 13,02
3. Казимір В.О.

 

На допомогу студенту-практиканту: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 304 с. 17,67
4. Казимір В. О. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für die Studenten : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Апостроф, 2018. 164с. 9,36 Яремчук І. М.
5. Зданюк Т.В. Die Ukraine: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 60 с. 6,97 Казимір В.О.
6. Казимір В.О. Синонімія німецьких дієслів (завдання для самостійної роботи з лексикології): навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. – 56 с. 5.25 Боднарчук Т.В.
7. Боднарчук Т.В. Aktuelle Fragen der deutschen Sprachgeschichte: Навчальний посібник (довідник). Кам’янець Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута». 144 с. 11,76 Фоміна Г.В
8. Гавловська Т.А. Deutsche Grammatik in Tabellenform: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2018. 120 с. 3
9. Добринчук О.О.

 

Ganz viel Kunst : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський, 2018. 201 с. 23,48 Калинюк Т.В.
10. Зданюк Т.В. Arbeiten Sie selbstständig! : навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 68 с. 7,91 Добринчук О. О.
11. Добринчук О. О.

 

Arbeitsheft für die deutsche Grammatik : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018. 68 с. 7,91 Зданюк Т.В.
12. Крецька Ю.А. Referieren. Redemittel und Texte: Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня  «Рута», 2018. , вид. 2-ге, доп. – 60 с. 6,97 Фоміна Г.В.
13. Крецька Ю. А. Теоретичний курс німецької мови: матеріали та завдання для самостійної роботи: навчально-методичний посібник для студентів-заочників факультетів іноземної філології ЗВО. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня  «Рута», 2018. – 52 с. 3, 02

 2017 рік

 

з/п

Автор Назва Вихідні дані,

веб-адреса

електронної

версії

Обсяг

(авт. арк.1)

Співавтори
Монографії та розділи у колективній монографії
1. Яремчук І. М. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с. – 14,64 ум.друк.арк. 14,64 Піхтовні-кова Л.С.
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Гавловська Т.А.

 

Deutsche Syntax: Grammatik und Übungen Навчально-методичний посібник / Упоряд. Гавловська Т.А. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 150 с. (6,1 друк. арк.) 6,1
2. Гавловська Т.А.

 

Effi Briest von Theodor Fontane Навчально-методичний посібник з домашнього читання німецькою мовою. — 2-е вид. — Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 210 с. (6, 35 друк. арк.) 6,35
3. Добринчук О.О.,

Зданюк Т.В.

Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst Навчально-методичний посібник / О.О. Добринчук, Т.В. Зданюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. – 162 с. – 18,91 ум. друк. арк. 18,91
4. Добринчук О.О.,

Калинюк Т.В.

Kunst im Video und Audio (Aufgaben zum Selbststudium) навчально-методичний посібник / О.О. Добринчук, Т.В. Калинюк . – Камянець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – 45 с. 6, 97 ум. друк. арк. 6,97
5. Добринчук О.О.,

Зданюк Т.В.

Arbeitsheft für die deutsche Grammatik Навчально-методичний посібник / Т.В. Зданюк, О. О. Добринчук,– Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. –60 с. 6,97
6. Казимір В.О.

 

Stilistik der deutschen Sprache (Lehrmittel für Studenten) Навчально-методичний посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2017. – 290 с. 17, 09 ум. друк. арк. 17,09
7. Казимір В.О.

 

Lexikologie der deutschen Sprache (Seminare) Навчально-методичний посібник / В.О. Казимір. – Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2017. – 116 с. 6,57 ум. друк. арк. 6,57
8. Калинюк Т.В.

 

Übung  macht  den  Meister!  (Aufgaben zum  Selbststudium  der  deutschen Phraseologie) Навчально-методичний посібник  / Т. В. Калинюк.  –  Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. – 52 с. – 3 ум. друк. арк. 3
9. Крецька Ю.А.,

Фоміна Г.В.

Referieren. Redemittel und Texte Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів / укладачі : Ю. Крецька, Г. Фоміна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2017. – 52 с. -– 7 ум. друк. арк 7
10. Фоміна Г.В.

 

Проблемні аспекти в історії функціонування німецької мови (з порівняльними характеристиками історії англійської мови) Навчальний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Г.В. Фоміна, О.М. Литвинюк. – Кам’янець-Подільський : Друкарня „Рута”. – 150 с. – 9,76 ум. друк. арк. 9,76 Литвинюк О.М.
11. Шмирко О.С. Materialien für die Berufspraxis Кам’янець-Подільський : ТОВ «Каліграф» – 2017 р. – 82 с. – 6,6 ум. друк. арк. 6,6

2016 рік

 

з/п

Автор Назва Вихідні дані, веб-адреса електронної версії Обсяг

(авт. арк.)

Співавтори
Навчально-методичні праці (підручники, посібники, методичні рекомендації)
1. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика в системі професійної підготовки вчителів німецької мови : навчально-методичний посібник Укладач Т.В. Боднарчук. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2016. – 100 с. 6
2. Боднарчук Т.В. Педагогічна практика : програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друк-Сервіс», 2016. – 160 с. 0,35 за заг. ред. Т.П. Білоусової
3. Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник.  – Вид. 2-е, перероб., доповн. Кам’янець-Подільський : ВПП «Апостроф», 2016. – 196 с. 11,28 Зданюк Т.В.
4. Калинюк Т.В. Zu ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie  [навч.-метод. посібник] Кам’янець-Подільський : Медобори-2006. – 2016, 128 с. 7,44
5. Боднарчук Т.В. Lehrersprache im Deutschunterricht: навчально-методичний посібник : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2016. – 52 с. 4
6. Боднарчук Т.В. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є, 2016. –68 с. 8 Крецька Ю.А.
7. Гавловська Т.А. Deutsch: Übungen zur deutschen Grammatik. Der zusammengesetzte Satz. Das Passiv. Der Konjunktiv: Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. — 240 с. 14
8. Казимір В.О. Theoretische Phonetik der deutschen Sprache (Vorlesungen und Seminare) : Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 194 с. 11,39
9. Казимір В.О. Stilistik der deutschen Sprache (Lehrmittel für Studenten) : Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 243 с. 14,18
10. Крецька Ю.А. Praktische Grammatik der deutschen Sprache (Übungen und Testaufgaben) : Навч.-метод.посібн. для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. – видання друге, переробл. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2016. – 56 с. 3,25 Чистяк О.О.
11. Яремчук І.М. Німецькомовна притча: лінгвостилістична інтерпретація, переклад, дидактизація Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. – 64 с. 3,75 Піхтовнікова Л.С.