Список

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри німецької мови

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Добринчук Ольги Олександрівни

      за 2017-2021 р.

з/п

Назва теми

 

Характер

роботи

Вихідні дані Обсяг(стор.) Співавтори
1 2 3 4 5 6
1. Аксіологіч-на трансфор-мація сюжету про Іфігенію у п’єсі І. Лангнер «Іфігенія повертаєть-ся». Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 8. С. 68-69. 2  
2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особли-вості функціону-вання німецьких та українських фразеоло-гізмів з компонент-том Teufel – чорт Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 16, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Т. 3. С. 29-30. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aksiologi-sche Transfor-mation des antiken Mythos über Odysseus im Drama von F.T. Csokor «Kalypso» Стаття Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. XIV. С. 82-87

Фахове видання

6  
4. Особли-вості перекладу авторських неологізмів (на матеріалі роману Р. Хагель-штанге «Іграшка богів») Стаття Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць. Херсон : ХДУ, 2017. Вип. LXVІІ. С. 199-202.

Фахове видання

 

4  
5. Кассандра ХХІ століття Стаття Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. 2017.  № 1 (48).  С. 62-66.

Фахове видання

5  
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Partner-arbeit» як один з інтерактив-них методів роботи на заняттях з німецької мови

 

Тези

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : тези доповідей VІ Регіональної наук.-практ. конф. 23 лист. 2017 р. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С. 52-55. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Трансформація античного сюжету про Іфігенію у драмі Ф. Брауна «Іфігенія на свободі» Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 9. С. 14-15. 2  
8. Викори-стання коміксів на уроках іноземної мови Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 17, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Т. 3. С. 32-33. 2  
9. Методичні аспекти використання відеомате-ріалів на занятті з німецької мови (на прикладі відео фрагменту «Eine witzige Familie») як засіб формування комуніка-тивної компетенції Стаття Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief. M.A. Zhurba  Febryary #21, 2018.  P. 106– 110.

Закордонне видання

 

5

2,5

Зданюк Т.В.
10.

 

 

 

 

Комікс як інтерактив-ний метод роботи на

уроках іноземної мови

Стаття

 

 

 

 

Advanced of Science : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф «Тенденції

розвитку світової науки 2018», 7 чер. 2018 р. Карлові Вари, 2018. С. 37-43.

Закордонне видання

7

3,5

 

 

 

Калинюк Т.В.

 

 

 

 

 

11. Особливос-ті функціону-вання та перекладу німецьких модальних часток у короткому оповіданні  В. Борхерта «Кухонний годинник» Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Перекладознавство та міжкультурна комунікація. 2018. Херсон : ХДУ, Вип. 3. С. 111-116.

Фахове видання

6  
12. Мова як засіб патріотичного виховання (на матеріалі казки подільського письменника Миколи Магери «Казка про Хоробрих з Найхоробріших») стаття Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна / редкол. : Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (відп.ред.) та ін.  Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018.  Вип. XV. С. 266-272.

Фахове видання

7  
13. Die deutsche Gegenwartsliteratur Лекція Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Частина VІ. С. 73-81. 9  
14. Роль модальних часток в оповіданні В. Борхерта «Вночі щури таки сплять» Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка , 2019. Вип. 10. С. 9-10. 2  
15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модальні частки: труднощі при поясненні та особливості використан-ня

 

 

 

 

 

Стаття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 17, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський

національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Т. 3. С. 31-32.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ономато-поетична лексика на позначення звуків транспорту у німецькій та українській мовах Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : зб. матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 25-28. 4  
17. Особли-вості перекладу німецьких модальних часток українсь-кою мовою Стаття Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти :збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 20-21 листопада 2019 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С. 128-131. 4  
18. Lyrik der Gegenwart Лекція Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології. : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VII. Кам’янець-Подiльський : Аксiома, 2019. C. 57-67. 11  
19.

 

 

 

 

 

 

Функціо-нальні особливості звуконаслі-дувальних вигуків у

романі Тані Наузе «Berlin, Meyerbeer 26»

Стаття

 

 

 

 

 

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Філологічні науки. Кам’янець-Подільський :Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Вип. 52. С. 18-21.

Фахове видання

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Особли-вості формування лексичної компетент-ності учнів на основі автентич-них художніх творів (на прикладі твору Крістіне Нестлінґер «Рудоволо-са Фредеріка») Стаття Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. № 51 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 січ. 2020 р. Берлін, 2020. С. 15-17.

Закордонне видання

3

1,5

Зданюк Т.В.
21. Організа-ція та особливос-ті проведення рухливих пауз (Bewegungspausen) на уроці німецької мови Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка , 2020.  Вип. 11. С. 12-13. 2  
22.

 

 

 

Явище ономатопеї у сучасній

лінгвістиці

Стаття

 

 

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського

національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 19, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Т. 3. С. 29-29.

2

 

 

 

 

 

 

 

23. Besonder-heiten der Parterar-

beit im Fremdsprachenunterricht

Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід і перспективи : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 9 квіт. 2020 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 128-131. 4  
24. Заголовок німецькомовної комерційної інтернет-реклами: мовні та паралінг-вальні засоби Колективна моногра-фія Scientific developments of European countries in the area of philological researches. Сollective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. P. 1. рр. 254-270 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-56-3.1.15

Закордонне видання

17

8,5

Калинюк Т.В.
25.

 

 

 

 

 

Phenomenon of the Fashion Concept in German (On

the Example of Fashion Magazines)

Стаття

 

 

 

 

 

Postmodern Openings. 2020. 11(2 Sup 1), рр. 255-272.

https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/191WEBofScience

Web of Science

18

4

 

 

 

 

Kalyniuk, T.,

Zdaniuk, T., Mykulyak, M., Bratytsya, G.

 

 

26. Poetry Slam як засіб формування мовленнєвої компетен-тності студентів філологів Стаття Scientific and pedagogoc intership «Organization of educational process in the field of philological sciences in Ukraine and EU countries» : Intership proceedings, August 24 – October 2, 2020. Venice :Izdavnieciba “Baltija Publishing”, 2020. рр. 48-51.

Закордонне видання

4  
27. Сучасні педагогічні технології у навчанні іноземних мов Стаття Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 лист. 2020 р. Полтава, 2020. С.133-136. 4  
28. Дослідження терміну «усне мовлення» через призму лінгвістичної теорії Стаття Культурно-історичні виміри сучасної полоністики : матеріали Міжнар. наук. конф., 10-11 груд. 2020 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 61-66. 6

3

Зданюк Т.В.
29. Функції скорочень у мові сучасної німецької преси Стаття Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний аспекти :матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 лист. 2020 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 48-50. 3  
30. Phantasti-sche Literatur Лекція Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / За заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Частина VIII. Кам’янець-Подiльський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021. C. 175-185. 11  
31. Репрезента-ція лексико-семантич-ного поля «Geräusch/шум» у німецькій мові Колективна моногра-фія Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку : кол. моногр. = Language and Speech: Fundamental Paradigms of Development. / за ред.: Калинюк Т.В., Боднарчук Т.В.. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня “Рутаˮ» 2021. С.41-53. 13  
32. Krimirätsel (кримінальні/детективні оповідання-загадки) як засіб формування навичок читання на уроках німецької мови Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів :  у 3-х томах. 2021. Вип. 20. Т. 3. С.27-28.

 

   
33. Соціокуль-турний дидактик-ний потенціал німецько-мовних коміксів Тези Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 8 квітня 2021 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. С. 132-135.

 

4  
34. Функціонування ономатопоетичної лексики у романі Тані Наузе «Берлін, Майербер 26» Стаття Нова філологія. 2021. № 81, т. І. С. 96-101. DOI https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-1-15

Фахове видання

5  
35. Особливос-ті хорової форми роботи на уроці німецької мови Тези Методика викладання фiлологiчних дисциплiн у загальноосвiтнiх та вищих навчальних закладахУкраїни : матеріали Х Регіональної наук.-практ.конф. 9 груд. 2021 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національнийуніверситет імені Iвана Огієнка, 2021. С.43-46.

 

4

2

Юга О.А.
36. Kunst im Video und Audio (Aufgaben zum Selbststu-dium) Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. 45

22,5

Калинюк Т.В.
37. Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 162

81

Зданюк Т.В.
38. Arbeitsheft für diedeutsche Grammatik. Partizipien. Erweitertes Attribut. Konjunktiv Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 60

30

Зданюк Т.В.
39. Arbeitsheft für diedeutsche Grammatik. Das Passiv. Der zusammen-gesetzte Satz Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.

 

68

34

Зданюк Т.В.
40.

 

 

 

 

 

 

Arbeiten Sie selbstständig!

 

 

 

 

 

Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник для самостій-

ної роботи студен-тів

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.

 

 

 

66

33

 

 

 

 

 

Зданюк Т.В.

 

 

 

 

 

 

41. Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.

 

201

100

Калинюк Т.В.
42. Gegenwarts-literatur:fiktionale Texte und Aufgaben Навчаль-но-методич-ний посіб-

ник

Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020.

 

192  
43. Deutschsprachige Gegenwartsliteratur Курс лекцій Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2021.

 

110  
44. Landes-kunde:Deutschland Навчаль-ний посібник Кам’янець-Подільський : ТОВ «Франко Пак», 2021.

 

142

71

Калинюк Т.В.