Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Друга іноземна мова (німецька)

Мова викладання – німецька

 

Зданюк Тетяна Вікторівна доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук,

Шмирко Олена Сергіївна, ст. викладач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук.

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry-2/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/shmyrko-o-s/

 

E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua

shmyrko.olena@kpnu.edu.ua

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=739
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» належить до циклу вибіркових дисциплін вільного вибору студента, дисципліна  професійної підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою програмою Англійська мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька). Курс вивчається у 1- 3му семестрах і завершується екзаменом у 3-му семестрі.

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття, які передбачають комплексну реалізацію практичної, загальноосвітньої, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети, що досягається в процесі практичного оволодіння іноземною мовою.

Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є формування мовних, мовленнєвих, соціокультурних та навчально-стратегічних компетентностей в оволодінні німецькою мовою у процесі підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації вчителів німецької мови.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний, заочний). Навчальним планом передбачені практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у галузі освіти. Знання і розуміння основ охорони праці в галузі.
 • Знання і розуміння теоретичних засад та актуальних проблем педагогіки і психології вищої школи.
 • Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та інноваційної діяльності.
 • Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • Здатність до адаптації та практичних дій у нових і невизначених ситуаціях навчально-педагогічного процесу.
 • Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін.
 • Здатність до забезпечення творчо-креативного підходу до організації навчального процесу.
 • Здатність забезпечувати науково-навчальний процес на засадах комунікативності.
 • Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.

фахові компетентності:

 • Здатність до застосування психофізіологічних механізмів сприйняття усного та писемного англійського та німецького мовлення при роботі з різножанровими та різностильовими текстами.
 • Розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою мовою в середньому і високому темпах.

Очікувані програмні результати навчання:

 • Володіти основами теорії формування комунікативної компетентності старшокласників та студентів на уроках і практичних заняттях з іноземної мови.
 • Володіти основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей відповідно до особливостей комунікативного контексту.
 • Вміти висловлюватися швидко і спонтанно без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком засобів вираження думки, ефективно і гнучко користуватися німецькою мовою.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька)

Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання 1-2/2019-2020 1-2/2019-2020
Семестр вивчення 1-3 1-3
нормативна/вибіркова вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС 8 кредитів ЄКТС
Загальний обсяг годин 240 год. 240 год.
Кількість годин навчальних занять 96 год. 32 год.
Лекційні заняття
Практичні заняття 96 год. 32 год.
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 144 год. 208 год.
Форма підсумкового контролю екзамен екзамен

 

 1. Пререквізити курсу

Друга іноземна мова (німецька) на другому «бакалаврському» рівні вищої освіти.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт, зокрема самостійні роботи, тести, словникові диктанти, модульні контрольні роботи.

Заплановані також такі засоби діагностики результатів навчання: підготовка презентацій до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни, групові та індивідуальні проектні роботи.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема, план Форма заняття Матеріали Література

Інтернет

ресурси

Завдання
Семестр 1.
Змістовий модуль 1. Die Ukraine
Тема 1. Rund um die Geographie. практичні заняття,

самостійна робота

 

Презентації, аудіоматеріали, відеоматеріали, тестові завдання Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни.

 

 Вивчення лексики до теми.

 

Виконання завдань у підручнику та робочих зошитах для самостійної роботи.

Підготовка презентацій, усних доповідей,  підготовка до тестів та словникових диктантів.

Тема 2. Die Hauptstadt Kiew. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Die sehenswerte Ukraine. -//- -//- -//- -//-
Тема 4. Wirtschaft. -//- -//- -//- -//-
Тема 5. Tschornobyl – Chronik einer Katastrophe. -//- -//- -//- -//-
Тема 6. Berühmte Persönlichkeiten. -//- -//- -//- -//-
МКР 1.
Семестр 2.
Змістовий модуль 2. Kunst
Тема 1. Was ist Kunst? -//- -//- -//- -//-
Тема 2. Museen und Ausstellungen. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Theater. -//- -//- -//- -//-
Тема 4. Kino und Filme. -//- -//- -//- -//-
Тема 5. . Baustile und Epochen. -//- -//- -//- -//-
Тема 6. Bildwerk . -//- -//- -//- -//-
Тема 7. Malerei. -//- -//- -//- -//-
Тема 8. Musik. -//- -//- -//- -//-
Тема 9. Literatur. -//- -//- -//- -//-
МКР 2 -//- -//-
Семестр 3.
Змістовий модуль 3. Zwischenmenschliche Beziehungen
Тема 1. Freundschaft. -//- -//- -//- -//-
Тема 2. Liebe. -//- -//- -//- -//-
Тема 3. Familienleben. -//- -//- -//- -//-
Тема 4. Kindererziehung. -//- -//- -//- -//-
МКР 3      

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

 Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Критерії оцінювання результатів виконання МКР.

Навчальним планом з дисципліни «Друга іноземна мова» передбачено написання 1-єї модульної контрольної роботи за І семестр та 1-єї модульної контрольної роботи за ІІ семестр та 1-єї модульної контрольної роботи за ІІІ семестр.

Метою контрольних робіт є перевірка рівня сформованості у магістрантів навичок читання, письма, граматичних навичок, а також умінь та навичок коректного використання лексико-граматичних структур у писемному мовленні, вміння логічно, грамотно та стисло висловлювати думку на одну з вивчених лексичних тем.

МКР 1 (I семестр) складається із 4 завдань, що охоплюють лексичний матеріал з теми: „DieUkraine“ .

MKP 2 (ІІсеместр) складається із 4 завдань, що охоплюють лексичний матеріал з теми: „Kunst“.

MKP 3 (ІІІсеместр) складається із 4 завдань, що охоплюють лексичний матеріал з теми: „Zwischenmenschliche Beziehungen“.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Письмові завдання самостійної роботи студенти виконують, зазвичай, в окремих зошитах. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі.

Денна форма навчання

Поточний і модульний контроль (60 балів)

 

Екзамен Сума
Змістовий модуль 1

(14 балів)

Змістовий модуль 2

(28 балів)

Змістовий модуль 3

(18 балів)

 

Поточний контроль

 

МКР 1 Самостійна робота Поточний контроль МКР 2 Самостійна робота Поточний контроль МКР 3 Самостійна робота  

 

40

 

 

100

5 5 4

 

12 8 8 8 5 5

 Підсумковий контроль (екзамен)

Завдання екзамену охоплюють всі чотири види мовленнєвої діяльності (рецептивні – аудіювання та читання, та продуктивні – письмо та говоріння) до тем, передбачених навчальною програмою курсу відповідно до рівня володіння мовою.

За кожний вид діяльності нараховується 10 балів, таким чином максимальна кількість балів на іспиті– 40.

Перше завдання – аудіювання.

Аудіювання (Hörverstehen + schöpferische Aufgabe) складається з трьох частин, дозволяє виявити рівень сформованості навичок студентів розуміти запропонований текст при аудіюванні. Студенти повинні визначитись, кому належать наведені висловлювання (селективне сприйняття на слух), що саме пропонують молоді люди (детальне сприйняття на слух) та висловити свою думку стосовно почутого (творче завдання).

За перше завдання нараховується 5 балів (по 0,5 балів за кожну правильну відповідь).

За друге завдання нараховується 3 бали (по 1 балу за кожну правильну відповідь).

За третє завдання нараховується 2 бали.

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Друге завдання – читання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Третє завдання – лексико-граматичний тест, який налічує 20 питань. За кожну правильну відповідь нараховується 0,5 балів.

Максимальна кількість балів – 10

Четверте завдання – говоріння, перевіряється вміння студентів висловлюватися на задану тему, використовувати відповідні мовні засоби.

Максимальна кількість балів – 10.

Менше 24 балів – студент не склав іспит.

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)