Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Методика навчання німецької мови у закладі  загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти

Мова викладання – німецька

Викладачі Лекційні заняття: Боднарчук Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Практичні заняття: Крецька Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kretska-iu-a/

E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua

kretska@kpnu.edu.ua

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=736
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Боднарчук Т.В. – четвер 12.00-14.00

Крецька Ю.А. – вівторок 16.00-18.00

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Методика навчання німецької мови у закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін, дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з другою предметною спеціальністю Мова і література (англійська). Курс вивчається у 1-му семестрі і завершується екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є лекційні, практичні та лабораторні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються системи навчання німецької мови у профільній середній школі і закладі вищої освіти України (визначення цілей, специфіки, змісту і обсягу курсу німецької мови у профільній середній школі та закладах вищої освіти, його структури тощо).

Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про основні поняття теоретичних дисциплін сучасної німецької мови. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. На лабораторних заняттях передбачено проведення фрагментів уроків німецької мови у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та практичних занять у закладах вищої освіти, а також повного уроку або практичного чи лекційного заняття.

Курс викладається німецькою мовою.

 

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання німецької мови у профільній середній школі і закладі вищої освіти» є ознайомити магістрантів із системою навчання німецької мови у профільній середній школі і закладі вищої освіти України (визначення цілей, специфіки, змісту і обсягу курсу німецької мови у профільній середній школі та закладах вищої освіти, його структури тощо), з принципами, методами та прийомами навчання, дослідженням їх ефективності; формами організації навчального процесу з німецької мови, пошуками шляхів оптимізації навчального процесу, покращення якості сприйняття і засвоєння навчального матеріалу; формувати у магістрантів стійкі практичні уміння та навички у галузі методики викладання німецької мови; формувати готовність вчителя до цілісного бачення старшокласника та студента і готовність, викладаючи німецьку мову, забезпечувати системний розвиток особистості, системне бачення нею світу, готовність органічно поєднувати навчальний і виховний процес, готовність до використання професійних та новітніх технологій навчальної діяльності.

 

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний, заочний)

Навчальним планом передбачені лекційні, практичні та лабораторні заняття.

 

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

Загальні компетентності:

 • Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності;
 • Здатність до адаптації та практичних дій у нових і невизначених ситуаціях навчально-педагогічного процесу;
 • Вміння виявляти та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін;
 • Володіння інноваційними технологіями в галузі освіти;
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність реалізувати комунікативно-навчальну, виховну, розвивальну, освітню, гностичну, конструктивно-планувальну, організаторську функції у процесі навчання німецької мови у закладах загальної середньої освіти і закладах вищої освіти;
 • Здатність до формування навчальних умінь учнів закладів загальної середньої освіти і студентів закладів вищої освіти в оволодінні іншомовною, мовленнєвою, соціокультурною та стратегічною компетентностями;
 • Здатність до застосування психофізіологічних механізмів сприйняття усного та писемного німецького мовлення при роботі з різножанровими та різностильовими текстами;
 • Закріплення, поглиблення, інтегрування теоретичних знань у процесі їх практичного використання для вирішення конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань у закладах загальної середньої освіти.

 

Очікувані результати навчання з дисципліни:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Знати специфіку роботи науково-педагогічного працівника у закладах загальної середньої освіти і закладах вищої освіти;
 • Критично оцінювати власну навчальну та професійно-дослідницьку діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення;
 • Володіти основами теорії формування комунікативної компетентності учнів та студентів на уроках і практичних заняттях з іноземної мови;
 • Застосовувати знання німецької мови у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; адаптувати своє мовлення до конкретних умов та ступеня навчання.

 

 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)

Рік навчання/ рік викладання 1 1
Семестр вивчення 1 1
нормативна/вибіркова нормативна нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 5 5
Загальний обсяг годин 150 150
Кількість годин навчальних занять 50 20
Лекційні заняття 12 6
Практичні заняття 20 8
Семінарські заняття
Лабораторні заняття 18 6
Самостійна та індивідуальна робота 100 130
Форма підсумкового контролю іспит іспит

 

 1. Пререквізити курсу

Дисципліна «Методика викладання німецької мови у профільній середній школі і закладі вищої освіти» вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення першої іноземної мови, методикою навчання іноземних мов, загальною педагогікою, педагогікою вищої школи, загальною психологією, віковою психологією і ґрунтується на досягненнях сучасної лінгвістичної, педагогічної, психологічної та методичної наук, враховуючи при цьому методичну спадщину минулого та узагальнений досвід сучасної загальноосвітньої та вищої школи.

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Thema 1. Besonderheiten des Deutschunterrichts in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und an Hochschulen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація  Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Thema 2. Die Entwicklung der Sprachkompetenz in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und an Hochschulen. Лекція,

практичні заняття, лабораторне заняття,

самостійна робота

 

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Демонстрація власних фрагментів уроків/практичних занять з формування мовної компетентності учнів/студентів.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Thema 3. Die Entwicklung der Kompetenzen im Lesen und Hören, Sprechen und Schreiben in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und an Hochschulen. Лекція,

практичні заняття, лабораторні заняття,

самостійна робота

 

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Демонстрація власних фрагментів уроків/практичних занять з формування мовленнєвої компетентності учнів/студентів.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації

Thema 4. Die Entwicklung der soziokulturellen Kompetenzen der Schüler in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und Studenten an Hochschulen. Лекція,

практичне заняття, лабораторне заняття,

самостійна робота

 

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Демонстрація власних фрагментів уроків/практичних занять з формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів/студентів.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації

Thema 5. Theoretische Grundlagen und Organisation des Deutschunterrichts in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und an Hochschulen. Лекція,

практичні заняття, лабораторні заняття,

самостійна робота

 

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Демонстрація власних уроків/практичних або лекційних занять.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації

Thema 6. Selbständige und individuelle Arbeit als eine der führenden Formen des Fremdsprachenunterrichts in den oberen Klassen der allgemeinbildenden Mittelschulen und an Hochschulen. Лекція,

практичне заняття, лабораторне заняття,

самостійна робота

 

Презентація Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми на лабораторному занятті.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Самостійна робота (10 балів)

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. За результатами виконання завдань для самостійної роботи студент отримує бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12), які переводяться у відповідний бал за формулою.

 

Модульна контрольна робота (20 балів)

Модульну контрольну роботу студенти виконують впродовж двох академічних годин. Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та професійно-методичного вміння вирішення методичних завдань, сформовані в результаті вивчення дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60% від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Модульна контрольна робота з методики навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти складається із 2-х питань (теоретичного та практичного):

 

1.     Erläutern Sie die Methode der Bildung von Fremdsprachenkompetenz der Oberschüler beim Hörverstehen: Ziel und Wesen des Hörverstehens, die Schwierigkeiten und Art und Weise der Präsentation von Audiotexten.

2.     Entwickeln Sie einen schematischen Unterrichtsplan für den Deutschunterricht in Hauslektüre für Studenten des 1. Studienjahres an den Sprachfakultäten der Universitäten.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів Перше та друге питання оцінюється по 10 балів максимально.

Критеріями оцінювання є:

·        відповідність змісту;

·        повнота і ґрунтовність викладу матеріалу;

·        термінологічна коректність;

·        точність виконання практичного завдання.

 

«Відмінно»

1-ше питання – (10 балів) – повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови, достатня кількість прикладів. При цьому студент досить вільно й правильно користується методичною термінологією. Допускаються незначні помилки не методичного характеру.

2-ге питання – (10 балів) – розроблений план заняття повністю відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь студентів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані чітко та відповідають рівню підготовленості учнів. Студент досить вільно й вірно користується методичною термінологією, допускаються незначні помилки не методичного характеру.

 

«Добре»

1-ше питання – (8-9 балів) – повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Недостатня кількість прикладів. Студент не досить вільно й правильно користується методичною термінологією, не зовсім вірно формулює певні теоретичні положення. Допускаються незначні помилки методичного характеру.

2-ге питання – (8-9 балів) – розроблений план заняття в основному відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані чітко та відповідають рівню підготовленості учнів. Студент досить вільно й вірно використовує методичну термінологією. Допускаються незначні методичні помилки.

 

«Задовільно»

1-ше питання – (6-7 балів) – не повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови. Недостатня кількість прикладів. Студент знає основні положення, проте не може їх детально розкрити, не досить вільно й правильно користується методичною термінологією.

2-ге питання – (6-7 балів) – розроблений план заняття не зовсім відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається не зовсім відповідно до методичних вимог, завдання сформульовані не досить чітко та не зовсім відповідають рівню підготовленості учнів/студентів. Допускаються значні методичні помилки.

 

«Незадовільно»

1-ше питання – (до 6 балів) – Студент не знає основних теоретичних положень, не може навести приклади. Не орієнтується у методичній термінології. Допускає значні помилки методичного характеру.

2-ге питання – (до 6 балів) – розроблений план заняття не відповідає вимогам комунікативно-орієнтованого навчання і поетапного формування навичок та умінь учнів з німецької мови. Пояснення нового матеріалу відбувається хаотично, завдання сформульовані не чітко. Допускаються також значні методичні помилки.

 

Семестровий екзамен (40 балів)

Об’єктом контролю є рівень засвоєння теоретичних знань та сформованості професійно-методичних вмінь, передбачених робочою програмою з курсу.

Відповідно перше питання екзаменаційного білета перевіряє рівень засвоєння теоретичних знань, друге – рівень сформованості гностичних, конструктивно-планувальних професійно-методичних вмінь, а третє питання – рівень сформованості професійно-методичних вмінь щодо планування та проведення уроків німецької мови у школі.

 

Перше питання оцінюється в 15 балів, друге – 10 балів та третє – 15 балів (всього 40 балів). За кожне питання бали нараховуються відповідно до таких критеріїв:

35-40 балів.

1. Перше питання: Повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови. Достатня кількість прикладів. Студент знає основні теоретичні засади методики навчання німецької мови як науки, її зв’язок з іншими науками, чітко формулює та пояснює значення основних термінів, знає особливості навчання німецької мови на різних етапах її вивчення та основні методи навчання іноземної мови.

2. Друге питання: Повний виклад теоретичних положень. Пояснення відповідної термінології. Достатня кількість ілюстрацій, прикладів.

3. Третє питання: Практичне завдання. Вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: правильно сформулювати мету уроку, проаналізувати вправи різного типу, розробити фрагмент уроку, скласти тестові завдання різного виду, тощо.

 

30-35 балів.

1. Перше питання: Повний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови. Достатня кількість прикладів. Студент знає основні теоретичні засади методики навчання німецької мови як науки, її зв’язок з іншими науками, чітко формулює та пояснює значення основних термінів, знає особливості навчання німецької мови на різних етапах її вивчення та основні методи навчання іноземної мови. Проте допускаються незначні помилки.

2. Друге питання: Повний виклад теоретичних положень. Пояснення відповідної термінології. Достатня кількість ілюстрацій, прикладів. (допускаються незначні помилки).

3. Третє питання: Практичне завдання. Вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: правильно сформулювати мету уроку, проаналізувати вправи різного типу, розробити фрагмент уроку, скласти тестові завдання різного виду, тощо. (допускаються незначні помилки).

 

24-30 балів.

Перше питання: Неповний виклад теоретичних положень з методики навчання німецької мови при високій мовній культурі. Недостатня кількість прикладів. Студенти не досить чітко формулюють та пояснюють значення основних термінів, не достатньо знають особливості навчання мови на різних етапах її вивчення, історію її розвитку та основні методи навчання іноземної мови.

2. Друге питання: Неповний виклад теоретичних положень. Не чітке пояснення відповідної термінології. Недостатня кількість ілюстрацій, прикладів.

3. Третє питання: Практичне завдання. Не достатньо вміють застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності: не вірно або не чітко формулюють мету уроку, при аналізі вправ різного типу допускають помилки, фрагмент уроку розроблений з методичними помилками, тощо.

Менше 24 балів – студент не склав іспит.

 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) Іспит Сума
ЗМ 1

Поточний контроль

МКР Самостійна робота  

 

40 балів

 

 

100 балів

30 балів 20 балів 10 балів

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)