Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Новітня література німецькомовних країн

Мова викладання – німецька

Викладачі Добринчук Ольга Олександрівна доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/dobrynchuk-o-o/
E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=717
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: понеділок 16.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Новітня література німецькомовних країн» належить до циклу вибіркових дисциплін самостійного вибору навчального закладу професійної підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська). Курс вивчається у 1-му семестрі і завершується завершується екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються основних наприямків, жанрів та особливостей розвитку новітньої літератури німецькомовних країн кінця ХХ поч. – ХХІ ст.

Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу, розвиваються вміння інтерпретувати твори новітньої літератури німецькомовних країн, розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у текстах різних мовленнєвих жанрів, аналізувати структуру і форму художніх творів німецькомовних країн, виокремлювати їх культурологічні особливості тематики, тощо.Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Новітня література німецькомовних країн» – ознайомлення магістрантів з основними напрямами і стилями, актуальними літературними жанрами творами й визначними іменами літературного процесу в Німеччині, Австрії та Щвейцарії у хронологічних рамках: кінець ХХ – поч. ХХІ ст. Курс також має на меті повідомити про суспільне, ідейно-моральне та естетичне значення німецької літератури як у культурі Німеччини, так і в межах всесвітньої літератури і культури.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний, заочний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.

фахові компетентності:

 • Здатність до аналізу складних явищ зарубіжної літератури в процесі її викладання у профільній  середній школі і закладі вищої освіти.
 • Здатність до розуміння та інтерпретації творів новітньої літератури німецькомовних країн.
 • Вміння розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у німецькомовних текстах.
 • Вміння розглядати сучасний німецькомовний художній текст як функціональний продукт, застосовуючи актуальні методи порівняльного літературознавства.
 • Вміння розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у текстах різних мовленнєвих жанрів.

Очікувані програмні результати навчання:

 • Застосовувати знання методики викладання зарубіжної літератури у профільній  середній школі і закладі вищої освіти.
 • Аналізувати новітні літературні німецькомовні твори, їх структуру і форму.
 • Інтерпретувати літературно-художній твір, враховуючи специфіку взаємозв’язку змісту і форми, використовуючи знання з теорії літератури, методології сучасного літературознавства.
 • Визначати відповідні засоби художньої виразності під час роботи над літературним твором.
 • Визначати зміст та форму, стильові та жанрові особливості художнього твору на основі осмислення надбань національної та світової літературної спадщини у відповідності з авторським задумом.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

Рік навчання/ рік викладання перший/2019-2020 перший/2019-2020
Семестр вивчення перший перший, другий
нормативна/вибіркова вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 4 кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 120 год. 120 год.
Кількість годин навчальних занять 40 год. 14 год.
Лекційні заняття 16 год. 6 год.
Практичні заняття 24 год. 8 год.
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 80 год. 106 год.
Форма підсумкового контролю екзамен екзамен

 

 1. Пререквізити курсу

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Новітня література німецькомовних країн» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Практика усного та писемного мовлення німецької мови», «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури»,  «Лінгвокраїнознавство», «Стилістика німецької мови», «Лексикологія німецької мови».

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт, зокрема літературний аналіз художніх творів, творчі роботи, ессе, тести, модульну контрольні роботу. Запланована підготовка презентацій до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.   

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема, план Форма заняття Матеріали Література

Інтернет

ресурси

Завдання
Змістовий модуль 1. Новітня література німецькомовних країн.
Тема 1. Literarische Texte. Verstehen und Interpretation der fiktionalen Texte.

 

Лекція

 

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання завдань до відео.

Тест.

Тема 2. Zum Begriff „Gegenwartsliteratur“

 

Лекція

 

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

Презентація,

відеоматеріали,

 

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Прочитання та аналіз художніх творів за планом практичного заняття.

Презентації до теми: «Hauptrichtungen der deutschen Gegenwartsliteratur»

Тест.

Тема 3. Phantastische Literatur

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

презентація

відеоматеріали

  Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Прочитання художніх творів, літературний та лінгво-стилістичний аналіз одного із творів.

Написання ессе до фільму «Das Jesus Video»

 Тема 4. Lyrik der Gegenwart

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

відеоматеріали, презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Літературний аналіз одного із віршів.

Презентації на теми «Poetry Slam»

Тема 5. Kinder- und Jugendliteratur

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми.

Написання власної казки.

Аналіз сучасних інтерпретацій казок братів Грімм.

Літературний переклад уривку оповідання.

Тема 6.  Frauenliteratur

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

відеоматеріали, презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми.

Написання ессе до фільму «Der Vorleser»

Тема 7. Kriminalroman

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

презентація, настільна інтелектуальна гра.   Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми.

Написання власної детективної історії.

Тема 8. Comics als Literaturgenre

 

Лекція

 

практичне заняття

 

самостійна робота

 

відеоматеріали, презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

 

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми.

Презентації на тему «Comichelden»

 

Підготовка до МКР

МКР 1 практичне заняття завдання МКР    

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Критерії оцінювання модульної  контрольної роботи

Програмою курсу передбачено написання однієї двогодинної модульної контрольної роботи для денної форми навчання та одногодинної – для заочної.

Мета контрольної роботи виявити рівень засвоєння магістрантами теоретичних знань та сформованості практичних навичок з дисципліни. Завдання складені з урахуванням специфіки предмету та охоплюють весь пройдений матеріал курсу.

Модульна контрольна робота складається із 1 теоретичного питання, одного практичного та одного тестового завдання за змістом вивчених творів.

Виконавши усі завдання модульної контрольної роботи магістрант може отримати 10 балів.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі магістранти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Магістранти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % (6 балів) від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (60 балів) Екзамен  

 

 

100

Поточний контроль МКР СР  

40 балів

30 балів 10 балів 20 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)