Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Теоретична граматика німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Крецька Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри німецької мови
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kretska-iu-a/
E-mail: kretska@kpnu.edu.ua

 

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=703#section-0
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: четвер 15.00 – 17.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua

 

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Теоретична граматика німецької мови» належить до циклу дисциплін професійної підготовки спеціальності «Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)» підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька). Курс вивчається у 5-му семестрі і завершується екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються теоретичної граматики німецької мови. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про основні поняття теоретичної граматики німецької мови. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретична граматика німецької мови» є ознайомлення студентів з основними принципами та закономірностями граматичної будови сучасної німецької мови, традиційними та новітніми підходами до вирішення проблем теоретичної граматики, формування у майбутніх педагогів основ науково-лінгвістичного мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці викладання німецької мови в освітніх закладах різного типу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теоретична граматика німецької мови» є: теоретично висвітлити основи граматичної будови німецької мови; познайомити студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень у галузі теоретичної граматики німецької мови; розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання в практичному викладанні німецької мови в школі; розвинути у студентів вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію з досліджень мови та знаходити в ній елементи, необхідні для використання у професійній діяльності.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний)

Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

фахові компетентності:

 • Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, практиці навчання іноземної мови й зарубіжної літератури.
 • Здатність дотримуватися сучасних мовних норм (з іноземної та державної мови), володіти іноземною мовою на рівні не нижче С1, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту.
 • Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмової формах (іноземною та державною мовами), володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт.
 • Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу тексту.

Очікувані програмні результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Знати мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності.
 • Мати творчо-критичне мислення, творчо використовує різні теорії й досвід (вітчизняний, закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань.
 • Уміти працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі.
 • Володіти комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

галузь знань   01 Освіта / Педагогіка

 

 
Рік навчання/ рік викладання 3  
Семестр вивчення 5  
нормативна/вибіркова Нормативна  
Кількість кредитів ЄКТС 4  
Загальний обсяг годин 120  
Кількість годин навчальних занять 40  
Лекційні заняття 16  
Практичні заняття 24  
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 80  
Форма підсумкового контролю екзамен  

 

 1. Пререквізити курсу

Дисципліна «Теоретична граматика німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, практичною граматикою, аспектами граматики німецької мови, практичною фонетикою, лексикологією, історією німецької мови, тісно пов’язана з кожною із названих лінгвістичних дисциплін, з одного боку, опираючись на дані цих дисциплін, а з іншого, – уточнюючи й доповнюючи ці дані.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (модульну контрольну роботу, тести) та готуватимуть презентації до тем, визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання

 

Тема 1. Einleitung. Der Gegenstand, die Aufgaben, die Bereiche der theoretischen Grammatik. Morphologie, morphologische Einheiten. Begriffe des morphologischen Paradigmas, der grammatischen Kategorie. Die Wortartentheorie. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація  Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 2. Das Verb. Grammatische Kategorien der Verben. Klassifikation der Verben. Finite und infinite Verbformen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 3. Die grammatische Kategorie der Zeit. Temporalität. Die grammatische Kategorie des Genus. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 4. Die grammatische Kategorie des Modus. Die Modalität. Valenz. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тема 5. Das Substantiv. Grammatische Kategorien der Substantive. Das grammatische Geschlecht der Substantive und seine Besonderheiten im Deutschen. Pluralbildung der Substantive. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 6. Das Adjektiv. Semantische Klassen und grammatische Kategorien der Adjektive. Syntaktische Funktionen der Adjektive. Pronomen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 7. Die Syntax. Allgemeine Charakteristik des deutschen Satzes. Der einfache Satz. Die Wortfügung. Die Satzglieder. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

Тема 8. Der zusammengesetzte Satz. Die Parataxe. Die Hypotaxe. Die Einteilung der Nebensätze und ihre Charakteristik.

 

Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація   Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Підготовка презентації.

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі, отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у 35-бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль). Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент недостатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть проблеми, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

У рамках вивчення дисципліни студенти пишуть 1 модульну контрольну роботу впродовж двох академічних годин.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних умінь, сформованих в результаті вивчення всього курсу дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється 0 балів.

Модульна контрольна робота складається із тестових та практичних завдань, які, загалом, охоплюють пройдений матеріал теоретичного циклу з морфології та синтаксису.

За тестові завдання І частини (теоретичні питання) студент може отримати 5 балів максимально (по 0,5 балів за кожну правильну відповідь); за завдання ІІ частини (практичні завдання) – 10 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума
ЗМ І. Поточний контроль МКР

 

Самостійна робота  

40

 

100

35 15 10

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до «Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти»:

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

Зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 Добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 Задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)