Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
 іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу,

мова викладання

Теорія і практика перекладу

Мова викладання – німецька

Викладачі Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/
E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=702
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: вівторок 16:00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Теорія і практика перекладу» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська).  Курс вивчається у 7-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції ознайомлюють студентів із загальнотеоретичними й практичними питаннями перекладу, засобами правильного (адекватного) перекладу різних мовних одиниць і явищ німецької мови українською і навпаки, лексико-граматичними, семантичними, а також стильовими аспектами перекладу тощо. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, сприяють виробленню вмінь практичного застосування основних перекладацьких прийомів. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу» є ознайомлення студентів з основними теоретичними положеннями теорії та практики перекладу, вироблення вмінь практичного застосування основних перекладацьких прийомів.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Володіння навичками та сучасними методами проведення наукових досліджень.
 • Знання історії, культури, традицій країн, мова яких вивчається.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

фахові компетентності:

 • Вміння реалізувати мовленнєвий намір в ситуаціях соціально-побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації німецькою та другою іноземною мовами.
 • Вміння читати художні, науково-популярні, публіцистичні та прагматичні тексти німецькою мовою, здійснювати методичний аналіз текстів для читання, адаптувати їх з урахуванням рівня мовленнєвої підготовки учнів.
 • Здатність писемного спілкування німецькою мовою у типових ситуаціях.
 • Використання основних понять лінгвістики у її системно-структурних зв’язках.
 • Вміння аналізувати і порівнювати мовні явища в рідній та іноземній мовах.
 • Володіння практикою перекладу різножанрових текстів з рідної мови на німецьку та навпаки.
 • Вміння диференціювати та інтерпретувати функціональні стилі сучасної німецької літературної мови.

Очікувані програмні результати навчання:

 • Володіти усним та писемним мовленням німецької мови у різноманітних ситуаціях спілкування.
 • Знати особливості граматичної, фонетичної і лексичної систем німецької мови.
 • Знати основні поняття лінгвістики, розуміти їх системно-структурні зв’язки.
 • Вміти виділяти та порівнювати форму, зміст й функції мовних одиниць іноземної та рідної мов.
 • Знати та інтерпретувати систему функціональних стилів сучасної німецької мови.
 • Розрізняти основні закономірності розвитку та функціонування типових і нетипових мовних явищ.
 • Володіти навичками письмового та усного перекладу різножанрових текстів, робити аналітичне опрацювання та переклад іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для професійної та наукової діяльності.
 1. Обсяг і ознаки курсу
            Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік навчання/ рік викладання четвертий  /2019-2020
Семестр вивчення сьомий
нормативна/вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 120 год.
Кількість годин навчальних занять 40 год.
Лекційні заняття 16 год.
Практичні заняття 24 год.
Семінарські заняття  
Лабораторні заняття  
Самостійна та індивідуальна робота 80
Форма підсумкового контролю залік

 

 1. Пререквізити курсу

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Теорія і практика перекладу» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: Практика усного та писемного мовлення німецької мови, Стилістика німецької мови, Лексикологія німецької мови, Теоретична граматика німецької мови, Практична граматика німецької мови, Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання

 

Thema 1. Die moderne Übersetzungswissenschaft als Disziplin: Forschungsgegenstand und Aufgaben. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни та планах практичних занять. Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Тести.

Thema 2. S Stile beim Übersetzen und Dolmetschen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

 

Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

 

Thema 3. Übersetzungsäquivalenz und ihre Bezugsrahmen. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Themen 4-5. Die lexikalischen Probleme der Übersetzung. Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Вивчення глосарію термінів до теми.

Themen 6-7. Die grammatischen Probleme der Übersetzung Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Підготовка презентації.

Thema 8. Die übersetzungsrelevante Textanalyse der sprachlich­stilistischen

Gestaltung des Originals.

Лекція,

практичне заняття,

самостійна робота

 

Презентація,

 

Опрацювання теоретичних питань лекції.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання тренувальних вправ до теми.

Підготовка презентації.

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Модульний контроль проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь, сформовані в результаті вивчення всього курсу дисципліни.

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До її написання допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. Невиконання МКР оцінюється у 0 балів.

Модульна контрольна робота складається з 3 завдань. Виконавши усі завдання модульної контрольної роботи студент може отримати максимально  20 балів.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60 % від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на практичних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР) він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю.

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані практичні заняття нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Студенту, який не виконав самостійних завдань, не підготувався до практичних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Поточний і модульний контроль (60 балів)
                     Змістовий модуль 1 (100 балів) Разом
Поточний контроль МКР СР  

100 балів

60 балів 20 балів 20  балів

 Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)