Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня

на 2021-2022 навчальний рік

 

Кафедра, яка забезпечуватиме викладання навчальної дисципліни Курс/

семестр

Обсяг кредитів ЄКТС Перелік компетентностей, які будуть сформовані у процесі вивчення навчальної дисципліни Результати навчання Форма проведення/

методи проведення занять

Форма семестрового контролю Перелік спеціальностей/

освітніх програм, для яких пропонується навчальна дисципліна

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
Лінгвокраїнознавство Німеччини (Анотація дисципліни)
Кафедра

німецької мови

ІІ та ІІІ /

3 та 5 семестр

4 – здатність та готовність до ведення іншомовної комунікації, необхідної для ефективної участі у міжкультурній взаємодії (діалог культур);

– здатність розуміти одиниці мови, які  найбільш яскраво відображають національні особливості культури німецького  народу німецької мови.

– використовувати вивченний матеріал у ситуаціях міжкультурного спілкування;;

– здатність використовувати  різні вербальні та невербальні засоби комунікації, правила мовленнєвого етикету у міжкультурному середовищі

 

лекційні, практичні заняття, самостійна робота/дискусії, інтерактивні технології навчання, онлайн-квести, використання APPs залік для усіх спеціальностей/освітніх програм

університету

комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, навчальні посібники, PowerPoint-презентації, навчальні матеріали та освітні платформи Гете-інституту
Стратегії німецькомовної комунікації (Анотація дисципліни)
Кафедра

німецької мови

ІІ та ІІІ /

4 та 6

4 – – здатність адекватно та впевнено використовувати німецьку мову в широкому спектрі реальних ситуацій в приватній, суспільній та навчальній сферах;

– вміння читати художні, науково-популярні, публіцистичні тексти німецькою мовою;

– здатність писемного спілкування у типових ситуаціях.

–  розширення словникового запасу;

–  вміння використовувати  німецьку мову у ситуаціях міжкультурного спілкування;

–                вміння застосовувати різноманітні засоби переконання, оцінки конфліктної ситуації та обрати шляхи її подолання.

лекційні, практичні заняття, самостійна робота/

дискусії, інтерактивні технології навчання, індивідуальні проблемні та пошукові завдання

залік для усіх спеціальностей/освітніх програм

університету

комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, навчальні посібники, PowerPoint-презентації, покликання на корисні джерела

 

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

на 2021-2022 навчальний рік

Кафедра, яка забезпечуватиме викладання навчальної дисципліни Курс/

семестр

Обсяг кредитів ЄКТС Перелік компетентностей, які будуть сформовані у процесі вивчення навчальної дисципліни Результати навчання Форма проведення/

методи проведення занять

Форма семестрового контролю Перелік спеціальностей/

освітніх програм, для яких пропонується навчальна дисципліна

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ділова німецька мова (Анотація дисципліни)
Кафедра

німецької мови

II/3

 

4 – здатність до ведення іншомовної комунікації, необхідної для ефективної участі в ситуаціях бізнес-комунікації;

– здатність правильно оформляти ділову документацію, яка необхідна для ведення бізнесу.

– здатність вестибізнес-переписку згідно сучасних норм німецької мови.

– Поповнення словникового запасу економічною та бізнес-лексикою.

– Здатністьскладати договори і контракти, описувати замовлення, заповнювати митну декларацію тощо.

– Здатністьвести бізнес-переговори.

лекційні, практичні заняття, самостійна робота/

дискусії, ділова гра, інтерактивні технології навчання, індивідуа-льні проблемні завдання

залік для усіх спеціальностей/освітніх програм

університету

Робоча начальна програма дисципліни, навчальні посібники, PowerPoint-презентації, покликання на корисні джерела