АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО НІМЕЧЧИНИ

1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» є формування соціокультурної компетентності та лінгвокраїнознавчої орієнтації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» у ході вивчення історії, культури, національних звичаїв та способу життя народу-носія німецької мови. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн.

Навчальна дисципліна вивчається у тісному взаємозв’язку з німецькою мовою як іноземною і ґрунтується на базових знаннях лексики та граматики німецької мови. Курс має на меті удосконалення іншомовної лінгвістичної компетенції здобувачів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення означеної дисципліни.

Фахові компетентності

– здатність та готовність до ведення іншомовної комунікації, необхідної для ефективної участі у міжкультурній взаємодії (діалог культур);

– здатність розуміти одиниці мови, які  найбільш яскраво відображають національні особливості культури німецького  народу.

Результати навчання

– використовувати вивченний матеріал у ситуаціях міжкультурного спілкування;

– здатність використовувати різні вербальні та невербальні засоби комунікації, правила мовленнєвого етикету у міжкультурному середовищі.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

Gesellschaftliches und kulturelles Leben Deutschlands / Суспільне та культурне життя Німеччини.

Thema 1. Deutschland – ein europäisches Land. / Німеччина – європейська країна.

Thema 2. Das Studium in Deutschland: Universitäten, Hochschulen, Ausbildung. Stipendien für ausländischen Studierenden. / Навчання в Німеччині: університети, вищі школи, дуальна освіта. Академічні стипендії для навчання іноземців.

Thema 3. Kulturelles Deutschland. Deutschland als Reiseland. / Культурні традиції Німеччини. Подорож до Німеччини.

 

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС 4, кількість годин – 120, у тому числі аудиторної – 40, самостійної та індивідуальної роботи – 80).
 2. Форма семестрового контролю – залік.
 3. Перелік основної літератури
 1. Гінка Б. Was ist typisch Deutsch? Stereotype und Realität. – Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. – 248с.
 2. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В. Streiflichten aus Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler / П.Т. Гусєва, Г.В. Гоголєва – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 96 с.
 3. Євгененко Д.А. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. – Вінниця:Нова книга, 2008. – 410 с.
 4. Pilaski Anna Entdeckungsreide D-A-CH. Kursbuch zur Landeskunde / Anna Pilaski, Birgitta Fröhlich – Langenscheidt , 2011. – 144 S.
 5. Kilimann A., Kotas O., Skrodzki J. 45 Stunden Deutschland. Orientierungskurs. Politik. Geschichte. Kultur. – Stuttgart:Klett Verlag, 2012. – 96 S.
 6. Gaidosch Ulrike Zur Basiswissen Deutschland / Ulrike Gaidosch, Christine Müller. – Hueber Verlag. –  2013.

 

 

 

 

Завідувача кафедри німецької мови                                    Т.В. Калинюк