Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Друга іноземна мова (німецька)

Мова викладання – німецька

Викладачі Шмирко Олена Сергіївна, старший викладач кафедри німецької мови,

Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Гавловська Тетяна Анатоліївна, викладач кафедри німецької мови

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/shmyrko-o-s/

Зданюк Т.В.

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/havlovska-t-a/

E-mail: shmyrko.olena@kpnu.edu.ua

zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua

99tatiana96@gmail.com

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=729
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови https://deutsch.kpnu.edu.ua:

Шмирко О.С. – четвер 16.00

Зданюк Т.В. – вівторок 16.00-18.00

Гавловська Т. А. – вівторок 16.00

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» належить до циклу нормативних навчальних дисциплін, дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта. Курс вивчається з III по VIII-й семестри; V, VII семестри завершуються заліками; IV, VI, VIII семестри – екзаменами.

Основними організаційними формами навчання є практичні заняття.

Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є формування мовних, мовленнєвих, соціокультурних та навчально-стратегічних компетентностей в оволодінні німецькою мовою у процесі підготовки висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації вчителів німецької мови.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний)

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

Загальні компетентності:

 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами як усно, так і письмово.
 4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 6. Цінування різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Володіти усним та писемним мовленням англійської та другої іноземної мови у різних ситуаціях спілкування.
 2. Вміння реалізувати мовленнєвий намір у ситуаціях соціально-побутової, соціально-культурної та навчально-трудової сфер комунікації.
 3. Здатність писемного спілкування у типових ситуаціях.

Очікувані результати навчання з дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні:

 • уміти виділяти форму, зміст й функції мовної одиниці;
 • знати умови, форми, стратегії і тактики мовленнєвої комунікації; володіти лінгвістичним апаратом та особливостями мовленнєвої діяльності.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання  
Освітня програма, спеціальність Друга іноземна мова (німецька)

спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)

 
Рік навчання/ рік викладання IV
Семестр вивчення VII-VIII
нормативна/вибіркова нормативна
Кількість кредитів ЄКТС 7
Загальний обсяг годин 210
Кількість годин навчальних занять 48/48
Лекційні заняття
Практичні заняття 48/48
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота 42/72
Форма підсумкового контролю залік, екзамен

 

 1. Пререквізити курсу

Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова (німецька)» вивчається у тісному взаємозв’язку із «Практикою усного та писемного мовлення англійської мови», «Практичною граматикою англійської мови».

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 1. Політика курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт: МКР (згідно програми), виконання вправ (тестів), написання листів – в межах підготовки до практичних занять.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
Семестр VII
Lektion 22. Was könnte das sein? Практичні заняття,

самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 22. (для самоперевірки)

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 23. Wohin geht die Reise? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 23. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 24. Ist er wirklich schon so alt? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 24. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 25. Von wem wurde… erfunden? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 25. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 26. Wer war der Täter? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 26. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Семестр VIII
Lektion 27. Was liest du da? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 27. (для самоперевірки)

Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни. Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 28. Hättest du anders gehandelt? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 28. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 29. Wie wird die Zukunft werden? Практичні заняття, самостійна робота Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 29. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

Lektion 30. Wie hast du das geschafft? Практичні заняття, самостійна робота

 

Аудіоматеріали, тестові завдання,

інтерактивні вправи (interaktive Zusatzübungen) до Lektion 30. (для самоперевірки)

Вивчення лексики до теми.

Виконання лексико-граматичних завдань у підручнику та робочому зошиті.

Виконання завдань рубрики Internetrecherche.

Виконання завдань рубрики Interaktive Übungen

 

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у 60/30-бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Критерії оцінювання результатів виконання МКР

Висновок про рівень підготовки студентів робиться на підставі результатів виконання завдань модульної контрольної роботи. Підсумкова оцінка виставляється з урахуванням балів, одержаних за всі види завдань.

МКР 4 (VІІ семестр) складається із шести завдань, що охоплюють лексичний матеріал з тем: „Was könnte das sein?“ „Wohin geht die Reise?“, „Ist er wirklich schon so alt?“, „Von wem wurde… erfunden?“, „Wer war der Täter?“.

Перше завдання передбачає перевірку навичок вживання дієслів у різних часових формах.

Друге завдання має за мету перевірити знання з граматичної теми Konjunktiv II .

Третє завдання  спрямоване на перевірку знання з граматичної теми „Zeitformen des Konjunktivs.“.

Метою четвертого завдання є з’ясувати рівень засвоєння лексичного матеріалу до вказаних тем.

П’яте завдання передбачає перевірку вміння студентів перекладати речення з рідної мови на німецьку, не використовуючи словника.

Шосте завдання має за мету з’ясувати рівень засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та логічність його використання у діалогах.

Всі завдання контрольної роботи дозволяють визначити глибину та якість засвоєння, а також практичного використання лексичного та граматичного матеріалу.

Критерії оцінювання МКР 2

Максимальна кількість балів за написання МКР 2 становить 25 балів.

Параметри: Орфографічна, граматична і пунктуаційна правильність.

Пропонується такий розподіл балів за виконання МКР:

перше завдання – друге завдання – по 0,3 бали за кожне правильно виконане речення;

третє завдання – по 0,2 бали за кожний правильно використаний прийменник та артикль;

четверте завдання – по 0,5 бали за кожне правильно виконане речення;

п’яте завдання – 1 бал за кожну граматично та стилістично правильно оформлену конструкцію;

шосте завдання – 5 балів.

МКР 5 (VIІІ семестр)складається із шести завдань, що охоплюють лексичний матеріал з тем: „Was liest du da?“, „Hättest du anders gehandelt?“, ,,Wie wird die Zukunft werden?“, „Wie hast du das geschafft?“.

Перше завдання передбачає перевірку орфографічних навичок.

Друге і третя завдання мають за мету перевірити знання з граматичної теми.

Метою четвертого завдання є з’ясувати рівень засвоєння лексичного та граматичного матеріалу та логічність його використання у діалогах.

П’яте завдання передбачає перевірку вміння студентів перекладати речення з рідної мови на німецьку, не використовуючи словника.

Шосте завдання має за мету визначити рівень володіння лексикою з вказаних вище лексичних тем та здатність студентів граматично, лексично і стилістично вірно викласти свою думку у межах запропонованої теми.

Всі завдання контрольної роботи дозволяють визначити глибину та якість засвоєння, а також практичного використання лексичного та граматичного матеріалу.

Критерії оцінювання МКР 3

Максимальна кількість балів за написання МКР 3 становить 20 балів.

Параметри: Орфографічна, граматична і пунктуаційна правильність.

Пропонується такий розподіл балів за виконання МКР:

1 завдання – 4 бали

2 завдання – 2 бали

3 завдання – 2 бали

4 завдання – 4 бали

5 завдання – 4 бали

6 завдання – 4 бали

За недбале оформлення роботи (відсутність полів і абзаців, багаторазові виправлення і помарки) оцінка знижується на 0,5 бала.

Критерії оцінки самостійної роботи

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі: у VII семестрі – 15 балів, у VIII семестрі – 10 балів.

Підсумковий контроль (іспит)

Завдання іспиту охоплюють всі чотири види мовленнєвої діяльності (рецептивні – аудіювання та читання, та продуктивні – письмо та говоріння) до тем, передбачених Curriculum та навчальною програмою курсу відповідно до рівня володіння мовою.

За кожний вид діяльності нараховується 10 балів, таким чином максимальна кількість балів на іспиті – 40.

Перше завдання:

Аудіювання складається з трьох частин.

Аудіювання 1 – прослуховування 5 повідомлень на автовідповідач. За кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бали.

Аудіювання 2 – прослуховування 5 повідомлень по радіо. За кожну правильну відповідь нараховується 0,5 бали.

Аудіювання 3 – прослуховування бесіди. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Друге завдання:

Читання складається з 2-х частин, за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10

Третє завдання:

Письмо перевіряється здатність написати листа на задану тему за опорними пунктами (6 балів)

– вміння логічного викладу думок (1 бал)

– граматична компетентність (2 бали)

– словниковий запас (1 бал)

Максимальна кількість балів – 10

Четверте завдання:

Говоріння:

– Вміння висловлюватися на задану тему

– Використання відповідних мовних засобів

Максимальна кількість балів – 10.

Менше 24 балів – студент не склав іспит.

VIIсеместр

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
Змістовий модуль 3, 5 МКР

 

Самостійна робота

 

 

100

Поточний контроль – 60 балів 25 балів 15 балів

 VIII семестр

Поточний і модульний контроль (60 балів) Екзамен Сума
Змістовий модуль 4, 6 МКР

 

Самостійна робота

 

 

40 балів

 

100

Поточний контроль

30 балів

20 балів 10 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)