Яремчук Інна Михайлівна

CV-Europass Yaremchuk I.

Посада: старший викладач кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

 Тематика наукових досліджень:

Лінгвістика та стилістика тексту, прагмастилістичні характеристики німецькомовних притч, інтерпретація тексту.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2006 р. закінчила Кам’янець-Подільський державний університет та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та німецька мова і література». У 2007 році  завершила навчання у магістратурі цього ж університету та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (німецька)». Упродовж 2008-2011 років навчалася у аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2013 році успішно захистила дисертацію на тему «Німецькомовна притча: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. З 2007 року по 2012 рік працювала викладачем кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 2013 по 2015 р. працювала викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького ПВНЗ ,,Університет економіки і підприємництва’’. З 2015 року по 2018 рік працювала викладачем кафедри німецької мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. З 2018 року по даний час працює на посаді старшого викладача цього ж університету.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

ПОСІБНИКИ

 1. Казимір В. О., Яремчук І. М. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für Studenten : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2018. 164 с.
 2. Піхтовнікова Л. С., Яремчук І. М. Німецькомовна притча : лінгвостилістична інтерпретація, переклад, дидактизація : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2016. 64 с.

МОНОГРАФІЯ

 1. Піхтовнікова Л. С., Яремчук І. М. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі : монографія. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 220 с.

СТАТТІ

 1. Яремчук І. М. Німецькомовна притча : ступінь дослідженості і мовно-стилістичні характеристики. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, 2009. Вип. 18. С. 73-76. Фахове видання.
 2. Яремчук І. М. Притчеподібні вірші Е. Рота : ступінь дослідженості і лексико-стилістичні характеристики. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Т. 3. С. 49-50.
 3. Яремчук І. М. Композиція художнього тексту як лінгвостилістичне поняття. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Вип. 1. С.99-100.
 4. Яремчук І. М. Притча як тип тексту і дискурс : проблема визначення. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9. у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Т 3. С. 194-
 5. Яремчук І. М. Композиційно-мовленнєві форми німецькомовної притчі. Збірник тез ,,Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство, методика викладання філологічних дисциплін”. Маріуполь : Приазовський держ. техн. ун-т, 2010. С. 80-83.
 6. Яремчук І. М. Типологія німецькомовної притчі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Вип. 2. С. 114-115.
 7. Яремчук І. М. Німецькомовна притча у типологічному і лінгвостилістичному аспектах. Вісник Харківського національного університету. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, Вип. 930. С. 175-180. Фахове видання.
 8. Яремчук І. М. Стильові риси німецькомовної притчі. Тези доповідей Х наукової конференції ,,Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація.” Харків : ХНУ ім. В. Н.Каразіна, 2011. С. 321-323.
 9. Яремчук І. М. Лексичні особливості німецькомовної притчі : реалізація автологічного стилю; корпоративна лексика. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 10, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Т. 3. С. 123-
 10. Яремчук І. М. Засоби виразності в німецькомовній притчі. Збірник тез «Актуальні проблеми філології: мовознавство, перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін. Маріуполь : Приазовський держ. техн. ун-т, 2011. С. 44-47.
 11. Яремчук І. М. Прагматичні функції німецькомовної притчі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Вип. 3. С. 70-
 12. Яремчук І. М. Німецькомовна притча у функціонально-прагматичному аспекті. Новітня філологія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. № 40. С. 249-261. Фахове видання.
 13. Яремчук І. М., Піхтовнікова Л. С. Дискурс притчі у синергетичному аспекті. Наукові записки. Серія філологічна. Острог : Вид-во нац. у‑ту. ,,Острозька академія”, 2012. Вип. 26. С. 266- Фахове видання.
 14. Яремчук І. М., Піхтовнікова Л. С. Німецькомовна притча як дискурс. Тези доповідей ХI наукової конференції ,,Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. С. 216-217.
 15. Яремчук І. М. Основні типи композиційно-стилістичної структури німецькомовної притчі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : вип. 11, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Т. 3. С. 153-154.
 16. Яремчук І. М. Типи висунення у німецькомовній притчі. Тези доповідей ІІ всеукраїнської наукової конференції германістів з міжнародною участю ,,Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика”. Харків : ХНУ ім.В. Н. Каразіна, 2012. С. 37-39.
 17. Яремчук И. М. Лексико-стилистические средства выразительности в немецкоязычной притче. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2013. № 4 (22) : в 2 ч. Ч. I. C. 224- Фахове видання.
 18. Яремчук І. М. Стильові риси німецькомовної притчі в аспекті композиції. Актуальні питання філології : зб. наук. праць. Вип. 7. Київ : КиМУ, 2014. С. 250-258.
 19. Яремчук І. М. Мовленнєва реалізація функцій та стратегій німецькомовної притчі. Наукові записки. Серія ,,Філологічна’’. Острог : Вид-во нац. у‑ту. ,,Острозька академія”, 2015. Вип. 56. С. 347-350. Фахове видання.
 20. Яремчук І. М., Піхтовнікова Л. С. Дискурс притчі у синергетичному аспекті. Синергетика в филологических исследованиях : монография  / Домброван Т. И., Еникеева С. М. и др. ; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтов­никовой. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. С. 245-252.
 21. Яремчук І. М. Композиційно-стилістична типологія німецькомовної притчі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 7. С. 79-80.
 22. Яремчук І. М. Основні положення прагматики та дискурсу у застосуванні до дослідження німецькомовної притчі. Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2016) : матеріали ІІI Міжнар. наук. конф. / відп. ред. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : ТОВ ,,ВГЦ ,,Просвіта’’, 2016. С. 171-175.
 23. Яремчук І. М. Композиція тексту німецькомовної притчі у прагматичному аспекті. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3.  С. 61-62.
 24. Яремчук І. М. Прагмастилістичний аспект дослідження німецькомовних притч. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 86-89.
 25. Яремчук І. М. Німецькомовна притча у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. Вип 43. С. 138- Фахове видання. (Index Copernicus)
 26. Яремчук І. М. Прагматичні характеристики німецькомовної притчі. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 8. С. 83-84.
 27. Яремчук І. М. Поняття тексту та дискурсу у відношенні до притчі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 3. С. 58-60.
 28. Яремчук І. М. Text aus stilistischer Sicht. Фондові лекції викладачів факультету іноземної / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. Ч. 6. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 126-139.
 29. Яремчук І. М. Лексичні особливості віршованих притч Є. Рота. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 9. С. 25.
 30. Яремчук І. М. Формально-змістовий рівень дослідження композиції німецькомовної притчі. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп. : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т. 3. С. 59.
 31. Яремчук І. М. Лінгвістичні особливості спадщини Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХV. С.159-163.
 32. Яремчук І. М. Лінгвістичні особливості спадщини Івана Огієнка. Іван Огієнко і сучасна наука: науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук. (гол. ред.), О.А. Рарицький (відп. ред.) та ін.] Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV. С. 159-163. Фахове видання (Index Copernicus).
 33. Яремчук І. М. Синтаксичні засоби виразності у текстах малих жанрових форм. Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Кам’янець-Подільський, 10 квітня 2019 р. / редкол. Т.В. Калинюк (відп. ред.) та ін. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. 124-127 с.

E-mail: jaremtschuk@meta.ua