Калинюк Тетяна Василівна

CV-Europass-Kalyniuk-EN

Посада: завідувач кафедри німецької мови, доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Тема дисертаційної роботи:

Організаційно-педагогічні засади діяльності загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в України (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття).

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2003 році закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет та отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Німецька мова та література». У 2006 році  завершила навчання у магістратурі цього ж університету та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю  «Педагогіка і методика середньої освіти. Німецька мова та література». Упродовж 2008-2011 років навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 20012 році захистила кандидатську дисертацію  за спеціальністю 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2005 року по даний час працює у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Монографія:

Калинюк Т.В.  Діяльність загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням німецької мови в Україні (кінець 40-х років ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Кам’янець-Подільський : Каліграф, 2015. 254 с.

Навчально-методичні посібники:

Іванова Л.О., Калинюк Т.В.  Практикум з усного та писемного німецького мовлення:  навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2013. 180 с.

Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Kunst ist ewig! : навчально-методичний посібник. Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015, 160 с.

Калинюк Т.В.  Zu ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2016. 128 с.

Калинюк Т.В.  Übung  macht  den  Meister!  (Aufgaben zum  Selbststudium  der  deutschen Phraseologie) : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. 52 с.

Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Kunst im Video und Audio (Arbeitsbuch zum Selbststudium): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський  : ПП Мошак М.І., 2017.  46 с.

Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. Ganz viel Kunst! : навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Кам’янець-Подільський, 2018. 202 с.

Наукові статті:

Калинюк Т.В. Kooperatives Schreiben іm Wiki-Web : Іван Огієнко і cучасна наука та освіта: науковий збірник: серія філологічна / [редкол.: Л.М. Марчук (гол. ред.), В.П. Атаманчук (від.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. Вип.13. С. 174-183.

Калинюк Т.В. Лексичні засоби вербалізації концепту FREUNDSCHAFT / ДРУЖБА у німецькій лінгвокультурі : International research and practice conference Contemporary issues in philological sciences: expirence of scholars and educationalists of Poland and Ukraine : Conference Proceedings, April 28-29, 2017. Lublin. p.106-110.

Калинюк Т.В Способи передачі слів-реалій в аспекті німецько-українського перекладу : Modern philological research : a combination of innovative and traditional approaches : Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi : Baltija Publishing. p. 110-114.

Добринчук О.О., Калинюк Т.В. Комікс як інтерактивний метод роботи на уроках іноземної мови : ADVANCES OF SCIENCE : Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 7 June 2018 / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek  Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. p. 37-44.

Калинюк Т.В. Національно-культурна семантика фразеологічних одиниць крізь призму взаємозв’язку мови та культури : Іван Огієнко і сучасна наука : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. Марчук (гол. ред.), О. А. Рарицький (відп. ред.) та ін.] Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. XV. С. 57-62.

Калинюк Т.В. Основні напрями формування фразеологічної компетентності на уроках іноземної мови : Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми та інноваційні технології навчання : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 28 бер. 2018, Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський, 2018. С.16.

Калинюк Т.В. Didaktisierung der Phraseologie im DaF-Unterricht. Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології : навч. видання / За заг. ред. П.Л. Шулик, О.В. Кеби. Ч. ІІІ. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. С. 78-85.

Калинюк Т.В. Комунікативно орієнтовані напрями фразеологічної роботи на уроках іноземної мови : Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства :  матеріали V Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, 19-20 квіт. 2018, Суми. Суми, 2018. С. 101-103.

Калинюк Т.В. Використання технології «навчання у співробітництві» на уроках іноземної мови у початковій школі : Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи : матеріали інтернет-конф. 25 жовт. 2018, Кам’янець-Подільський. Кам’янець-Подільський, 2018. С.17.

Калинюк Т.В. Аnsatz der Phraseologie im DaF-Unterricht : Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали VII Регіональної науково-практична конференція Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С 44-47.

E-mail: kalynka13@ukr.net


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури