Шмирко Олена Сергіївна

CV-Europass Shmyrko

Посада: старший викладач кафедри німецької мови.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Тематика наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, особистісно зорієнтована педагогіка, професійний розвиток майбутніх учителів іноземної мови.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація: 

У 1989 році закінчила філологічний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, спеціальність «Російська мова та література. Німецька мова». 1989-1993 – вчитель німецької мови в СШ № 1, СШ № 2 (м. Кам’янець-Подільський). З 1993 по 1995 рр. працювала референтом-перекладачем в НПО «Каммед». З 1998 року – викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту ПДАТУ. З 02.03.1999 по 01.04.1999 – згідно плану підвищення кваліфікації, на запрошення департаменту міжнародного співробітництва МО України, приймала участь у міжнародному методичному семінарі „Einweisung in Methodik und Didaktik des verwendungsbezogenen Deutschunterrichts“ (м. Хюрт, Німеччина). У 2001 році вступила до магістратури Кам’янець-Подільського Державного університету; закінчила магістратуру з відзнакою у 2003 р. 2001-2003 рр. – вчитель німецької мови (за сумісництвом) в Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області. З 2005 р. – старший викладач кафедри іноземних мов та військового перекладу Кам’янець-Подільського військово-інженерного інституту при ПДАТА. З 2003 р. працювала за сумісництвом, а з 2006 р. – на основному місці роботи в Кам’янець-Подільському державному університеті (кафедра німецької мови). 2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти). 2016 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови у системі університетської педагогічної освіти». Результати наукової роботи відображено в 48 одноосібних публікаціях, із них 7 статей – у наукових фахових виданнях України в галузі педагогіки, 2 публікації у журналах, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах; 35 – в інших наукових виданнях та у матеріалах наукових конференцій (серед яких – 8 міжнародних); 1 стаття – у періодичному виданні іноземної держави, 2 авторські посібники, один з яких – з Грифом МОН України, 1 методичні рекомендації. Брала участь в 11 науково-методичних семінарах, з яких 8 – міжнародних.

Список наукових та навчально-методичних праць

 1. Шмирко О. С. Суб’єктність позиції студента в структурі навчального процесу та педагогічні умови її формування. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип. 2, у 2 т. Кам′янець-Подільський : Кам′янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. Т.2. С.171-172.
 2. Шмирко О. С. Зміст та логіка формування суб’єктної позиції курсанта ВВНЗ в процесі оволодіння ним німецькою мовою. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип. 2, у 2 т. Кам′янець-Подільський: Кам′янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. Т.2. С.184-186.
 3. Шмирко О. С. Формування мотиваційної основи навчання як значущий елемент моделі організації навчальної діяльності. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип.4, у 3 т. Кам′янець-Подільський : Кам′янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. Т.2. С.104-106.
 4. Шмирко О. С. Формування “автономного” суб’єкта навчання як значущий елемент моделі організації навчальної діяльності в процесі вивчення іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип.5, у 3 т. Кам′янець-Подільський : Кам′янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2006. Т.2. С.145-146.
 5. Шмирко О. С. Цільова спрямованість навчання як умова забезпечення усвідомленості студентом логіки його формування, загальної продуктивності. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів та аспірантів : вип.7, у 5 т. Кам′янець-Подільський : Кам′янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2008. Т.3. С. 147-148.
 6. Шмирко О. С. Проблема професійного та особистісного розвитку у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2008. Вип. 24. С. 145-151.
 7. Шмирко О. С. Особистісно зорієнтований підхід у системі підготовки вчителів іноземної мови. Вища освіта України. К., 2008. Додаток 3, т. ІІ (9) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 632-637.
 8. Шмирко О. С. Організація суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії як умова формування особистості майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2009. Вип. 25. Ч. 2. С. 265-271.
 9. Шмирко О. С. Дидактичні принципи професійного розвитку майбутніх вчителів іноземної мови. Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Вип. 8. С. 34-38.
 10. Шмирко О. С. Формування професійної спрямованості майбутніх учителів іноземної мови у контексті європейських стандартів вищої освіти. Вища освіта України. К., 2009. Додаток 4, т. ІІІ (15) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 745-750.
 11. Шмирко О. С. Професійний розвиток майбутніх учителів іноземної мови на засадах теорії конструктивізму. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2010. Вип. 26. С. 41-47.
 12. Шмирко О. С. Науково-теоретичні засади професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови в системі педагогічної освіти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 9, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. Т 3. С. 192-193.
 13. Schmyrko O. Praktisches Deutsch. Einstieg in das Berufsleben des Lehrers : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2010. 92 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист N1/11-7284 від 03.08.10.
 14. Шмирко О.С. Поєднання процесу оволодіння фаховими компетенціями з усвідомленням себе як педагогів у контексті професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Т 3. С. 121-122.
 15. Шмирко О.С. Підготовка комунікативного акту шляхом виконання завдань репродуктивно-продуктивного типу. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали І регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. С. 38-39.
 16. Шмирко О. С. Позанавчальна діяльність у системі підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. Спецвип. 6. Ч. 1. Слов’янськ : СДПУ, 2012. С. 245-252.
 17. Шмирко О. С. Діагностико-проектувальна діяльність як один з напрямів організації навчання майбутніх учителів іноземної мови. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. Львів, 2012. Вип. 28. С. 35-42.
 18. Шмирко О. С. Підготовка комунікативного акту шляхом виконання завдань репродуктивного типу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 11, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. Т 3. С. 151-152.
 19. Шмирко О. С. Забезпечення професіоналізації навчальних занять з фаху як педагогічна умова професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. С. 81-83.
 20. Шмырко Е.С. Формирование профессионально значимых личностных качеств будущих учителей иностранного языка. Веснiк Вiцебскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Навукова-практычны часопiс. Віцебск, 2013. №5 (77). С. 104-112.
 21. Шмирко О. С. Підготовка комунікативного акту шляхом виконання завдань творчого типу. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 12, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Т 3. С. 200-201.
 22. Шмирко О. С. Значущість особистісних рис майбутніх учителів іноземної мови для їх професійної діяльності. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 13, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. Т 3. С. 75-76.
 23. Шмирко О. С. Педагогічна практика як засіб набуття майбутніми вчителями професійного досвіду. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІIІ регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. С. 89-91.
 24. Шмирко О. С. Сприяння професійному розвитку майбутніх учителів іноземної мови засобами наукового гуртка. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали ІV регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. С. 70-71.
 25. Шмирко О. С. Поєднання педагогічного керівництва викладачів і суб’єктної активності студентів як педагогічна умова професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 14, у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. Т 3. С. 66-67.
 26. Шмирко О. С. Методичні рекомендації щодо забезпечення професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови засобами професійного спрямування навчальних занять з фаху. Кам’янець-Подільський : «Каліграф», 44 с.
 27. Шмирко О. С. Гуманізація та індивідуалізація навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2016. Вип. 15. Т. 3. С. 59-60.
 28. Шмирко О. С. Використання інформаційних технологій при вивченні іноземної мови в процесі професійної підготовки вчителів. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали V регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 82-84.
 29. Шмирко О. С. Неперервна мовна освіта як педагогічна умова професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Українська та іноземні мови в початкових класах : актуальні проблеми й інноваційні технології навчання : Програма І всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. С. 26.
 30. Шмирко О. С. Лінгвістичний аспект вираження німецької ментальності у зооморфних фразеологізмах. Вербальні культурні коди сучасної української мови : Програма ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. С. 28.
 31. Schmyrko О. Übungstypologie zum kommunikativen, verwendungsbezogenen Deutschunterricht. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник : серія філологічна [редкол.: Л. М. Марчук (гол.ред.), В. П. Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. Вип. ХІІІ. С. 466-470.
 32. Schmyrko О. Materialien für die Кам’янець-Подільський : ТОВ «Каліграф», 2017. 82 с.
 33. Шмирко О.С. Теорія конструктивізму як методологічні засади дослідження процесу професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2017. Вип. 16. Т. 3. С. 57-58.
 34. SchmyrkoO. Übersetzungsmöglichkeiten der deutschen und ukrainischen Sprichwö Проблеми лінгвістичної семантики : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет, 2017  С. 152-155.
 35. Шмирко О. С. Інтеріоризація та екстеріоризація в процесі професійного розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матеріали VІ регіональної науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. С.136-138.
 36. Шмирко О. С. Забезпечення професійної спрямованості змісту підготовки майбутніх учителів іноземної мови. Дослідження із суспільних наук у 2018 році : матеріали XV міжнародної науково-практичної конференції, Краматорськ, 16 лютого 2018 р. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С.58-61.
 37. Шмирко О. С. Phraseologismen mit Tierbezeichnungen in deutschen und ukrainischen Sprachen (Linguokulturelles Konzept). Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 15 березня 2018 року. Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018. С.255-257.
 38. Шмирко О. С. Gebrauch der authentischen Texten im Fremdsprachenunterricht. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 28-29 березня 2018 р. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. С.113-119.
 39. Шмирко О. С. Неперервна мовна освіта в контексті цілісного розвитку особистості майбутнього вчителя іноземної мови. Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання : програма ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 березня 2018 року. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. С. 37-38.
 40. Шмирко О. С. Oсобенности перевода поэзии. Cоціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: збірник матеріалів VІ Всеукраїнській наукової конференції, 19-20 квітня 2018 року. Суми, СумДУ, 2018. С. 170-172.
 41. Шмирко Олена. Vorbereitung und Auswertung des pädagogischen Praktikums von zukünftigen Fremdsprachenlehrern. Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнській науково-практичної конференції, 11-12 вересня 2018 року. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. С.101-105.
 42. Shmyrko O.S. Synonymische phraseologische Einheiten mit animalischen Komponenten. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 186-187.
 43. Шмирко О. Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), О. А Рарицький (відп.ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХV. С. 154-159.
 44. Shmyrko Olena. Psychologische und pädagogische Besonderheiten der beruflichen Entwicklung von zukünftigen Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern im System der Lehrerausbildung. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2018. Вип. 89. C. 285-296.
 45. Шмирко О. Розвиток творчої особистості дітей дошкільного віку засобами вивчення іноземної мови. «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2018 р., Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. Київ : Міленіум, 2018. С. 371-373.
 46. Shmyrko O. S. Partielle Äquivalenz bei der Übersetzung der phraseologischen Einheiten mit animalischen Komponenten. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View2». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. C. 464-469.
 47. Неперервність професійного розвитку майбутнього вчителя іноземної мови в контексті цілісного розвитку його особистості. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2018. С. 220-221.
 48. Шмирко О. С. Механізм організації педагогічного керівництва у набутті професійного досвіду майбутніми вчителями іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 17. ‒ Т. 3. – С. 57-59.
 49. Шмирко О. С. Концептологія етнокультурних фразеологічних одиниць. Вербальні культурні коди сучасної української мови : програма ІVВсеукраїнської наукової інтернет-конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. С. 19.
 50. Шмирко Олена. Einsprachigkeit beim Deutschunterricht. Iноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи : матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. С. 265-267.
 51. Шмирко О. С. Забезпечення неперервної мовної освіти майбутніх учителів іноземної мови. Українська та іноземні мови в початкових класах : актуальні проблеми й інноваційні технології навчання : програма ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. С. 43.
 52. Lesetexte mit Aufgaben : навчальний посібник / укладач Шмирко Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 76 с.
 53. Шмирко О. С. Aудіювання як імітація участі у зарубіжному культурному житті. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного ун-ту імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2019. Вип. 18. Т. 3. С. ..-…
 54. Крецька Ю. А., Шмирко О. С. Підготовка успішного вчителя іноземної мови на практичних заняттях з німецької мови в університеті. The 1 st International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (September 18-20, 2019). Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2019. Pp. 152-157.