Зданюк Тетяна Вікторівна

CV-Europass Zdanyuk

Посада: доцент кафедри німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Нагороди: Грамота за вагомий внесок у розвиток науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної та виховної роботи на факультеті іноземної філології.

Тематика наукових досліджень:

Сучасні методи навчання іноземних мов.

Освітні реформи в університетах Німеччини.

Навчальні дисципліни:

Додаткова інформація:

У 2003 році закінчила Кам’янець-Подільський державний університет, факультет іноземної філології. У 2005 році закінчила магістратуру у вищезазначеному виші за спеціальністю «Німецька мова та література».        З 2003 року викладає німецьку мову у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. З 2007 по 2010 роки навчалася в аспірантурі на кафедрі історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. У 2011 році у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди відбувся успішний захист дисертаційного дослідження на тему «Реформування університетської освіти у Німеччині другої половини ХХ ст.» та присвоєння вченого ступеня кандидата педагогічних наук.

В своєму доробку має понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Список наукових праць

Монографія:

 1. Зданюк Т.В., Кузнецова О.Ю. Освітні реформи в університетах Німеччини другої половини ХХ століття : монографія. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. 192 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Arbeiten Sie selbstständig!: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.  68 с.
 2. Зданюк Т.В.,Казимір В.О. Die Ukraine: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. 60 с.
 3. Добринчук О.О., Зданюк Т.В., Arbeitsheft für die deutsche Grammatik: Partizipien, Еrweitertes Attribut, Konjunktiv : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2018. 68 с.
 4. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Arbeitsheft für die deutsche Grammatik: Satzreihe, Satzgefüge, Passiv: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017.  60 с.
 5. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Du bist, was du isst : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2017. – 162 с.
 6. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник.  Вид. 2-е, перероблене, доповн. Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2016. 196 с.
 7. Зданюк Т.В., Добринчук Т.В. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Видавництво ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. 185 с.

Наукові статті:

 1. Зданюк Т.В. Номінація як засіб формування комунікативної автосемантії у прислів’ях. Збірник наукових праць Кам’янець – Подільського державного університету за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський, 2006. Вип. 5. Т. 2.     С. 90-91.
 2. Зданюк Т.В. Тема-рематичні відношення у прислів’ях. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : у 3 т.  Кам’янець-Подільський, 2007. Вип. 6. Т. 2. С.113-115.
 3. Зданюк Т.В. Університети Німеччини повертаються в світову еліту. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, Вип. 7. Т.2. С.78-79.
 4. Зданюк Т.В. Пошуки фінансових важелів підвищення якості вищої освіти у ФРН. Пошуки важелів підвищення якості вищої освіти. Проблеми сучасності : культура, мистецтво, педагогіка : збірник наукових праць : Луганський державний інститут культури і мистецтв, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів культури і мистецтв. Харків: Стиль-Іздат, 2008. С.121-127.
 5. Зданюк Т.В. Спільність поглядів В.О.Сухомлинського та німецьких педагогів поч. ХХ століття. Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць за редакцією члена-кор. АПН України А.В. Троцко. Харків, 200  Вип.21.  С. 39-44.
 6. Зданюк Т.В. Двофазова підготовка вчителів у ФРН. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка : науковий журнал. Житомир : Житомирський державний університет ім. І.Франка, 2008.  Вип. 41. С. 94-99.
 7. Зданюк Т.В. Історія розвитку і типи університетів ФРН.  «Постигането на висшето образование 2008»: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Том 8 : Педагогічні науки. Психологія і соціологія. Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2008.       №17-25. С.22-25.
 8. Зданюк Т.В. Модель університетської освіти Вільгельма фон Гумбольдта. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, 2009. Вип. 8. Т.2. С. 87-90.
 9. Зданюк Т.В. Реалізація рішень із створення спільного європейського простору вищої освіти у Німеччині. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції.  Ялта : РВНЗ КГУ, 2009. Ч. 3. С.8-11.
 10. Зданюк Т.В. Становлення університетської освіти у Німеччині в ХІХ столітті. Теорія та методика навчання та виховання: збірник наукових праць за редакцією члена-кор. АПН України А.В. Троцко. Харків, 2009. Вип.23. С. 61-67.
 11. Зданюк Т.В. Заходи з модернізації та інтернаціоналізації вищої освіти Німеччини в умовах інтеграції у Європростір. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. / Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки Автономної республіки Крим, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Ялта, 2009.  Вип. 21. Ч. 3. С. 119-123.
 12. Зданюк Т.В.Реформування університетської освіти в НДР на початку 50-х років ХХ століття. Теорія та методика навчання та виховання: збірник наукових праць за редакцією члена-кор. АПН України А.В. Троцко. Харків, 2009. Вип.2 С. 83-90.
 13. Зданюк Т.В.Студентський рух в університетах ФРН у 60-х роках ХХ століття. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. 2009.  Вип. 8.  Т.2. С. 87-90.
 14. Зданюк Т.В. Німецький університет на початку ХХ століття.  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, 2010.  Вип. 9.  Т.2.  С. 96-98.
 15. Зданюк Т.В.Педагогічна освіта в університетах НДР.Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, 2010. Вип. 10. Т.2. С. 77-79.
 16. Зданюк Т.В. Особливості підготовки фахівців в університетах ФРН у другій половині ХХ століття (на прикладі навчальної дисципліни «Дипломований письмовий перекладач»). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка / гол. ред. М.О. Носко. Чернігів : ЧДПУ, 2011.  Вип. 85.  С. 101–106.
 17. Зданюк Т.В. Організаційно-змістовні аспекти підготовки фахівців з іноземних мов в університетах Німеччини. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогогічні та методичні перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Національний університет «Юридична академіяУкраїни імені Ярослава Мудрого». Харків : НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», 2012. 64-66 с.
 18. Зданюк Т.В. Розподіл науково-педагогічних кадрів університетів НДР у ІІ половині ХХ століття.  Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 11. Т.3.  С. 100-101.
 19. Зданюк Т.В. Німецький досвід реалізації освітніх реформ у вищій школі. Порівняльно-педагогічні студії: Науково-педагогічний журнал. № 3 (13). С. 150-155.
 20. Зданюк Т.В.Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі вищої освіти НДР. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім.І.Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 12. Т.2.  С. 82-84.
 21. Зданюк Т.В. Про завдання лекції в німецькому університеті. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України: збірник наукових праць за підсумками 1-ї Регіональної науково-практичної конференції: Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. 2012.  С.27-28.
 22. Зданюк Т.В. Становлення і розвиток приватних університетів у Німеччині. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 4. Кам’янець-Подільський, 2013. С. 116-117.
 23. Зданюк Т.В. Застосування автентичних відеоматеріалів на заняттях з німецької мови. Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» / Упорядник – Нестеренко В.В. Харків : НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2013. С. 32-34.
 24. Зданюк Т.В. Використання інтерактивних методів навчання при вивченні німецької мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, аспірантів і докторантів : у 5 т. Кам’янець-Подільський, 2013.   Вип. 13.  Т.2.  С. 109-111.
 25. Zdanyuk V., Zdanyuk T. Massage und ihre wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини [редкол.: П.С. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. Вип. 6. С. 14-19.
 26. Зданюк Т.В. Формування лексичних навиків в учнів загальноосвітніх шкіл при вивченні німецької мови. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 5. Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. С.66-67.
 27. Зданюк Т.В. Комунікативні ігри як один з прийомів навчання німецької мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3 т. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2014. Вип. 13 Т.3. С. 40-41.
 28. Зданюк Т.В. Einige Aspekte der Metapherübersetzung. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. С. 63-65.
 29. Zdanyuk V., Zdanyuk Т. Voraussetzungen und Ziele der Sportmassage. Βulletin of Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University. Physical Education, Sports and Human Health [ed.: M. S. Solopchuk (Editor-inChief) and others]. Kamianets-Podilsky : Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University, 2017. Issue 10. P. 19-27.
 30. Зданюк Т.В. Використання інтерактивних методів навчання на практичних заняттях з другої (німецької) іноземної мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Випуск 17. Том 3. Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. С. 35-36.
 31. Зданюк Т.В. Zur Förderung der Übersetzungskompetenz: Metapher. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 9. Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. С.16-17.
 32. Зданюк Т.В. Die Diskursanalyse als Methode. Текст і  дискурс:  когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів  Всеукраїнської  наукової  інтернет-конференції.  Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. C. 28-33.
 33. Зданюк Т.В Stilistische, lexikalische und grammatische Merkmale wissenschaftlicher Texte. Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників. 2018. С. 129-133.
 34. Зданюк Т.В., Добринчук О.О. Методичні аспекти використання відеоматеріалів на занятті з німецької мови (на прикладі відеофрагменту «Eine witzige Familie») як засіб формування комунікативної компетенції. Virtus: Scientific Journal / Editor-in- Chief M.A. Zhurba. February 21, 2018.     106-111.
 35. Зданюк Т.В Ivan Ohijenkos Besinnen über die ukrainische Literatursprache. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХV. С. 40-45.
 36. Зданюк Т.В., Казимір В.О. Vasyl Stus: Er widmete sein Leben der Übersetzung. Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. С. 42-44.
 37. Зданюк Т.В. Функціонально-комунікативні особливості прислів’їв як номінативних одиниць в сучасній німецькій мові. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 2». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 474-477.
 38. Зданюк Т.В. Прислів’я з експліцитними смисловими відносинами семантичних компонентів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 10». Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 117-120.
 39. Зданюк Т.В. Filme im Fremdsprachenunterricht. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск 10. Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. (у друці)
 40. Zdaniuk V.  DIFFERENTIATION  OF  PROVERBS  FROM  SIMILAR LINGUISTIC PHENOMENA Proceedings of XХХХIII Internationalscientific conference ― Our contribution to the future‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. Р. 31-37.
 41. Зданюк Т.В., Фоміна Г.В. «Поняття „гендер” як соціокультурний, дискурсивний і психолінгвістичний феномен (на прикладі німецької мови)». Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової  інтернет-конференції «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи». Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський  національний  університет  імені Івана Огієнка, 2019. С.58-64.
 42. Використання онлайн-сервісу Kahoot на занятті з німецької мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: у 3-х томах. Кам’янець-Подільський національний університет ім.І.Огієнка. (у друці)
 43. До питання змісту і структури сучасного підручника з німецької мови Збірник матеріалів І Всеукраїнської   науково-практичної конференції «Іноземна мова у полікультурному просторі: досвід та перспективи», м. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. С.168-172

E-mail: zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua