Курс «Цифрові технології у навчанні німецької мови» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки для фахівців зі спеціальності 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) друга спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська)

Метою викладання навчальної дисципліни «Цифрові технології у навчанні німецької мови» є ознайомлення студентів з новітніми стратегіями навчання іноземним мовам, Розгляд факторів впливу на цільові групи при вивченні іноземних мов, навчальних стилів, шляхи використання та передумови використання набутих знань та навичок на практиці, застосовуючи сучасні форми роботи та технології при вивчені іноземних мов.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення, практичною граматикою, практичною фонетикою. Вивчення дисципліни ґрунтується на досягненнях з психології, педагогіки, методики та лінгвістичних наук.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

  • Навчальні типи та стилі при вивченні іноземних мов
  • Ознаки та передумови самостійного вивчення іноземних мов
  • – Форми роботи при вивченні іноземних мов

Уміти:

  • успішно проводити дослідницькі проекти в різних цільових групах
  • Аналізувати й використовувати сучасні методи та форми вивчення іноземних мов

Вивчення дисципліни передбачено умовами підписання угоди про співпрацю з Гете Інститутом України та сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності на ринку праці, проведення дослідницького проекту та отримання міжнародного сертифікату.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Wie lernt man eigentlich die Fremdsprachen?

Auf dem Weg von der Erst- zur Fremdsprache. Einflüsse der Erstsprache auf das Fremdsprachenlernen. Das Mentale Lexikon. Mit- und Voneinander lernen. Worin unterscheiden sich die Lernenden: Alter, Emotion, Kognition, Lerntypen und Lernstile.

Wie lernt man Sprachen zu lernen?

Wie reflektiert man das eigene Lernen? Bewusst Sprachen lernen. Merkmale und Voraussetzungen selbständigen Lernens. Selbstständigkeit fördern. Lernstrategien. Innerer Differenzierung. Arbeitsformen und Instrumente für selbständiges Lernen.

Einfluss von anderen Sprachen beim Lernen.

Vorwissen aktivieren und berücksichtigen. Prinzip vergleichen besprechen. Prinzip Verstehen fördern. Prinzip Texte gezielt einsetzen. Umsetzung der Prinzipien. Durchführung des PEPs (Praxiserkundungsprojekt)

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS, з них 16 год. лекційних, 24 год. практичних занять та 80  год. відведено на самостійну роботу студентів. Викладання дисципліни відбувається за системою  blendinglearning  (самостійна робота в форматі онлайн, лекційні та практичні на заняттях в аудиторії)

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.

Викладання дисципліни забезпечує старший викладач кафедри німецької мови Братиця Ганна Георгіївна

Література:

  1. Apeltauer E. /Apeltauer E. Grundlagen des Erst-und Fremdsprachenerwerbs. Fernstudienheft. – München: Langenscheid, 1997. – 175 S.
  2. Horak A. DergemeinsameeuropäischeReferenzrahmenfürSpracheninderUnterrichtspraxis/ Horak A., Moser W., Nesbeda M. etal. // ÖSZ Praxisreihe 12. – Gratz, 2012. – 116 S.
  3. Kleppin K. Die Förderung der Fähigkeit Selbstevaluation beim Fremdsprachenlernen. / Burwitz-Melzer E.: Niemals zu früh und selten zu spät. Fremdsprachenunterricht in Schule und Erwachsenenbildung. Festschrift für Jürgen Quetz. – Berlin: Cornelsen,2005. – S- 107-118
  4. Legutke M., Schart M. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Deutsch Lehren Lernen. – Band 1. – Berlin&Langenscheid, 2012. – 198 S.