Програма ДЕК бакалаври 2016 р.

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Методичні рекомендації з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників. дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти університету на академічний плагіат

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ) СТУДЕНТАМИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

Тематика кваліфікаційних робіт 

  1. Ступінь світи   магістр

Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)      

Освітньо-професійна

програма                         Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Додаткова

спеціальність                 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Навчальний рік            2019/2020

Форма навчання           денна

Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література

                                          (німецька). Викладач німецької мови і зарубіжної

                                          літератури. Вчитель німецької  та англійської

                                          мов і зарубіжної літератури. 

№ з/п Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Червенюк Ангеліна

Юріївна

Явище мультилінгвізму та особливості методики навчання іноземним  мовам у закладах вищої освіти Кушнерик В. І., доктор філологічних наук, професор
2. Подоляк Віта Володимирівна Вікова та соціальна стратифікації вокабуляру сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор
3. Мендерецька Ірина Геннадіївна Національне та інтернаціональне у фразеології сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор
4. Шимкова Богдана Сергіївна

 

Методи формування іншомовної стратегічної компетентності старшокласників Боднарчук Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Бучко Мар’яна

Юріївна

Особливості репрезентації лексико-семантичного поля Geräusch/шум у сучасній німецькій мові (на матеріалі роману Тані Наузе «Берлін, Майербер 26») Добринчук О. О., кандидат філологічних, доцент

 

  1. Ступінь освіти      магістр

Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)      

Освітньо-професійна

програма                        Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Додаткова

спеціальність                Середня освіта (Мова і література (англійська)

Навчальний рік            2019/2020

Форма навчання          заочна

Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література

                                         (німецька). Викладач німецької мови і зарубіжної

                                         літератури. Вчитель німецької  та англійської мов

                                         і зарубіжної літератури.

№ з/п Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Кудринецька Любов Михайлівна Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання німецької

мови

Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент

 

2. Крохмалюк Надія Василівна Вживання фразеологічних одиниць у текстах мас-медійного простору (на матеріалі астрологічних прогнозів) Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент

 

3. Долгова Раїса Олексіївна Гендерна специфіка функціонування фразеологізмів німецької мови Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент
4. Бондаренко Ірина  Григорівна

 

Структурно-семантичні особливості та функціонування композитів у німецькій мові (на матеріалі художніх творів І. Нолль та Т. Манна) Боднарчук Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Лазаренко Тетяна Миколаївна Сучасні методи контролю рівня сформованості в учнів старших класів мовленнєвої компетентності в читанні Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент
6. Бурцева Віталіна Миколаївна Формування соціокультурної компетентності на уроках німецької мови (на матеріалі німецькомовних коміксів) Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент
7. Марчук Віта

Олександрівна

 Дискурс сучасної німецької преси як засіб формування

соціокультурної компетентності

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
8. Гуменюк Каріна

Ігорівна

 Функціонально-стилістичні засоби вираження

порівняння у німецькомовній пресі

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
9. Головатюк Ліана

Олексіївна

 Особливості морфологічної варіативності німецької

розмовної лексики

Зданюк Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
10. Вовк Мар’яна

Василівна

Замітка як жанр у сучасному німецькомовному медіапросторі: структурний і семантичний аспекти. Кійко Ю. Є., доктор філологічних наук, доцент
11. Маліновська Людмила

Степанівна

Сучасний німецький коментар як медіажанр у структурному і семантичному аспекті. Кійко Ю. Є., доктор філологічних наук, доцент
12. Марусяк Ірина Володимирівна Англійські запозичення та їх класифікація в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор

Затверджено на засідання кафедри німецької мови

протокол №10 від 25 вересня 2019 року

 

Тематика дипломних робіт на 2018-2019 н. р.

Освітній ступінь «магістр»

денна форма навчання

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

за освітньо-професійною програмою Німецька мова і зарубіжна література

додаткова предметна спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) термін навчання – 1 рік 4 місяці

Група – Nim1-M18

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема Науковий керівник Рецензент
1. Жильчук Олександра Олександрівна Феномен соціокультурного концепту “MODE” у німецькій мові (на прикладів журналів моди) Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови Калинюк Т. В. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Барбанюк О. О.
3. Музика

Вікторія Олександрівна

Індивідуальні методи навчання учнів іноземної мови Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Кушнерик В. І. Кандидат філологічних наук, асистент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені

Юрія Федьковича Заполовський М. В.

5. Кшевецька Дар’я Володимирівна Концепт «Добро» у німецькій та українській мовах: порівняльний аналіз Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови

Боднарчук Т. В.

Доктор філологічних наук, доцент , доцент кафедри англійської мови Марчишина А.А.

Освітній ступінь «магістр»

заочна форма навчання

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

за освітньо-професійною програмою Німецька мова і зарубіжна література

додаткова предметна спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) термін навчання – 1 рік 4 місяці

Група – Ger1-M18z

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема Науковий керівник Рецензент
1. Стасюк

Ганна

Василівна

Соціальні та етнокультурні стереотипи в німецькому анекдоті Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови

Боднарчук Т. В.

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови Барбанюк О. О.
2. Зайшлюк

Ярина Олександрівна

Особливості застосування особистісно-орієнтованих технологій навчання на уроках іноземної мови у старших класах Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови

Боднарчук Т. В.

Доктор філологічних наук, доцент , доцент кафедри англійської мови

Марчишина А. А.

Освітній ступінь «магістр»

заочна форма навчання

спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) (за умовами перехресного вступу)

термін навчання – 1 рік 4 місяці

Група – Ger1p-M18z

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема Науковий керівник Рецензент
1. Братиця Анастасія Олександрівна Когнітивні дослідження метафори у сучасній німецькій мові

 

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Кушнерик В. І. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Тимощук Н. П.

2. Яремійчук

Уляна

Василівна

Частота вживання різних типів речень в авторських стилях (на матеріалі сучасної німецької прози) Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Кушнерик В. І. Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Лех О. С.