АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДІЛОВА НІМЕЦЬКА МОВА

 1.Мета навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців та її зв’язок з іншими дисциплінами.

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова німецька мова» є ознайомлення студентів освітнього ступеня «бакалавр» з особливостями ділового спілкування сучасної німецької мови. Програма орієнтована на тих, хто працює або планує працювати у зарубіжних компаніях і кому за службовими повноваженнями необхідні навички ведення ділового спілкування німецькою мовою.

Навчальна дисципліна «Ділова німецька мова» вивчається у тісному взаємозв’язку з німецькою мовою як іноземною і ґрунтується на базових знаннях лексики та граматики німецької мови.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення означеної дисципліни.

Фахові компетентності

 • Здатність до ділової іншомовної комунікації, необхідної для ефективної участі в ситуаціях ділового професійного спілкування.
 • Здатність вести службову документацію німецької мовою.
 • Здатність вести ділову переписку згідно сучасних норм німецької мови.

Результати навчання

 • Розширення словникового запасу діловою лексикою.
 • Засвоєння правил ведення службової документації.
 • Здатність вести ділові переговори (усно та письмово).
 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

Змістовий модуль І „Sprachetikette der modernen deutschen Geschäftssprache“ / Мовний етикет сучасної німецької ділової мови

Thema 1. Grundbegriffe der Kommunikation / Міжкультурна комунікація: основні поняття.

Thema 2. Besonderheiten der Geschäftskommunikation / Особливості ділової комунікації.

Thema 3. Verbale und nonverbale Geschäftskommunikationsmittel / Вербальна та невербальна ділова комунікація.

Thema 4. Stellensuche und Bewerbung, Motivationschreiben / Написання мотиваційного листа.

Thema 5. Dienstliche Gespräche und Verhandlungen. Telefongespräche / Ділові перемовини та ділові спілкування по телефону.

Thema 6. Small Talks mit Kollegen und Arbeitsberatungen / Small Talk з колегами та ділові консультації.

Thema 7. Geschäftsbriefe und Protokolle / Ділові листи та протоколи

Thema 8. Vorträge und Präsentationen / Доповіді та презентації

Thema 9. Verträge und Vereinbarungen / Ділові договори та контракти

Thema 10. Geschäfts-Empfänge / Ділові зустрічі

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (4 кредити ЄКТС, кількість годин 120, у тому числі аудиторної т – 40, самостійної та індивідуальної роботи 80).
 2. Формою семестрового контролю є залік (4 курс, 7 семестр).
 3. Перелік основної літератури
 1. Kommunikative Strategien der Geschäftskommunikation (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 172 с.
 2. Постникова Е.М. Business-Deutsch: Бизнес-курс немецкого языка. К.: А.С. К., 2002. 432 с.
 3. Бориско Н.Ф. Бізнес-курс німецької мови. К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2011. 352 с.

 

 

Завідувач кафедри німецької мови                                  Т.В. Калинюк