Курс «Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література).   

 

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові» є забезпечення всебічної підготовки вчителя іноземної мови середньої школи, а також формування основи для професійно-орієнтованого вдосконалення володіння мовою. Навчання іноземної мови в цьому курсі переслідує комплексну реалізацію практичної, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети, що полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної та лінгвокраїнознавчої компетенції, а також у системному підході до вивчення німецької мови. А також предмет «Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові» покликаний виявити мовні та позамовні фактори, що впливають на вживання тих чи інших частин мови.

Міждисциплінарні зв’язки: Предмет «Парадигматичні та синтагматичні відношення у німецькій мові», будучи наукою, що поєднує в собі різноманітні лінгвістичні теорії, тісно пов’язана з більшістю із лінгвістичних дисциплін (граматикою, лексикологією, історією німецької мови), з одного боку, опираючись на дані цих дисциплін, а з іншого, уточнюючи й доповнюючи ці дані. Цьому курсу належить провідне місце у системі професійно-орієнтованих дисциплін. Він вивчається у тісному взаємозв’язку з практичним курсом німецької мови та ґрунтується на досягненнях сучасної лінгвістичної думки.

 1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: про лексико-семантичну систему мови як суспільне явище, про синтагматичні зв’язки як лінійні, контекстні зв’язки, про парадигматичні  відношення в лексико-семантичній системі як відношення між словами і групами слів на основі спільності або протилежності їх значень, про зв’язок підсистем мови, про основні одиниці мови і мовлення; про сучасні напрямки в науці про мову та їх значення для практики навчання іноземної мови; про особливості лексичного, семантичного, морфологічного, синтаксичного рівнів мови, про лексико-семантичну систему як одну з найскладні­ших мовних систем, що зумовлено багатовимірністю її структури, неоднорідністю її одиниць, різноманітніс­тю відображених у них відношень і відкритістю для постійного поповнення новими одиницями.

вміти: накопичувати мовний матеріал та аналізувати його; в межах лексико-семантичного поля виділяти лексико-семантичні групи та лексико-семантичні категорії; лексично й граматично правильно перекладати тексти; вміти визначати можливості слова поєднуватися з іншими словами, тобто його синтагматичні відношення; володіти базовою термінологією з цієї дисципліни.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістового модуля:
 2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Paradigmatische und syntagmatische Beziehungen in der Sprache. Theoretische Grundlagen der Wortfeldforschung.

Тема 1. Einleitung. Syntagmatische und paradigmatische Beziehungen.

Тема 2. Synonyme. Theoretische Probleme der Synonymie.

Тема 3. Antonyme. Theoretische Probleme der Antonymie.

Тема 4. Wortfelder.

Тема 5. Paradigmatische Felder.

Тема 6. Syntagmatische Felder.

Тема 7. Wortgruppen nach dem semantisch-wortbildenden Prinzip.

Тема 8. Wortnischen und Wortstände.

Тема 9. Wortfamilien und Fächerungen.

4. Термін вивчення: VІ семестр. На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 годин, самостійна робота – 80 годин.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

 1. Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови Зданюк Т.В.
 2. Перелік основної літератури:
 3. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке / З.Н. Вердиева. – M.: Высш. шк., 1986. – 120 с.
 4. Зеленецкий А.Л. Теория немецкого языкознания / А.Л. Зеленецкий, О.В. Новожилова. – M.: Академия, 2003. – 400 с.
 5. Кезина С.В. Семантическое поле как система / С.В. Кезина // Филологические науки. – – № 4. – С. 79-86.
 6. Шевелева Л.В. Лексикология современного немецкого языка. Курс лекцій / Л.В.Шевелева. – M.: Высш. шк., 2004. – 240 с.
 7. Hinka B.I. Lexikologie der deutschen Sprache. Vorlesungen und Seminare / I. Hinka. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, 2005. – 2006 с.
 8. Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache / O.D. Oguy. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003. – 128

Завідувач кафедри німецької мови                                                 Т. В. Калинюк