Курс «Функціональні аспекти граматики німецької мови» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська) 1. Мета викладання дисципліни: – Розвиток мовленнєвих умінь студентів – говоріння, аудіювання, читання, письма – Формування лінгвістичної компетенції студентів, необхідної для здійснення комунікації у межах тем, що визначаються програмою – Розвиток умінь практичного застосування набутих знань, навичок і вмінь в усному та писемному мовленні – Розвиток уміння самостійної роботи з використанням методів і прийомів прийнятних для розв’язання навчальних завдань – Формування граматичних навичок уживання в усному та писемному мовленні часових форм, дієслів в умовному способі, модальних дієслів та безособових форм дієслова – Формування розуміння та вміння диферієнцювати всі відтінки значень зазначених граматичних структур – Розвиток уміння вживати визначені граматичні структури в мовленні відповідно до вимог комунікативної ситуації 2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: – граматичні явища та конструкції передбачені програмою. Вміти: – Систематизувати матеріал про модальні дієслова, неособові форми дієслова та умовний спосіб; – Усвідомлювати комунікативні функції граматичних структур; – Вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються; – Уміти правильно будувати речення різних комунікативних типів різних комунікативних типів. 3. Зміст дисципліни: лінгвістика – емпіристика – дидактика: перспективи сучасної граматики; лінгвістичні основи з дидактичної перспективи (дидактична граматика німецької мови як іноземної; проблематика визначення частин мови, комунікативний погляд на німецьку граматику); емпіричні дослідження у лінгвістиці у дидактичному контексті ( вживання комунікативних конструкцій, порядок слів в усному мовленні), дидактичні концепти на лінгвістичній основі ( види вправ на заняттях з граматики (німецька мова як іноземна) 4. Обсяг навчальної дисципліни: 4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин. 5. Форма підсумкового контролю: екзамен 6. Викладацький склад: Братиця Г.Г.,старший викладач. 7. Перелік основної літератури: 1. Sabine Dengscherz, Martin Businger, Jaroslava Taraskina. Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik. DaF/DaZ lernen und lehren im Spanungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepten. – Narr-Verlag- Tübingen:2014- 256S. 2. Hermann Funk, Christina Kuhn. DLL4. Aufgaben, Übungen, Interaktion. – Klett-Langenscheidt- München, 2015. 184 S. 3. Karin Hall, Barbara Scheiner. Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, neue Rechtschreibung, Übungsbuch. – Hueber Verlag, Ismaning: 2016 – 425 S. 2. Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Pe