1. Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвістика німецькомовного тексту» є: ознайомити магістрантів із предметом лінгвістики німецькомовного тексту, її зв’язками з іншими лінгвістичними дисциплінами; дати уявлення про функціонально-стильову, жанрову приналежність тексту; навчити обґрунтовувати використання мовних одиниць, засобів виразності та стилістичних прийомів, встановлювати інтертекстуальні зв’язки та адресантно-адресатну спрямованість різних типів текстів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Лінгвістика німецькомовного тексту» є: ґрунтуючись на вивчених раніше дисциплінах (теоретичній граматиці, лексикології, фонетиці, стилістиці, фразеології німецької мови), навчити майбутніх вчителів-філологів сприймати та аналізувати різні типи текстів, одержуючи з тексту максимум інформації, розглядаючи його як цілісність форми та змісту.

 1. Заплановані результати навчання до освітньої програми: Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати: основні поняття: лінгвістика тексту, точка зору відправника мовлення, декодування всіх рівнів тексту, типи оповіді (оповідна перспектива), образ автора, точка зору, типи інформації художнього тексту, матеріальні сигнали передачі інформації, розвиток образу, засоби вираження образу, композиційно-сюжетний поділ тексту, експліцитні та імпліцитні засоби викладення, системність усіх засобів виразності.

вміти: визначити роль лінгвістики німецькомовного тексту серед інших теоретичних дисциплін; окреслити об’єкт лінгвістики німецькомовного тексту; дати визначення поняття сюжету та композиції художнього твору; визначати типи конфліктів у художньому творі; типологізувати образи / персонажі художнього твору; визначити тип розповіді; визначати художні засоби, що створюють відповідну атмосферу у художньому творі; сформулювати основну ідею художнього твору та засоби її досягнення; визначати тип нехудожнього тексту, його мету та адресантно-адресатну спрямованість; самостійно досліджувати нехудожні тексти та уривки з оригінальних текстів художньої літератури за усіма рівнями; здійснювати комплексний лінгвістичний аналіз, під час якого потрібно вміти визначити роль та місце мовних (граматичних, лексичних, словотвірних, стилістичних), графічних засобів у побудові смислової перспективи тексту; аналізувати текст як єдине ціле, базуючи його інтерпретацію на зіставленні та врахуванні взаємодій мовних засобів художнього зображення, до яких вдається автор.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістового модуля:

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні основи, методологія та методична лінгвістика тексту.

Тема 1. Вступ. Основні поняття курсу. Текст як предмет лінгвістичного аналізу. Предмет, об’єкт лінгвістики тексту. Завдання курсу та його місце в циклі лінгвістичних дисциплін. Текст як предмет лінгвістичного аналізу.

Тема 2. Основні поняття курсу. Обсяг, класифікація та типи текстів. Композиція як взаємодія внутрішніх та зовнішніх частин тексту. Загальна характеристика нехудожніх і художніх текстів. Художні тексти і їх типи. Короткі епічні форми, їх особливості.

Тема 3. Аналіз змісту, типи, форми та способи викладу. Аналіз змісту, структури та форми літературного прозового тексту. Основні категорії художнього тексту. Художній текст як система взаємопов’язаних елементів.

Тема 4. Аналіз змісту, типи, форми та способи викладу. Авторська мова, мова персонажів, невласне пряма мова.

Тема 5.   Методологічні основи лінгвістики тексту.

Тема 6. Екстралінгвісичні аспекти лінгвістики тексту. Течії та напрямки.

Тема 7. Засоби вираження експресивності тексту.

 1. Термін вивчення: І семестр. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.
 2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

 

 1. Викладацький склад: кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови Добринчук О.О.
 2. Перелік основної літератури:
 3. ДомашневА.И. Интерпретация художественного текста / А.И. Домашнев, И.П. Шишкина, Е.А. Гончарова. – М.: Просвещение, 1989. – 205 с.
 4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту / В.А. Кухаренко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 261 с.
 5. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) / А.М. Науменко. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 416 с.
 6. 4. Hermes E. Analyse und Interpretation erzählender Prosa / Е. – Stuttgart. Düsseldorf Leipzig: Ernst Klett Verlag, 1999. – 125 S.
 7. 5. Lyaschenko T. Funktionale Stilistik der deutschen Sprache / Т.  – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 110 с.
 8. Voicikaite H. Textinterpretation. Theorie, Texte und Aufgaben / H. Voicikaite, A.Beniuliene. – Vilnius, 1999. – 112 S.