Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, мова викладання Практична фонетика німецької мови

Мова викладання – німецька

Викладачі Добринчук Ольга Олександрівна доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/dobrynchuk-o-o/
E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1744
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: І семестр – середа 14.30,

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 

 1. Анотація до курсу

        Навчальна дисципліна «Практична фонетика німецької мови» належить до обовязкових компонентів, дисциплін професійної підготовки зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська). Курс вивчається у 1-му семестрі завершується у 1-му семестрі заліком.

        Основними організаційними формами навчання є практичні заняття, які передбачають комплексну реалізацію практичної, загальноосвітньої, виховної, розвиваючої та професійно-педагогічної мети, що досягається в процесі практичного оволодіння іноземною мовою.

Курс викладається німецькою мовою.

 

 1. Мета та цілі курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни  «Практична фонетика німецької мови» є навчити студентів нормативній вимові сучасної німецької мови та її фоностилістичним варіантам; сформувати системні знання студентів про мову, про мовну особливість, про можливості та умови самовдосконалення та практичне застосування основ німецької вимови та німецької інтонації; сформувати професійно-педагогічні навички та вміння, необхідні студентам для їхньої майбутньої роботи над вимовою учнів у ЗОШ.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний). Навчальним планом передбачені практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

загальні компетентності:

 • Знання і розуміння предметної області та усвідомлення специфіки професійної діяльності.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

 

фахові компетентності:

 • Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, практиці навчання іноземної мови й зарубіжної літератури.
 • Здатність дотримуватися сучасних мовних норм (з іноземної та державної мови), володіти іноземною мовою (німецькою) на рівні С1, використовувати різні форми й види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту.
 • Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмової формах (іноземною та державною мовами), володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт.

 

Очікувані програмні результати навчання:

 • Знає мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності.
 • Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.
 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)

 

 
Рік навчання/ рік викладання перший/2020-2021  
Семестр вивчення 1  
нормативна/вибіркова нормативна  
Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС  
Загальний обсяг годин 120 год.  
Кількість годин навчальних занять 48 год.  
Лекційні заняття    
Практичні заняття 48 год.  
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота 72 год.  
Форма підсумкового контролю залік  

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

         Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Заплановані також такі засоби діагностики результатів навчання: поточне усне та фронтальне опитування, відтворення звуків, запис на диктофон проінтонованих текстів, поточний тест, інтонування різних типів німецьких речень, фонетичний диктант, контрольне читання тексту, відтворення віршованих текстів напам’ять та діалогічних висловлень, інтонування фрагментів драм; інсценування уривків, фрагменту казки, а також  завдання модульної контрольної роботи.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

Тема, план Форма заняття Матеріали Література

Інтернет

ресурси

Завдання
Семестр 1.
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Місце та завдання фонетики у викладанні іноземної мови. Поняття про артикуляційну базу німецької мови. практичні заняття

самостійна робота

 

 

відеозапис Літературу до кожної теми див. у робочій програмі навчальної дисципліни.

 

Поточне усне та фронтальне опитування

 Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми.

 

Тема 2. Мовний апарат. Активні і пасивні органи мовлення. Вплив артикуляційної бази рідної мови на німецьку вимову студентів. Фонетична транскрипція. Звук і буква. Німецький алфавіт. Традиційна орфографія і правила читання. Звук мови, звукотип, фонема. Типи складів у німецькій мові: 1) відкриті; 2) закриті; 3) умовно (позиційно) закриті. практичні заняття

самостійна робота

 

таблиця знаків транскрипції, картки буквосполучень для правил читання, малюнок мовного апарату людини, аудіозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

транскрибування німецьких слів, контрольне читання тексту, поділ на склади, визначення довгих, коротких та умовно-закритих типів складів.

Тема 3. Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках. Слова зі змінним наголосом (іменники, прикметники, дієслова). Видільний наголос у німецькій мові. Наголос у складному слові (зрощення, зсуви). Вимова слів іншомовного походження практичні заняття

самостійна робота

 

аудіозаписи   Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, визначення наголосу в іншомовних словах (тест), вивчення напам’ять уривку діалогу та вірша

Тема 4. Довгота і короткість німецьких голосних. Співвідношення кількості і якості німецьких голосних. Позиційне варіювання німецьких довгих голосних. Правила довготи німецьких голосних і виключення з них. Німецькі голосні у сполученні з різними приголосними. практичні заняття

самостійна робота

 

таблиця німецьких голосних,

аудіозаписи

  Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, визначення довготи та короткості німецьких голосних (тест), вивчення напам’ять уривку діалогу та вірша

Тема 5. Система приголосних німецької мови у порівнянні з системою приголосних української мови. Відсутність у німецькій мові палаталізації приголосних на зразок української. Дзвінкість і глухість німецьких зімкнених приголосних. Часткова палаталізація задньоязикових зімкнених приголосних. практичні заняття

самостійна робота

 

таблиця німецьких приголосних,

аудіозаписи

  Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, визначення дзвінких та глухих німецьких приголосних (тест), вивчення напам’ять інсценівки та скоромовок

Тема 6. Голосні [ а ], [ а:], [ і ],  [ І:]. Твердий приступ голосних у німецькій мові. практичні заняття

самостійна робота

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, визначення довгих та коротких голосних, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Тема 7. Голосні  [ε],  [ε:],  [e:], [ə] практичні заняття

самостійна робота

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Тема 8. Лабіалізовані голосні [о:], [ɔ], [u:] [ʊ].   практичні заняття

самостійна робота

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Тема 9. Лабіалізовані голосні [œ], [ø:], [y:], [y] практичні заняття

самостійна робота

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Змістовий модуль 2.
Тема 1. Поняття інтонації. Графічне зображення інтонації. Німецька фразова інтонація, її компоненти і функції. фразова інтонація і комунікативний тип речення.

 

практичні заняття,

самостійна робота

 

Схема,

аудіозаписи

  Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення інтонації, інтонування різних типів німецьких речень

Тема 2. Види синтагм і їх інтонаційне оформлення у фразі. Залежність інтонаційного оформлення синтагми від її місця у фразі. Типи пауз у фразі. практичні заняття,

самостійна робота

 

схема, аудіозаписи   Поточне усне та фронтальне опитування.

Обговорення питань за планом практичного заняття.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення інтонації, інтонування різних типів німецьких речень

Тема 3. Зімкнені приголосні [d], [t], [b], [p]. Носові приголосні [m], [n]. Приголосний звук [l]. Зімкнені приголосні [k], [g]. Позиційне звучання задньоязикових приголосних [k],  [g], [ŋ] (часткова палаталізація). практичні заняття,

самостійна робота

 

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Тема 4. Щілинні приголосні [f], [v], [s], [z].

Наголошені і ненаголошені елементи в синтагмі.

практичні заняття,

самостійна робота

 

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів

Тема 5. Інтонація багатосинтагменної фрази. Види незакінчених синтагм (вставка, перерахування, звертання). Комунікативні типи висловлень і їх інтонаційне оформлення. Щілинні приголосні. Особливості артикуляції щілинних [j], [з], [x], [ʃ]. практичні заняття,

самостійна робота

 

аудіозаписи, відеозапис   Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, фонетичний диктант, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів, інтонування різних типів німецьких речень

Тема 6. Приголосний, що позначається буквою r, і основні типи його вимови. Вимова слів іншомовного походження. практичні заняття,

самостійна робота

 

аудіозаписи,

відеозапис

-//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, тест, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів.

Тема 7. Особливості артикуляції [ŋ]. Основні правила німецького словесного наголосу. практичні заняття,

самостійна робота

аудіозаписи,

відеозапис

-//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, інсценування фрагменту казки

Тема 8. Щілинний приголосний [h]. Інтонаційне оформлення простих непоширених і поширених речень різних комунікативних типів. практичні заняття,

самостійна робота

аудіозаписи,

відеозапис

-//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів, інтонування різних типів німецьких речень

Тема 9. Німецькі дифтонги. Дифтонги  [ae], [ɔo], [ao]. Вимова дифтонгів у кінці слова. Збереження другими компонентами дифтонгів їх вокалічного характеру практичні заняття,

самостійна робота

аудіозаписи -//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, інсценування фрагменту гумористичного діалогу

Тема 10. Німецькі африкати  [pf], [ts], [t∫]. Приголосний [ӡ ].

Комунікативні типи висловлень і їх інтонаційне оформлення. Фонетичні засоби емоційно забарвленого мовлення і емфази.

 

практичні заняття,

самостійна робота

аудіозаписи -//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, вивчення напам’ять скоромовок, римівок та віршів, інтонування різних типів німецьких речень

Тема 11. Вимова німецьких голосних і приголосних у потоці мовлення. Основні випадки асиміляції німецьких приголосних. практичні заняття,

самостійна робота

 

аудіозаписи -//- Поточне усне та фронтальне опитування.

Виконання практичних завдань до теми:

контрольне читання уривку тексту, повторення за диктором, відтворення звуків, відтворення віршованих текстів напам’ять та діалогічних висловлень, інтонування фрагментів драми

МКР 1.        

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

 

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Критерії оцінювання результатів виконання МКР.

МКР складається з завдань, що охоплюють матеріал з тем:  „Das Vokalsystem der deutschen Sprache. Die Vokaldauer“, „Das Konsonantensystem der deutschen Sprache“, „Die Wortbetonung“, „Die Intonation“, „Die Satzbetonung“.

Розподіл балів за завдання МКР:

1 завдання – 3 бали.

2 завдання  – 3 бали.

3 завдання – 3 бали.

4 завдання  – 1,5 бали.

5 завдання – 3 бали.

6 завдання – 1,5 бали.

7 завдання  – 3 бали.

8 завдання – 2 бали

Критерії оцінки самостійної роботи.

Контроль за самостійною роботою здійснює викладач на консультаціях. Студенти для виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит. Оцінювання виконання кожного завдання самостійної роботи відбувається за 12-бальною шкалою, які згодом переводяться за формулою у відповідну кількість балів, яка передбачена у робочій програмі.

Поточний і модульний контроль (100 балів) сума
ЗМ 1 (40 балів) ЗМ2 (60 балів) 100
Поточний контроль CР Поточний контроль МКР СР
30 10 30 20 10

Підсумковий контроль (залік)

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)