Основні права та обов’язки студента-практиканта

  1. Студент-практикант зобов’язаний формувати в учнів навички та вмін­ня володіння іноземною мовою, які передбачені програмою.
  2. Практикант проводить свою діяльність згідно з вимогами Статуту шко­ли, правилами внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження ад­міністрації школи, вчителів та керівників педпрактики.
  3. Студент-практикант має право:
  • вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного про­цесу, організації педпрактики, брати участь у конференціях та нарадах;
  • одержувати консультації вчителя та методиста з усіх питаньпроведен­ня педагогічної практики;
  • користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, навчаль­ними посібниками.
  1. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету.
  2. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин (хвороба, перебування на стажуванні за кордоном), вона переносить­ся, але без відриву від занять в університеті.
  3. Студент, який одержав на екзамені „незадовільно”з практики усного та писемного мовлення і методики викладання німецької мови, до прак­тики не допускається.
  4. Студент, який має академічну заборгованість з інших дисциплін за попе­редній семестр, до проходження практики допускається, академзаборгованість ліквідує у вільний від навчального навантаження у школі час.