АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАТЕГІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1.Мета навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців та її зв’язок з іншими дисциплінами.

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегії німецькомовної комунікації» є ознайомлення студентів освітнього ступеня «бакалавр» з основними стратегіями та тактиками спілкування німецькою мовою (усно та письмово).

Ця навчальна дисципліна вивчається у тісному взаємозв’язку з німецькою мовою як іноземною і ґрунтується на базових знаннях лексики та граматики німецької мови.

 

  1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення означеної дисципліни.

 

Фахові компетентності

– здатність адекватно та впевнено використовувати німецьку мову в широкому спектрі реальних ситуацій в приватній, суспільній та навчальній сферах;

– вміння читати художні, публіцистичні тексти німецькою мовою;

– здатність писемного спілкування у типових ситуаціях.

 

Результати навчання

  • розширення словникового запасу;
  • вміння використовувати німецьку мову у ситуаціях міжкультурного спілкування;

вміння застосовувати різноманітні засоби переконання, оцінки конфліктної ситуації та обрати шляхи її подолання.

 

  1. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

Kennen lernen – wahrnehmen / Давайте знайомитися!

Thema 1. Tagesablauf. Freizeit. Familie. / Розпорядок дня, вільний час, сім’я.

Thema 2. Wohnen. Geschäfte und Einkaufen. / Житло. Покупки.

Thema 3. Mode und Kleidung. Orientierung in der Stadt. / Мода та одяг. Місто.

Thema 4. Auf eine Reise gehen. Traumreise. / Подорож.

Thema 5. Gesellschaft und Persönlichkeit. / Суспільство та особистість.

  4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (4 кредити ЄКТС, кількість годин 120, у тому числі аудиторної – 40, самостійної та індивідуальної роботи 80).

 

 5. Формою семестрового контролю є залік (ІІ та ІІІ курс, 4 та 7 семестр).

 

 6Перелік основної літератури

  1. Krenn W., Puchta H. Motive : Kursbuch / Wilfrid Krenn, Herbert Puchta. – München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. – 244 S.
  2. Krenn W., Puchta H. Motive : Arbeitsbuch / Wilfrid Krenn, Herbert Puchta. – München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. – 244 S.
  3. Kommunikative Strategien der Geschäftskommunikation (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 172 с.
  4. Зданюк Т.В. Praktisches Deutsch. Alles um das Essen : навчальний посібник / Т.В. Зданюк, О.О. Добринчук. – Вид. 2-е, перероб., доповн. – Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2016. – 196 с.
  5. Микуляк М.І. Praktisches Deutsch. Reise ist immer ein Erlebnis: начально-методичнийпосібник / М.І. Микуляк, Г.Г. Братиця. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2013. – 176 с.
  6. Fandrich Ch., Tallowitz U. Sage und schreibe. Übungswortschatz. Grundstufe. Deutsch in 99 Kapiteln / Ch. Fandrich, Tallowitz. – Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2004. – 248 S.

 

 

 

Завідувач кафедри німецької мови                                  Т.В. Калинюк