Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу, 

мова викладання

Лінгвокраїнознавство Німеччини

Мова викладання – німецька

Викладачі Добринчук Ольга Олександрівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат філологічних наук

Зданюк Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/dobrynchuk-o-o/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/zdaniuk-t-v/

E-mail: dobrynchuk.olga@ukr.net

zdanyuk.tetyana@kpnu.edu.ua

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=6939
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови:

Добринчук О.О. – середа 14.30

Зданюк Т.В. – вівторок 16.00-18.00

 

 1. Анотація до курсу

Навчальна дисципліна «Лінгвокраїнознавство Німеччини» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою-професійною програмою Англійська мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська).  Курс вивчається у 3-му семестрі і завершується екзаменом.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються історії, географії, державного та політичного устрою, системи освіти, зовнішньої та  внутрішньої політики німецькомовних країн, звичаїв та традицій їх народів тощо. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у студентів систему поглядів про основні сфери життя країн, мову яких вони вивчають. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» є формування соціокультурної компетенції та лінгвокраїнознавчої орієнтації студентів у ході ознайомлення з основними періодами розвитку Німеччини, особливостями культури, національними звичаями та способом життя народу-носія німецької мови.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

 • ЗК 01 Знання і розуміння предметної області та усвідомлення специфіки професійної діяльності.
 • ЗК 04 Здатність працювати в команді.
 • ЗК 05 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК06 Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • ЗК 07 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • ЗК 09 Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • ЗК 10 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

спеціальні компетентності:

 • СК 05 Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії іноземної мови, теорії та історії зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, практиці навчання іноземної мови та зарубіжної літератури.
 • СК 15 Здатність визначати суспільні функції мови, встановлювати залежність розвитку мови від стану суспільства; роль мови у формуванні етносу і співвідношення мови та культури.

Очікувані результати навчання:

 • ПРН 03 Знає мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови, особливості використання мовних одиниць у певному контексті, мовний дискурс художньої літератури й сучасності.
 • ПРН 08 Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний рівень у вітчизняному та міжнародному контексті.
 • ПРН 17 Забезпечує діалог культур у процесі вивчення іноземної мови та зарубіжної літератури, створює умови для міжкультурної комунікації.
 • ПРН 19 Здатний аналізувати й вирішувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  підставі сформованих ціннісних орієнтирів, визначати власну соціокультурну позицію в полікультурному суспільстві, бути носієм і захисником національної культури.

 

 

 

 

 1. Обсяг і ознаки курсу
         Найменування показників Характеристика навчального курсу 
заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Англійська мова і зарубіжна література

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Рік навчання/ рік викладання 3-4
Семестр вивчення 6-7
нормативна/вибіркова вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 120 год.
Кількість годин навчальних занять 16 год.
Лекційні заняття 6 год.
Практичні заняття 10 год.
Семінарські заняття  
Лабораторні заняття  
Самостійна та індивідуальна робота 104
Форма підсумкового контролю екзамен

 

 1. Пререквізити курсу

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: Практика усного та писемного мовлення німецької мови, Практична граматика німецької мови, Практична фонетика німецької мови.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

Схема курсу

Назви змістових модулів і тем

 

Кількість годин
разом у тому числі
  лекційні заняття практичні заняття семінарські заняття лабораторні заняття самостійна робота індивідуальна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Gesellschaftliches und kulturelles Leben Deutschlands

VI семестр

Thema 1. Ziele und Aufgaben der Landeskunde. Geografische Lage Deutschlands. Die deutschen Bundesländer.  22 2 20
Thema 2. Staatsaufbau der Bundesrepublik Deutschland. Nationale Symbole der Deutschen.  24 2 4   20
Thema 3. Kulturelles Leben. Deutsche Stereotype und Realität. Deutsche Sprache und Mundarten. Die bekannten Persönlichkeiten Deutschlands.  24 2 4 20
Thema 4. Deutschland als Reiseziel.  34 4 30
Разом годин  106 6 8 90
VII семестр
МКР 1. 16   2     14  
Разом за змістовим модулем 1 120 6 10     104  
Разом годин 120 6 10     104  

 

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (60 балів) Екзамен  

 

 

100

Поточний контроль МКР СР  

40 балів

18 балів 12 балів 30 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)  

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)