Курс «Граматичний аспект застосування мовних одиниць» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з додатковою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська) / Середня освіта (Мова і література (польська).

 1. Мета викладання дисципліни:

– Розвиток мовленнєвих умінь студентів – говоріння, аудіювання, читання, письма

– Формування лінгвістичної компетенції студентів, необхідної для здійснення комунікації у межах тем, що визначаються програмою

– Розвиток умінь практичного застосування набутих знань, навичок і вмінь в усному та писемному мовленні

–  Розвиток уміння самостійної роботи з використанням методів і прийомів прийнятних для розв’язання навчальних завдань

–  Формування граматичних навичок уживання в усному та писемному мовленні часових форм, дієслів в умовному способі, модальних дієслів та безособових форм дієслова

–  Формування розуміння та вміння диферієнцювати всі відтінки значень зазначених граматичних структур

–  Розвиток уміння вживати визначені граматичні структури в мовленні відповідно до вимог комунікативної ситуації

 1. Урезультаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– граматичні явища та конструкції передбачені програмою.

Вміти:

– Систематизувати матеріал про модальні дієслова, неособові форми дієслова та умовний спосіб;

– Усвідомлювати комунікативні функції граматичних структур;

– Вільно вживати граматичні структури в усному та писемному мовленні з урахуванням комунікативних функцій в межах тем, що вивчаються;

– Уміти правильно будувати речення різних комунікативних типів різних комунікативних типів.

 1. Зміст дисципліни: лінгвістика – емпіристика – дидактика: перспективи сучасної граматики; лінгвістичні основи з дидактичної перспективи (дидактична граматика німецької мови як іноземної; проблематика визначення частин мови, комунікативний погляд на німецьку граматику); емпіричні дослідження у лінгвістиці у дидактичному контексті ( вживання комунікативних конструкцій, порядок слів в усному мовленні), дидактичні концепти на лінгвістичній основі ( види вправ на заняттях з граматики (німецька мова як іноземна)
 2. Обсяг навчальної дисципліни: 4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.
 3. Форма підсумкового контролю: екзамен
 4. Викладацький склад: Братиця Г.Г.,старший викладач.
 5. Перелік основної літератури:
 6. Sabine Dengscherz, Martin Businger, Jaroslava Taraskina. Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik. DaF/DaZ lernen und lehren im Spanungsfeld von Sprachwissenschaft, empirischer Unterrichtsforschung und Vermittlungskonzepten. – Narr-Verlag- Tübingen:2014- 256S.
 7. Hermann Funk, Christina Kuhn. DLL4. Aufgaben, Übungen, Interaktion. – Klett-Langenscheidt- München, 2015. 184 S.
 8. Karin Hall, Barbara Scheiner. Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, neue Rechtschreibung, Übungsbuch. – Hueber Verlag, Ismaning: 2016 – 425 S.
 9. Axel HeringMagdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache / Buch mit beigelegtem Lösungsschlüssel Taschenbuch. – Hueber Verlag, Ismaning: 2016 – 236 S.