1.Мета навчальної дисципліни у контексті підготовки фахівців та її зв’язок з іншими дисциплінами.

Метою викладання навчальної дисципліни «Креативне письмо сучасної німецької мови» є сформувати у магістрантів як майбутніх викладачів-філологів навички креативного письма, тобто розуміти та створювати творчі тексти різних жанрів, а також виробити стратегію опанування креативним письмом як видом комплексної діяльності, що має певні соціальні, когнітивні та мовні особливості.

«Креативне письмо сучасної німецької мови» вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, мовознавчими дисциплінами: стилістикою і лексикологією німецької мови, лінгвокраїнознавством та теорією літератури.

 1. Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей під час працевлаштування.

Загальні компетентності:

 • Вміння виявляти та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність розуміти та використовувати мову, що вивчається в усній та письмовій формах для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах діяльності.
 • Здатність до застосування психофізіологічних механізмів сприйняття усного та писемного німецького мовлення при роботі з різножанровими та різностильовими текстами.

Реалізація вище наведених компетентностей можлива під час працевлаштування на посаді учителя чи викладача німецької мови, а також перекладача.

 1. Зміст навчальної дисципліни за модулями і темами.

Змістовий модуль І „Kreatives Schreiben der modernen deutschen Sprache“

Thema 1. Kulturelle Prägung und Schreibcharakteristika.

Thema 2. Kreatives Schreiben.

Thema 3. Assoziative Verfahren. Schreiben mit Literatur, Wort- und Textvorgaben. Schreiben mit Visuellen Vorlagen.

Thema 4. Schreiben mit Musik. Situatives Schreiben. Schreibspiele. Kooperatives Schreiben. Schreibreisen

Thema 5. Überarbeitung von kreativ geschriebenen Texten

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (кількість кредитів ЄКТС, кількість годин, у тому числі аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи)

На вивчення навчальної дисципліни «Креативне письмо сучасної німецької мови» відводиться 4 кредити ЄКТС, 120 годин, у тому числі 10 годин лекційних, 30 практичних та 80 години самостійної роботи.

 1. Форма семестрового контролю.

Формою семестрового контролю є залік.

 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання дисципліни (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання)

Боднарчук Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

 1. Перелік основної літератури
 2. Wolfrum Jutta Kreativ Schreiben. Gezielte Schreibförderung für jugendliche und erwachsene Deutschlernende. Ismaning : Hueber Verlag, 2014. 184 S.
 3. Krier Renate Das Abenteuer des Schreibens – Eine Einführung in das kreative Schreiben. München: Muk-Verlag, 2004. 28 S.