Курс «Лінгвокраїнознавство Німеччини» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю  Середня освіта (Мова і література (англійська)/ Середня освіта (Мова і література (польська).

Метою викладання навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» є формування соціокультурної компетентності та лінгвокраїнознавчої орієнтації студентів у ході вивчення історії, культури, національних звичаїв та способу життя народу-носія німецької мови.

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і поряд з лексикологією, стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами доповнює цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з історією, економікою, культурою, способом життя, національними звичаями та традиціями народу-носія мови; систематизувати елементи країнознавчих знань, яких студенти набули в процесі вивчення практичного курсу німецької мови; розвинути у студентів навички виділяти країнознавчу інформацію, без еквівалентну та фонову лексику в автентичних німецьких текстах; навчити студентів порівнювати різні сфери життя суспільства німецькомовних країн та України шляхом критичного аналізу отриманої інформації.

 1. Навчальний зміст дисципліни «Лінгвокраїнознавство Німеччини» передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації. Курс має на меті удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: суть основних історичних явищ, які вплинули на формування німецької нації, розвиток німецької мови та культури; новітні тенденції в розвитку різних сфер життя сучасного суспільства німецькомовних країн; особливості понять, які складають культурний фон країн, що вивчаються, і передаються фоновою та без еквівалентною лексикою, вербальними та невербальними засобами;

уміти: виділяти лінгвокраїнознавчі особливості у текстах відповідної тематики та порівнювати особливості життя у німецькомовних країнах та Україні; аргументовано та доказово робити повідомлення з лінгвокраїнознавчої тематики; застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності; виконувати роль посередника між культурою свого народу та культурами німецькомовних країн; ефективно вирішувати проблеми міжкультурного розуміння.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Gesellschaftliches und kulturelles Leben Deutschlands.

    4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

    5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – Екзамен.

 1. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.
 1. Основна література:
 2. Гінка Б. Was ist typisch Deutsch? Stereotype und Realität. – Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2004. – 248с.
 3. Гусєва П.Т., Гоголєва Г.В. Streiflichten aus Deutschland. Ein Lehrbuch für Schüler / П.Т. Гусєва, Г.В. Гоголєва – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 96 с.
 4. Дрожжина Т.Е. Streifzug durch die deutsche Geschichte. – Санкт-Перербург:Питер Пресс, 1996. – 225с.
 5. Євгененко Д.А. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. – Вінниця:Нова книга, 2008. – 410 с.
 6. Іванова Л.О., Іотко Л.Б. Deutsche Feste und Bräuche. – Кам’янець – Подільський: Кам’янець – Подільський державний університет, редакційно – видавничий відділ, 2006. – 190 с.
 7. Логін 2. Німецька мова для студентів-германістів : підручник = Login 2. Deutsch fǘr Germanistikstudenten : Lehrbuch / [Сидоров О. В., Сотникова С. І., Безугла Л. Р., та ін. ; за загальною ред.О. В. Сидорова; мовна ред. Ґ. Коллера]. – Вінниця : Нова Книга, 2016. – 384 с.
 8. Навчально-методичний комплекс DU 2 : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н. Бориско, Х. Каспар.Хене, Е. Бондаренко та ін.. – Вінниця : Нова книга, 2011. – 344 с.
 9. Pilaski Anna Entdeckungsreide D-A-CH. Kursbuch zur Landeskunde / Anna Pilaski, Birgitta Fröhlich – Langenscheidt , 2011. – 144 S.
 10. Kilimann A., Kotas O., Skrodzki J. 45 Stunden Deutschland. Orientierungskurs. Politik. Geschichte. Kultur. – Stuttgart:Klett Verlag, 2012. – 96 S.
 11. Gaidosch Ulrike Zur Basiswissen Deutschland / Ulrike Gaidosch, Christine Müller. – Hueber Verlag. –  2013.
 12. Duden. Herkunftswörterbuch. (Der Duden in zwölf Bänden, Bd.7. – Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich: Dudenverlag, 2001. – 957 S.