Презентація курсу Порівняльна лексикологія німецької та української мов

Навчальна дисципліна «Порівняльна лексикологія німецької та української мов» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) освітньо-професійна програма Англійська мова і література.

 1. Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів розуміння теоретичних основ та базових понять лексикології у зіставленні мовних універсалій, виявленні типологічних ознак у лексичних системах порівнювальних мов.
 2. Завдання: ознайомити студентів з термінологічним апаратом дисципліни; навчити бути критичним і самокритичним; спілкуватися іноземною мовою; застосовувати знання у практичних ситуаціях; вільно, гнучко й ефективно використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрах та стилях, для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

Основна увага при вивченні цього курсу приділяється розкриттю закономірностей розвитку лексики та фразеології в сучасній німецькій мові та порівнянню з українською мовою.

 Основні завдання:

 • підвищити рівень підготовки перекладачів з теорії німецької мови;
 • сприяти глибокому науковому розумінню теоретичних основ сучасної порівняльної лексикології;
 • навчити здобувачів порівнювати лексичні явища в німецькій та українській мовах;
 • сприяти розвиткові у здобувачів умінь та навичок користування різними видами німецько-українських та українсько-німецьких словників.

Результати навчання: розвиток у здобувачів творчого мислення, ознайомлення з різними методами лінгвістичного дослідження, уміння робити самостійні узагальнення і висновки зі спостережень над фактичним матеріалом, зіставляти факти німецької мови з іншими іноземними і рідною мовами.

Студент повинен знати:  

 • закономірності лексико-семантичної і фразеологічної систем сучасної німецької та української мов, тенденції їхнього розвитку, обумовлені лінгвістичними і екстралінгвістичними причинами.
 • загальну характеристику сучасного стану словникового складу німецької та української мов, специфічні його особливості, структурні моделі вхідних у нього слів, продуктивні типи і засоби словотвору в сучасній німецькій та українській мові, системний характер лексики і закономірності, що обумовлюють її своєрідність на основі поглибленого і усебічного вивчення фактів словникового складу;
 • основні методи дослідження словникового складу досліджуваних мов;

вміти:

 • робити самостійні висновки зі спостережень над фактичним мовним матеріалом, здійснювати порівняння мовних фактів.
 • аналізувати конкретний мовний матеріал і пояснити найбільш важливі і типові явища в лексиці і фразеології сучасної німецької та української мов.
 • реферувати наукову літературу, проводити лексикологічний і фразеологічний аналіз тексту.
 • працювати з різними типами словників (тлумачні, синонімічні, фразеологічні і ін.).
 • зіставляти факти німецької мови з українською.

Спосіб навчання: аудиторна/дистанційна самостійна робота.

Методи викладання: лекційні та практичні заняття.

Методи оцінювання: оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс закінчується екзаменом.

Мова викладання: німецька, українська

Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.

 1. Основна література:

Базова (основна)

 1. Огуй О.Д. Лексикологія німецької мови. Lexikologie der deutschen Sprache: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова книга, 2003. 416 с.
 2. Порівняльна лексикологія німецької та української мов: практикум = Vergleichende Lexikologie der deutschen und ukrainischen Sprachen: Praktikum / навчально-методичний посібник для студ. ф-ту іноземних мов / Укл.: Король А. А. Чернівці: Книги ХХІ, 2012. 80 с.
 3. Віталіш Л.П., Максимчук Б.В., Сулим В.Т. Лексикологія німецької мови як другої іноземної. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. 200 с.
 4. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: Навчальний посібник / Укл. Кійко С.В., Панчишина Т.А. Чернівці: Рута, 2007. 200 с.

 Допоміжна

 1. Oguy O.D. Lexikologie der gegenwärtigen deutschen Sprache. Winnyts’a: 2003.
 2. Römer Chr., Matzke B. Lexikologie des Deutschen: Eine Einführung. Tübingen, 2003.

 Інформаційні ресурси

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2002

http://www.personal.uni-jena.de/~xcr/v2/?Seite=77  

http://lexikologie.perce.de/

http://www.personal.uni-jena.de/~x8wisu/dialektforschung/