Курс «Порівняльна стилістика німецької та української мов» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) освітньо-професійна програма Англійська мова і література.

 1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Порівняльна стилістика німецької та української мов» є формування у студентів уміння аналізувати та порівнювати стилістичні засоби німецької та української мов та правильно вживати їх у різних комунікативних ситуаціях. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами: практика усного та писемного мовлення німецької мови, вступ до мовознавства, німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті, практична фонетика, практична граматика німецької мови, теоретична граматика, лінгвокраїнознавство, лексикологія, основи наукових досліджень.
 1. Перелік компетентностей навчання:

– Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

– Здатність працювати в команді;

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях;

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;

– Здатність використовувати знання німецької мови в освітній діяльності;

– Здатність до адаптації та дії в новій ситуації;

– Здатність формувати в учнів предметні компетентності;

– Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії німецької мови, теорії та історії зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, практиці навчання іноземної мови й зарубіжної літератури;

– Здатність дотримуватися сучаних мовних норм (з німецької та державної мови), володіти німецькою мовою на рівні не нижче С1, використовувати різні форми і види комунікації в освітній діяльності, обирати мовні засоби відповідно до стилю й типу тексту;

– Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й породження зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній та письмовій формах (німецькою та державною мовами), володіти методикою розвитку зв’язного мовлення учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт;

-Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати різні методи й методики аналізу тексту;

– Уміння визначати суспільні функції мови, встановлювати залежність розвитку мови від стану суспільства; роль мови у формуванні етносу і співвідношення мови та культури.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістового модуля:

Тема 1. Vergleichende Stilistik. Aufgaben und aktuelle Probleme der vergleichenden Stilistik.

Тема 2. Funktionalstile.

Тема 3. Text aus stilistischer Sicht.

Тема 4. Kontrastive  lexikalische Stilmittel.

Тема 5. Kontrastive Phraseostilistik.

Тема 6. Mittel des bildlichen Ausdrucks.

Тема 7. Kontrastive stilistische Syntax.

Тема 8. Kontrastive Phonostilistik

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, практичні заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.
 2. Форма семестрового контролю – залік.
 3. Викладацький склад: Яремчук І.М., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Іваницька М. Л. Практикум зі стилістики сучасної німецької мови. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. 125 с.
 6. Казимір В. О., І. М. Яремчук. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für die Studenten : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2018. 165 с.
 7. Тимченко Є.П. Порівняльна стилістика німецької та української мов : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2006. 240 с.
 8. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache (Стилистиканемецкого языка). Часть 1. Теория: учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 144 с.
 9. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache. Часть 2. Практикум : учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 95 с.
 10. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik : учеб. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. языков. М : Высшая школа, 1975. 315 c.