Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Практична граматика другої іноземної мови (німецької)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) за освітньою-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) з другою спеціальністю Середня освіта (Мова і література (німецька) / Середня освіта (Мова і література (польська).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування навичок граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях.

 1. Мета курсу: узагальнення функціональних характеристик граматичних форм, розширення, поглиблення та систематизація знань в галузі практичної граматики, формування лінгвістичної компетенції студентів

Завдання:

 1. Дати студентам практичні знання щодо граматичної будови першої іноземної мови (німецької), необхідні в професійній діяльності викладача.
 2. Розвинути в студентів навички граматично правильного мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати комунікативну міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного використання граматичних моделей; розширити рамки лінгвістичної та граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні норми іноземної мови, але й деякі відхилення від норм.
 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати граматичні категорії та явища іноземної мови, її синтаксичні особливості (структура речення і типи речення), морфологічні категорії частин мови (іменника, артикля, прикметника, прислівника, займенника);

вміти:

застосовувати теоретичні знання курсу при перекладі та спілкуванні, обирати адекватні способи перекладу з німецької мови українською або з української мови німецькою, розуміти специфіку німецької мови на відміну від української, узагальнювати інформацію з теоретичних та практичних джерел з практичної граматики німецької мови, використовувати знання з курсу для подальших науково-практичних досліджень.

 1. Зміст дисципліни: Дієслово (перехідні та неперехідні дієслова з однаковим значенням, проблема вживання допоміжних дієслів у Перфекті, проблематика щодо утворенні пасивного стану дієслів, кон’юнктив, суб’єктивне на об’єктивне значення модальності дієслів, номіналізація дієслівних конструкцій), синтаксис (Adverbialsätze, Relativsätze, Partizipialattribute, Satzverbindungen und Satzgefüge, Satzglieder und ihre Stellung), заперечення.
 2. Обсяг навчальної дисципліни: 4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.
 3. Форма підсумкового контролю: екзамен.
 4. Викладацький склад: Братиця Г.Г.,старший викладач
 5. Перелік основної літератури:
 6. Karin Hall, Barbara Scheiner. Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, neue Rechtschreibung, Übungsbuch. – Hueber Verlag, Ismaning: 2016 – 425 S.
 7. Axel HeringMagdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Deutsch als Fremdsprache / Buch mit beigelegtem Lösungsschlüssel Taschenbuch. – Hueber Verlag, Ismaning: 2016 – 236 S.
 8. Anne Buscha, Szilvia Szita, Susanne Raven. B-Grammatik. Sprachniveau B1-B2. – Schubert Verlag: Leipzig, 2013. – 266 S.
 9. Anne Buscha, Szilvia Szita, Susanne Raven. C-Grammatik. Sprachniveau C1-C2. – Schubert Verlag: Leipzig, 2013. – 240 S.