Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Факультет іноземної філології

Кафедра німецької мови

 

 1. Загальна інформація
Назва курсу, мова АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

(денна, заочна форми навчання)

викладання українська, німецька
Викладачі Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент

Боднарчук Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kalyniuk-t-v/

https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/

Консультації https://deutsch.kpnu.edu.ua/hrafik-konsultatsii-kafedry-nimetskoi-movy-na-2020-2021-n-r/
 1. Анотація

Атестація випускників освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи і завершується видачею документу державного зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр середньої освіти (Мова і література (німецька). Викладач німецької мови і зарубіжної літератури закладу вищої освіти. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти.

У разі обрання Другої спеціальності Середня освіта (Мова і література (англійська), здобувач складає кваліфікаційний екзамен з другої спеціальності, який включає навчальні дисципліни: Друга іноземна мова (англійська), Теоретичний курс англійської мови, Методика навчання англійської мови у закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня, Сучасна література англійськомовної літератури. Йому присвоюється додаткова кваліфікація Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти.

 1. Кваліфікаційна робота (дипломна робота)

Кваліфікаційна робота (дипломна робота) – це індивідуальне завдання навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке студент виконує на завершальному етапі навчання за освітнім ступенем «магістр», і є однією з форм виявлення рівня теоретичних знань, їх застосовування в реалізації конкретних фахових завдань.

Її виконання спрямоване не стільки на вирішення наукової проблеми, скільки повинне визначати вміння виконавця здійснювати науковий пошук, розпізнавати проблеми у певній галузі знань та вирішувати їх за допомогою відповідних методів та прийомів.

Дипломна робота (проект) виконується на базі отриманих у процесі навчання і здобутих під час студентських наукових досліджень теоретичних знань, зібраного фактичного матеріалу з обраної теми. Майбутній випускник має можливість у межах дипломної роботи подати з обраної проблематики власну оцінку знань, розроблених наукою, зробити загальні й конкретні висновки, запропонувати свої рекомендації.

 1. Мета та цілі

Метою підготовки і захисту дипломної роботи (проекту) є виявлення вміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою, аналізувати наукові концепції та узагальнювати дані практики, формулювати власні висновки і пропозиції. Дипломна робота повинна бути самостійною творчою роботою випускника, спеціально підготовленою для захисту. Вона має засвідчити рівень професійної підготовки випускника, вміння застосовувати здобуті в навчальному закладі знання для розв’язання практичних завдань, наявність здобутих професійних компетенцій, здатність критично та креативно мислити, вміння аргументувати власні позиції щодо виконаного проекту.

Основні завдання:

 • формування науково-дослідницьких і професійних компетентностей;
 • систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань у галузі фахових методик та германістики;
 • розвиток навичок застосовування нових підходів до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний).

 1. Програмні компетентності навчання:
 • Здатність застосовувати сучасні методи та підходи наукового пошуку для проведення досліджень, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • Вміння виявляти та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін.
 • Здатність до критичного осягнення теоретичних проблем сучасної германістики.
 • Здатність визначати та аналізувати особливості граматичної форми, значення та вживання мовних одиниць, зіставляти лексико-граматичні явища іноземної мови з їх еквівалентами у рідній мові.
 1. Очікувані результати навчання
 • Знати методологію, технології та організацію науково-дослідницької діяльності в галузі освіти та вміти висвітлювати й узагальнювати її результати.
 • Володіти теоретичними знаннями про основні напрямки досліджень у площині сучасної вітчизняної та зарубіжної германістики.
 1. Обсяг і ознаки курсу

Кількість кредитів: 1,5 кредити ECTS: всього 45 год.

Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма,

спеціальність

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і

 література (німецька)

 

Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

014 Середня освіта (Мова і

 література (німецька)

 

Рік навчання/ рік викладання другий

2020-2021

другий

2020-2021

Семестр вивчення третій третій
обов’язкова / вибіркова обов’язкова обов’язкова
Кількість кредитів ЄКТС 1,5 кредити ЄКТС 1,5 кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 45 год. 45 год.
Кількість годин навчальних

занять

Лекційні заняття
Практичні заняття
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна

 робота

45 год. 40 год.
Форма підсумкового контролю захист кваліфікаційної  роботи захист кваліфікаційної  роботи
 1. Пререквізити

Передбачається наявність результатів навчання, здобутих у процесі засвоєння курсів «Методика наукових досліджень», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Білінгвальна освіта», «Методика навчання німецької мови в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти», «Методика навчання зарубіжної літератури в закладі загальної середньої освіти ІІІ ступеня і закладі вищої освіти», «Практика усного та писемного мовлення німецької мови», «Німецьке академічне письмо», «Теоретичні проблеми сучасної германістики», «Тенденції розвитку новітньої зарубіжної літератури».

 1. Політика

При роботі з джерелами і написанні кваліфікаційної роботи здобувач повинен дотримуватись норм академічної доброчесності, уникати несумлінних запозичень і чітко відокремлювати власні результати від отриманих попередниками і знайдених у джерелах.

Роботи, переписані з літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані та неоформлені належним чином, виконані шляхом запозичення ідей інших авторів без посилання на використані джерела, до захисту не допускаються. Плагіат є підставою для незадовільної оцінки.

Повторний захист кваліфікаційної роботи (дипломної роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється. Якщо здобувач не з’явився на засідання екзаменаційної комісії з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата захисту під час роботи комісії.

Кваліфікаційна робота має бути апробована і перевірена на плагіат. Унікальність роботи має перевищувати 75%. Дипломна робота має бути розміщена на MOODLE та у репозитарії закладу вищої освіти.

 1. Система оцінювання та вимоги

Кваліфікаційна робота (дипломна робота) магістра має продемонструвати вміння автора працювати з літературою, логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати методи філологічних та інших наук для аналізу проблем, послуговуватися сучасними методами наукового дослідження, проведення експериментів, навичками формування власних узагальнень та висновків. Основними критеріями оцінювання є:

 • зовнішнє оформлення;
 • актуальність дослідження, його значення;
 • змістовність та повнота розкриття теми;
 • виконання поставлених завдань;
 • знання відповідного теоретичного матеріалу і вміння використовувати його на практиці;
 • логічність висновків;
 • результати апробації та впровадження основних положень та висновків;
 • наявність достатньої кількості належно оформлених посилань на використані джерела;
 • достатньо повний список сучасної літератури з обраної проблеми (теми);
 • якість виступу випускника на захисті кваліфікаційної роботи;
 • правильність та повнота відповідей на запитання членів ЕК;
 • оцінка роботи керівником та рецензентом.

Отже, загальна оцінка захисту кваліфікаційної роботи формується з оцінки роботи як закінченої кваліфікаційної праці, доповіді здобувача, оцінки його роботи керівником та відповідей на додаткові запитання. Рішення щодо підсумкової оцінки ухвалюється більшістю голосів членів екзаменаційної комісії за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні екзаменаційної комісії. Робота екзаменаційної комісії можлива лише за наявності не менше половини її складу та обов’язкової присутності голови комісії. Після завершення захисту усіх дипломних робіт, визначених на поточний день, відбувається закрите засідання ЕК, на якому обговорюється оцінювання робіт. Рішення про оцінку роботи за 100-бальною і національною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування. При однаковій кількості голосів голос голови комісії –вирішальний. Оцінка оголошується головою ЕК уже на відкритому засіданні у присутності осіб, які брали участь у її обговоренні, та усієї групи дипломників, що захищали роботи цього дня. Засідання ЕК протоколюється.

Таблиця відповідності результатів захисту кваліфікаційної роботи за різними шкалами і критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компе-тентості Оцінка за національною шкалою
90-100 A відмінно Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті здобувач показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання. Високий (творчий) відмінно

 

 

 

85-89 B дуже добре Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. При її захисті здобувач показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені запитання.

У формуванні змісту й оформленні роботи допущені незначні недоліки, що загалом не впливають на загальне враження та якість виконання роботи.

У відповідях здобувача освіти є поодинокі неточності.

Достатній

(конструктивно-

варіативний)

добре
75-84 C добре Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками. Робота має позитивні відгуки наукового керівника та рецензента. В рецензії рецензента є незначні зауваження. При захисті роботи здобувач освіти виявляє знання з теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання. У структурі, мові й стилі роботи є незначні недоліки, здобувач допускає помилкові судження, неточні формулювання
70-74 D задовільно Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має поверховий аналіз, матеріал викладено непослідовно, власні судження та висновки недостатньо обґрунтовані. Робота має зауваження  рецензента щодо змісту та методології. До захисту підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не завжди коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо теоретично підтверджені, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті здобувач виявляє невпевненість, показує слабкі знання досліджуваної проблематики, не завжди дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; за допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

Середній (репродук-тивний) задовільно
60-69 E достатньо Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але якій бракує критичного аналізу, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано. Робота має значні зауваження  рецензента щодо змісту та методики. Відсутня презентація чи інший спосіб візуалізації положень магістерської роботи, або підготовлена презентація доповіді, але наочна інформація не коментується. Основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації. При захисті здобувач виявляє невпевненість, показує слабкі знання досліджуваної проблематики, не дає вичерпні аргументовані відповіді  на запитання.

Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень і лише за допомогою викладача може виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не має дослідницького характеру, ґрунтовного аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони є декларативними. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи здобувач відповіді припускає грубі помилки. Низький

(рецептивно-продуктивний)

незадовільно
1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту Оцінка виставляється за кваліфікаційну роботу, яка не є дослідницькою за характером, не містить результатів аналізу і не відповідає вимогам, які пред’являються до кваліфікаційних робіт. У роботі немає висновків або вони є виключно декларативними. У відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження. До захисту не підготовлена презентація доповіді. При захисті кваліфікаційної роботи здобувач не може відповісти на жодне поставлене запитання по її темі
 1. Перелік основної літератури
 1. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання: ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. Вид. офіц. Введ. з 01.07.2016. Київ : УкрНДНЦ, 2016. 16 с. (Інформація та документація).
 2. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
 3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту-дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 4. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. /С. Е. Важинський, Т І. Щербак.– Суми: СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2016. – 260 с.
 5. Методичні рекомендації з написання та оформлення дипломних робіт (проєктів) студентами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Електронний ресурс] / уклад. Л. М. Воєвідко, В. В. Кобильник ; [наук. ред. С. А. Копилов]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см.
 6. Білоусова Т.В. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації до курсу для студентів філологічних спеціальностей. Київ : Вид-во ін-ту „Слов’янський університет”, 1996. 24 с.
 7. Білоусова Т.В. Студентська наукова робота: зміст – структура – форма : методичні рекомендації.  Кам’янець-Подільський :  ПП «Медобори-2006», 2013. 152 с.
 8. Білоусова Т.В., Маркітантов Ю. О. Як підготувати наукову роботу : методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський : ПП Заріцький, 2007. 76 с.
 9. Кеба Т.В. Літературознавчий дискурс новітньої доби : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017.
 10. Кеба Т.В. Методологія сучасного літературознавства : навчально-методичний посібник / Упорядники О.В. Кеба, Т.В. Кеба, Р.М. Семелюк. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015.
 11. Campus Deutsch HueberVerlag, München 2015. 160 S.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev. com; http://www.liga.kiev.ua.
 3. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.inter-pedagogika.ru.
 4. Методологія науки – Fajr [Електронний ресурс]. – Режим доступу : sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.
 5. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua.
 6. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.nplu.kiev.ua.
 7. Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com.
 8. Нормативна база з питань академічної доброчесноті http://integrity.kpnu.edu.ua/normatyvna-baza/