Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет
іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс

 

Назва курсу, мова викладання Білінгвальна (двомовна) освіта

Українська/німецька/англійська

Викладачі Боднарчук Тетяна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/bodnarchuk-t-v/
E-mail: bodnarchuk.tetyana@kpnu.edu.ua
Сторінка курсу в MOODLE  
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови

 

 

 1. Анотація до курсу

 

Навчальна дисципліна «Білінгвальна (двомовна) освіта» належить до циклу вибіркових освітніх компонентів вільного вибору студента. Курс вивчається у 2-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. Лекції формують систему основних фонових знань, що стосуються білінгвальної освіти та організації білінгвального навчання. Практичні заняття закріплюють набуті на лекціях і під час самостійної підготовки знання з курсу, формують у здобувачів вищої освіти систему поглядів про етапи розвитку білінгвальної освіти у світі та в Україні; теоретичні засади білінгвальної освіти та її сучасні концепції; моделі, основні технології та методи білінгвальної навчання; особливості діяльності вчителя в умовах білінгвальної школи.

На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання курсу як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів. Курс викладається українською, німецькою та англійською мовами.

 

 1. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Білінгвальна (двомовна) освіта» є осмислене засвоєння здобувачами вищої освіти знань про сутність, завдання та особливості білінгвальної освіти; вмінь та навиків діяльності в умовах білінгвальної школи.

 

 1. Формат курсу

 

Стандартний курс (очний, заочний)

Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 

 1. Результати навчання

 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен набути таких компетентностей:

 • Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
 • Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.
 • Здатність розуміти специфіку організації білінгвальної освіти та переваги білінгвального навчання; сутність білінгвальної освіти у контексті різних наук і завдань сучасної школи.

 

 1. Очікувані результати навчання з дисципліни:

 

 • Знати історичні етапи розвитку білінгвальної освіти у світі та в Україні; теоретичні засади білінгвальної освіти та її сучасні концепції; моделі, основні технології та методи білінгвальної навчання; особливості діяльності вчителя в умовах білінгвальної школи.
 • Володіти методиками білінгвального й інтегрованого навчання мови й фахового змісту, дидактикою багатомовносгі та методикою роботи в гетерогенному (змішаному) навчальному середовищі.
 • Реалізовувати структурно-системний підхід до організації змістового компоненту діяльності учителя в умовах білінгвальної школи.
 • Використовувати досвід організації білінгвального навчання – технології, методи та засоби.

 

 1. Обсяг і ознаки курсу

 

Найменування показників    
денна форма навчання заочна форма навчання
Освітня програма, спеціальність    
Рік навчання/ рік викладання    
Семестр вивчення    
нормативна/вибіркова    
Кількість кредитів ЄКТС    
Загальний обсяг годин    
Кількість годин навчальних занять    
Лекційні заняття    
Практичні заняття    
Семінарські заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна та індивідуальна робота    
Форма підсумкового контролю    

 

 1. Пререквізити курсу

 

Дисципліна «Білінгвальна (двомовна) освіта» вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення другої іноземної мови, методикою навчання іноземних мов, загальною педагогікою, педагогікою вищої школи, загальною психологією, віковою психологією і ґрунтується на досягненнях сучасної лінгвістичної, педагогічної, психологічної та методичної наук, враховуючи при цьому методичну спадщину минулого та узагальнений досвід сучасної загальноосвітньої школи.

 

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і операційних систем.

 

 1. Політики курсу

 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою дисципліни.

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 

Схема курсу

 

Тема Форма заняття Матеріали Література,

Інтернет ресурси

Завдання
         
         
         
         
         
         

 

 

 1. Система оцінювання та вимоги

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи.

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал. х 0,05 +0,4) х максимальну кількість балів за модуль) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Критерії оцінювання знань, умінь, навичок студентів

 на навчальних заняттях

Рівні навчальних досягнень Оцінка в балах (за 12-бальною шкалою)  

 

Критерії оцінювання

 

Початковий (понятійний)

1 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих термінів, мовних фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які потребують  відповіді „так” чи „ні”.
2 Студент не достатньо усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може самостійно знайти  в підручнику відповідь.
3 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і навичок; виявляє окремі закономірності; робить спроби виконання  вправ і завдань репродуктивного характеру; за допомогою викладача виконує прості вправи за готовим алгоритмом.
 

Середній (репродуктивний)

4 Студент володіє початковими знаннями, здатний виконати вправи і завдання за зразком; орієнтується в термінах, поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі.
5 Студент розуміє суть навчальної дисципліни, може дати  визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину навчального матеріалу; виконує прості вправи і завдання за алгоритмом, але окремі висновки є нелогічними та непослідовними.
6 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхнево аналізувати мовні явища, робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час  виконання вправ і завдань за алгоритмом, послуговуватися додатковими джерелами.
 

Достатній (алгоритмічно дієвий)

7 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує базовими поняттями, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; самостійно користуватися  додатковими джерелами; правильно використовувати  термінологію; складати таблиці, схеми.
8 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його положення.
9 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить лінгвістичні поняття, категорії; формулює правила; може самостійно опрацьовувати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички.
Високий (творчо-професійний) 10 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у нестандартних ситуаціях; може визначати  особливості мовних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює сучасні здобутки лінгвістичної науки; самостійно визначає мету власної діяльності; виконує творчі завдання; може сприймати іншу позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує знання, аналізуючи різні мовні явища, процеси.
11 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати різноманітні мовні явища, процеси.
12 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності в навчальній діяльності; використовує широкий арсенал засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні проблемні ситуації та завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію; займається науково-дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й схильності; використовує різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних умовах.

 

Модульна контрольна робота виконується в системі MOODLE впродовж 30 хвилин.

Метою МКР є контроль успішності засвоєння теоретичних знань та професійно-методичного вміння вирішення методичних завдань, сформовані в результаті вивчення всього курсу методики.

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 60% від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є обов’язковою.

Модульна контрольна робота складається із 30 тестів множинного вибору. Здобувач вищої освіти відповідає відповісти мінімум на 18 питань з 30 можливих, щоб отримати прохідний бал за виконання модульної контрольної роботи.

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до Таблиці відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

 

Поточний і модульний контроль (100 балів) Сума
ЗМ 1

Поточний контроль

МКР Самостійна робота  

 

100 балів

50 балів 30 балів 20 балів

 

 

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі заліку.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

 

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національна залікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)