Ступінь світи   магістр

Галузь знань                  01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність                014 Середня освіта (Мова і література (німецька)      

Освітньо-професійна

програма                         Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література)

Додаткова

спеціальність                 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Навчальний рік            2019/2020

Форма навчання           денна

Кваліфікація:                Магістр середньої освіти (Мова і література

                                          (німецька). Викладач німецької мови і зарубіжної

                                          літератури. Вчитель німецької  та англійської

                                          мов і зарубіжної літератури. 

№ з/п Виконавець Тема роботи Науковий керівник
1. Червенюк Ангеліна

Юріївна

Явище мультилінгвізму та особливості методики навчання іноземним  мовам у закладах вищої освіти Кушнерик В. І., доктор філологічних наук, професор
2. Подоляк Віта Володимирівна Вікова та соціальна стратифікації вокабуляру сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор
3. Мендерецька Ірина Геннадіївна Національне та інтернаціональне у фразеології сучасної німецької мови Кобзар О. І., доктор філологічних наук, професор
4. Шимкова Богдана Сергіївна

 

Методи формування іншомовної стратегічної компетентності старшокласників Боднарчук Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
5. Бучко Мар’яна

Юріївна

Особливості репрезентації лексико-семантичного поля Geräusch/шум у сучасній німецькій мові (на матеріалі роману Тані Наузе «Берлін, Майербер 26»)  

 

Затверджено на засідання кафедри німецької мови

протокол №10 від 25 вересня 2019 року