Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) додаткова спеціальність 1. Середня освіта (Мова і література (німецька) / 2. Середня освіта (Мова і література (польська).       1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є формування у студентів лінгвістичної, комунікативної, лінгвокраїнознавчої та професійно-педагогічної компетенції; підготовка висококваліфікованих мотивованих, здатних до самостійного підвищення своєї кваліфікації фахівців-філологів – учителів і викладачів німецької мови.

         Основними завданнями вивчення дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є: формування у студентів професійно достатнього рівня володіння німецькою мовою, забезпечення вміння вільного і впевненого використання німецької мови в усіх видах мовленнєвої діяльності, сприяння вихованню студентів, розширенню їх філологічного та загальнокультурного світогляду.

 1. Перелік компетентностей. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

ЗК 01 Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у галузі освіти. Знання і розуміння основ охорони праці в галузі.

ЗК 03 Знання і розуміння теоретичних засад та актуальних проблем педагогіки  і психології вищої школи.

ЗК 05 Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та інноваційної діяльності.

ЗК 06 Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.

ЗК 07 Здатність до адаптації та практичних дій у нових і невизначених ситуаціях навчально-педагогічного процесу.

ЗК 08 Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.

ЗК 09 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін.

ЗК 11 Здатність до забезпечення творчо-креативного підходу до організації навчального процесу.

ЗК 13 Здатність забезпечувати науково-навчальний процес на засадах комунікативності.

ЗК 14 Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.

 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК):

СК 05 Здатність до застосування психофізіологічних механізмів сприйняття усного та писемного англійського та німецького мовлення при роботі з різножанровими та різностильовими текстами.

СК 1.2. Розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою мовою в середньому і високому темпах.

         Очікувані результати навчання з дисципліни:

 

ПРН 05 Володіти основами теорії формування комунікативної компетентності старшокласників та студентів на уроках і практичних заняттях з іноземної мови.

ПРН 14 Володіти основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей відповідно до особливостей комунікативного контексту.

ПРН 1.2. Вміти висловлюватися швидко і спонтанно без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком засобів вираження думки, ефективно і гнучко користуватися німецькою мовою.

 1. Зміст навчальної дисципліни. Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:

         Змістовий модуль 1. Die Ukraine:

 1. Rund um die Geographie. 2. Die Hauptstadt Kiew. 3. Die sehenswerte Ukraine. 4. Wirtschaft. 5. Tschornobyl – Chronik einer Katastrophe. 6. Berühmte Persönlichkeiten.

         Змістовий модуль 2. Kunst:

 1. Was ist Kunst? 2. Museen und Ausstellungen. 3. Theater. 4. Kino und Filme. 5. Baustile und Epochen. 6. Bildwerk . 7. Malerei. 8. Musik. 9. Literatur.

         Змістовий модуль 3. Zwischenmenschliche Beziehungen:

 1. 1. Freundschaft. Liebe. 3. Familienleben. 4. Kindererziehung.
 2. Обсяг вивчення навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредити ECTS: практичні заняття– 96 годин, самостійна та індивідуальна робота – 144 години.
 3. Форма підсумкового контролю: екзамен
 4. Викладацький склад: Добринчук О.О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови, Крецька Ю.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач, Гавловська Т.А., викладач.
 5. Перелік основної літератури:
 6. Добринчук О. О., Калинюк Т.В. Praktisches Deutsch. GanzvielKunst: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2018.  201 с.
 7. Зданюк Т.В, Казимір В.О. Die Ukraine : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : ТОВ Друкарня «Рута», 2018. 60 с.
 8. Іотко Л.Б., Братиця Г.Г. Praktisches Deutsch (Zwischenmenschliche Beziehungen) :навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. 334 с.