Програма вивчення навчальної дисципліни «Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови» укладена відповідно до освітньої підготовки фахівців рівня вищої освіти (магістерський) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська).

Мета вивчення навчальної дисципліни «Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Мовленнєвий етикет сучасної німецької мови» є познайомити магістрантів як майбутніх викладачів-філологів з особливостями становлення, розвитку та функціонування мовленнєвого етикету сучасної німецької мови; дати характеристику основних форм етикету; розкрити сутність етикетної культури як невід’ємної складової культури світу, нації, держави;, сформувати у магістрантів навички правильного вживання мовних одиниць у різноманітних ситуаціях спілкування.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, мовознавчими дисциплінами: стилістикою, лексикологією німецької мови та лінгвокраїнознавством.

Програмні компетентності навчання:

 

Загальні компетентності:

 • Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності.
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних інформаційних змін.
 • Здатність забезпечувати науково-навчальний процес на засадах комунікативності.
 • Здатність до навчально-наукової діяльності у ситуаціях мультикультурності.

Фахові компетентності

 • Розуміти усне німецьке та англійське мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною та професійною німецькою та англійською мовами в середньому і високому темпах.
 • Знання основних аспектів, пов’язаних з мовним кодом процесу комунікації.
 1. Очікувані результати навчання з дисципліни:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 • Володіти іншомовною мовленнєвою компетентністю у чотирьох видах мовленнєвої діяльності; адаптувати своє мовлення до конкретних умов та ступеня навчання; володіти монологічним та діалогічним мовленням у стандартних ситуаціях спілкування на рівні «кваліфікованого користувача», демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами.
 • Володіти основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей відповідно до особливостей комунікативного контексту.
 • Моделювати можливі ситуації спілкування між представниками різних культур і соціумів.
 • Аналізувати мовні явища, використовуючи здобуті уміння та навички.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Redeetikette der modernen deutschen Sprache.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 20 годин, семінарські заняття – 20 години, самостійна робота – 80 годин.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – Залік.

Викладацький склад: Боднарчук Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.

 1. Основна література:
 1. Sprachetikette der modernen deutschen Sprache (курс лекцій): Навчальний посібник. Укл. Боднарчук Т.В. Кам’янець-Подільський : «ТОВ Друкарня «Рута», 2019. 138 с.
 2. Радевич-Винницкий Я. Етикет і культура спілкування. Львів: Сполом, 2001. 223 с.
 3. Формановская Н.И., Соколова Х.Р. Речевой этикет: Русско-немецкие соответствия: Справочник. М.: Высшая школа, 1989. 96 с.
 4. Watzlawick, Beavin Janet H-, Jackson D. Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. 12. Auflage. Bern: Verlag Hans Hueber, Hogrefe AG, 2011.