Курс «Німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітньо-професійна програма (Німецька мова і зарубіжна література) додаткова спеціальність Середня освіта (Мова і література (англійська).

 1. Метою викладання цієї навчальної дисципліни є формування лінгвокультурологічної компетентності студентів у процесі вивчення культурно-національної специфіки фразеологічних одиниць німецької мови.

Навчальна дисципліна є поряд з лексикологією, стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами доповнює цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності.

Основними завданнями вивчення курсу є: ознайомити студентів зі шляхами та принципами лінгвокультурологічного підходу у дослідженні фразеологічного складу мови; розвинути навички етимологічного та концептуально-ідеографічного аналізу ФО; навчити усвідомлено підбирати ФО для повноцінної та ефективної передачі відповідної інформації.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля у ІV семестрі.

 1. Навчальний зміст дисципліни «Німецька фразеологія» передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації. Курс має на меті удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: особливості знакової функції ідіом; особливості національно-культурної семантики фразеологізмів; принципи взаємозв’язку лінгвокультурологічного та етимологічного аналізу ФО; джерела культурно-національної інтерпретації ФО німецької мови; джерела етимологічного аналізу ФО німецької мови.

уміти: аналізувати конкретний мовний матеріал фразеологічних одиниць німецької мови з національно – культурною семантикою; виявити та описати конотативні відтінки значення ФО з національно-культурною семантикою; визначити гештальт-структуру ФО; аналізувати ФО за моделлю “ідіома в дії”.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

 Phraseologie und Phraseologismus in linguokulturologischer Hinsicht.

4. На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – Екзамен.

 1. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.
 2. Основна література:
 1. Віталіш Л. П. Лексикологія німецької мови як другої іноземної / Л. П. Віталіш, Б. В. Максимчук, В. Т. Сулим. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 164 с.
 2. Віталіш Л. П. Фразеологія німецької мови : Практикум / Л. П. Віталіш. – Львів : ПАІС, 2007. – 140 с.
 3. Гінка Б. І. Лексикологія німецької мови : лекції та семінари : навч. посіб. для студентів-германістів. – вид. 2-е, переробл. і доп. / Б. І. Гінка. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, 2008. – 280 с.
 4. Калинюк Т.В. Zu den ausgewählten Problemen der deutschen Phraseologie : навч.-метод. посібник / Т.В. Калинюк. – Камянець-Подільський : Медобори, 2016 – 126 с.
 5. МальцеваД. Г. Страноведение через фразеологизмы / Д. Г. Мальцева. – М.: Высшая школа, 1991. – 176 с.
 6. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – 2. durchges.und erg. Auflage. – Tübingen: Niemeyer-Verlag, 1997. – 299 S.
 7. Strank Wiebke Da fehlen mir die Worte : Systematischer Wortschatzerwerb für