Метою викладання навчальної дисципліни «Нові стратегії оцінювання з іноземних мов» є розгляд функцій іспитів, тестів та оцінювання з перспективи вчителя та учня. Характеристика форматів завдань. Характеристика компетенцій, які перевіряються тестами та іспитами при вивченні іноземних мов. Вивчення стратегій для самостійного укладання тестів та завдань для перевірки рівня знань.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення, практичною граматикою, практичною фонетикою. Вивчення дисципліни ґрунтується на досягненнях з психології, педагогіки, методики та лінгвістичних наук.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

Знати:

  • Основні типи тестів, іспитів та перевірочних завдань при вивченні іноземних мов
  • Ознаки та передумови самостійного вивчення іноземних мов
  • Форми оцінювання роботи при вивченні іноземних мов

Уміти:

  • успішно проводити дослідницькі проекти в різних цільових групах
  • Аналізувати й використовувати сучасні методи та форми оцінювання при вивченні іноземних мов
  • Визначати мету іспиту або екзаменаційного завдання

Вивчення дисципліни передбачено умовами підписання угоди про співпрацю з Гете Інститутом України та сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності на ринку праці, проведення дослідницького проекту та отримання міжнародного сертифікату.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Prüfen, Testen, Evaluieren.

Perspektive als Lehrkraft. Perspektive der Lernenden. Funktionen des Prüfens Testens und Evaluierens. Begriffliche Festlegungen.

Rahmenbedingungen und Grundlagen für das Prüfen, Testen, Evaluieren.

Grundlegende Typen der Evaluation. Isolierte und integrierte Überprüfung von Kompetenzen. Güterkriterien von Prüfen und Tests. Aufgabenformate in Prüfungen. Prüfungsziele und Prüfungsaufgaben.

Bewertung und Rückmeldung von Prüfungsleistungen.

Bewertung und Rückmeldung von Prüfungsleistungen.

Prüfungsaufgaben für den Unterricht.

Hör-und sehverstehen überprüfen. Schreiben überprüfen. Sprechen überprüfen. Sprachmittlungskompetenz überprüfen. Sprachliches Wissen überprüfen: Lexik und Grammatik. Soziopragmatische und interkulturelle Kompetenzen überprüfen. Prüfungsaufgaben selbst erstellen. Optimierung der eigenen Prüfungspraxis.

Informelles Evaluieren im Unterricht.

Geplante und ungeplante Evaluation. Evaluieren durch die Lehrkraft/durch die Lernenden. Selbstevaluation. Peer-Prüfung.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS, з них 16 год. лекційних, 24 год. практичних занять та 80  год. відведено на самостійну роботу студентів. Викладання дисципліни відбувається за системою  blendinglearning  (самостійна робота в форматі онлайн, лекційні та практичні на заняттях в аудиторії)

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.

 

Викладання дисципліни забезпечує старший викладач кафедри німецької мови Братиця Ганна Георгіївна

Література:

  1. Arras U. Kompetenzorientierung im Fremdsprachenunterricht – was heißt das eigentlich? /Pandeamoniumgermanicum. – München, 2009. – S.206-217
  2. Grotjahn R., Kleppin K. Prüfen, Testen, Evaluieren. – München: Klett-Langenscheid,2016. – 176 S.
  3. JohnTrim, BrianNorthundDanielCosteGemeinsamereuropäischerReferenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. – Linz: Langesverlag, 2001. – 244 S.