Курс «Основи теорії іншомовної комунікації» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література з додатковою предметною спеціальністю Мова і література (англійська/польська).

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» є вивчення та засвоєння основних понять і категорій мови як засобу професійної комунікації у міжкультурному середовищі. Особливостями дисципліни є викладання матеріалу, що поглиблює знання іноземної мови у діловому професійному середовищі, формує здатність виконувати роль культурного посередника між рідною культурою та іноземною, успішно долати непорозуміння та конфліктні ситуації у діловому спілкуванні іноземною мовою, сприяє формуванню соціокультурного компоненту у професійній діяльності, допомагає виявити себе як комунікативну особистість.

Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного  рівня «бакалавр», і поряд з лексикологією, стилістикою, граматикою, загальною теорією перекладу та спецкурсами завершує цикл підготовки зі спеціальності і подальшої професійної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» є: сформувати професійну комунікативну компетентності; вміти володіти понятійним апаратом у теорії комунікації; вміти розрізняти типи дискурсів, мовленнєвих актів, тактик та стратегій спілкування, аналізувати соціокультурні чинники та розмаїття засобів комунікації; удосконалити мовну та мовленнєву компетентності з іноземної мови; зміцніти впевненості студентів як користувачів мови, сформувати у студентів навички аналітичного мислення, що сприятиме висловлюванню власної думки про ті чи інші події та ситуації, що відбуваються у діловому спілкуванні іноземною мовою; сформувати професійні комунікативні компетентності; бути здатним застосовувати набуті знання та вміння на робочому місці та реальному житті.

 

 1. Навчальний зміст дисципліни «Основи теорії іншомовної комунікації» передбачає інтегративний розвиток мовних знань і мовленнєвих навичок студентів до рівня практично вільного коректного використання німецької мови у широкому спектрі комунікативних ситуацій приватного, громадського і професійного життя з домінантою прагматичної, міжкультурної та професійної компетенції. Зміст дисципліни передбачає подальший розвиток міжкультурної компетенції студентів через їх мотивацію до вивчення різних аспектів соціального і культурного життя німецькомовних країн, а також основ комунікативної лінгвістики і теорії міжкультурної комунікації.  Курс має на меті удосконалення лінгвістичної компетенції студентів через міждисциплінарне поєднання з базовими дисциплінами.
 2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

            знати: сутність, функції мови й мовлення фахівця, основні типи комунікативної особистості, типи конфліктів у процесі ділової комунікації, мовленнєвий етикет; правила протокольної поведінки;  національні особливості ділового спілкування; етичні основи ділового етикету;

            уміти: знайти індивідуальний стиль ділового спілкування, застосовувати різноманітні засоби переконання, оцінити конфліктну ситуацію та обрати шляхи її подолання, організовувати процес прийому й передачі інформації, використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації комунікативного процесу у сфері бізнесу; розуміти специфіку взаємовідносин між мовою, культурою та спілкуванням у професійному середовищі, класифікувати 4 види вербальної/невербальної комунікації, вміти запобiгати непорозумiнням, які можуть виникнути через специфіку вербальної/невербальної ділової комунікації, проаналізувати та критично застосовувати базові принципи комунікації у діловому контексті.

 

 1. Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:
 2. Основи ділового спілкування: Основи іншомовної комунікації як галузь гуманітарного знання. 2. Структура та функції іншомовної комунікації. Ділове спілкування як процес комунікації. 3. Ділове спілкування як взаємодія. Види та рівні спілкування 4. Етикет ділових взаємовідносин.
 3. Моделі, засоби та форми ділового спілкування: Стилі та моделі ділового спілкування. 2. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет. 3. Невербальні засоби спілкування. 4. Форми ділового спілкування. Ділова бесіда 5. Форми колективного обговорення ділових проблем.

 

5. На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

 

6. Форма підсумкового контролю успішності навчання  – Залік.

 

 1. Викладацький склад: Калинюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови.

 

 1. Основна література:
 2. Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: «Ексоб», 2002. – 200 с.
 3. Duden, Briefe gut und richtig schreiben!  Ratgeber  für  richtiges  und  modernes Schreiben 4. , überarbeitete und erweiterte Auflage Bearbeitet von der Dudenredaktion Dudenverlag Mannheim · Leipzig · Wien · Zürich, 2006.
 4. Duden, Der Deutsch-Knigge Sicher formulieren  sicher kommunizieren,  sicher auftreten,  Dudenverlag© Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2008, E D C B A.
 5. 4. Heuer Wiebke Schritte international im Beruf : Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf – Hueber Verlag, 2014. – 70 S.
 6. 5. Jotzo Sandra Schritte international im Beruf : Kommunikation am Arbeitsplatz. – Hueber Verlag, 2014. – 168 S.
 7. Axel Hering Geschäftskommunikation – Besser Schreiben. – Hueber Verlag, 2014. – 148 S.
 8. Axel Hering Geschäftskommunikation – Besser Telefonieren. – Hueber Verlag, 2014. – 126 S.