Курс «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 03 Гуманітарні науки 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) освітньо-професійна програма Англійська мова і література.

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецької)» є підготовка висококваліфікованих, мотивованих, здатних до автономного підвищення своєї кваліфікації фахівців, здатних вирішувати типові та непередбачувані завдання в галузі філології і перекладу, які володіють усіма необхідними професійними знаннями, вміннями, навичками та компетенціями для роботи філологами, лінгвістами, перекладачами, усними перекладачами та редакторами-перекладачами. Вивчається у тісному взаємозв’язку із Практикою усного та писемного мовлення англійської мови, Практичною граматикою англійської мови.
 2. Згідно з ОПП навчальної дисципліни, студенти повинні оволодіти певними програмними компетентностями навчання:

Загальні компетентності:

 • Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність використовувати знання іноземної мови в професійній діяльності.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті з урахуванням мультикультурності та мультиетнічності.
 • Здатність до постійного саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації та майстерності.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Володінняусним та писемним мовленням іноземної мови у різних ситуаціях спілкування.
 • Здатність застосовувати в професійній діяльності нормативні засоби мови в усному та писемному мовленні з урахуванням змістового наповнення, соціально-демографічних особливостей співрозмовника, специфіки ситуації спілкування та контексту.
 • Здатність до володіння професійно-орієнтованими знаннями та вміннями, необхідними для виконання типових професійних завдань.
 • Здатність генерувати новаторські ідеї, застосовувати нестандартні методи та прийоми у філологічній і перекладацькій діяльності.

Згідно очікуваним результатам навчання з дисципліни, бакалавр:

 1. Має знання про основні фонетичні, лексичні, граматичні, словотвірні категорії та функціональні особливості мови.
 2. Знає мовні норми, соціокультурну ситуацію розвитку іноземної мови.
 3. Розрізняє особливості використання мовних одиниць у певному контексті.
 4. Здатний учитися впродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.
 5. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення шести змістових модулів:

Змістовий модуль 1: 1.1. Wie? Woher? Wann? 1.2. Wie gut kennst du…? 1.3. Was ist für Sie wichtig? 1.4. Muss ich heute…?

Змістовий модуль 2: 2.1. Wo ist…? 2.2. Was ist dein Problem? 2.3. Wohin fahren Sie? 2.4. Hast du schon gehört? 2.5. Warum rufst du nicht an? 2.4. Passt der Rock? 2.5. Gehört der Hund Ihnen?

Змістовий модуль 3: 3.1. Regnet es morgen? 3.2. Was würdest du jetzt gern machen? 3.3. Willst du den Job trotzdem haben? 3.4. Freust du dich auf mich? 3.5. Ist das der Strand, der dir so gefällt?

Змістовий модуль 4: 4.1. Wofür interessierst du dich? 4.2. Wie bleibst du gesund? 4.3. Wer war…? 4.4. Was wäre, wenn? 4.5. Wozu brauchst du das?

Змістовий модуль 5: 5.1. Was könnte das sein? 5.2. Wohin geht die Reise? 5.3. Ist er wirklich schon so alt? 5.4. Von wem wurde… erfunden? 5.5. Wer war der Täter?

Змістовий модуль 6: 6.1. Was liest du da? 6.2. Hättest du anders gehandelt? 6.3. Wie wird die Zukunft werden? 6.4. Wie hast du das geschafft?

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 855 годин / 28,5 кредитів ECTS, в тому числі на другому курсі навчання: практичні заняття – ??? год., самостійна робота – ??? год.
 2. Форми підсумкового контролю успішності навчання заліки (ІІІ, V, VIIсем.); екзамени (IV, VI, VIII сем.).
 3. Викладацький склад: Шмирко О. С., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.
 4. Основна література:
 5. Krenn W., Puchta H. Motive : Kursbuch. München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. 244 S.
 6. Krenn W., Puchta H. Motive : Arbeitsbuch. München : Hueber Verlag GmbH & Co. KG, 2016. 244 S.
 7. DU I : навчально-методичний комплекс. / Бориско Наталія, Брунер Каті, Каспар-Хене Хільтрауд та ін. Вінниця : «Нова книга», 2009. 452 с.
 8. Боднарчук Т., Крецька Ю. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch. Teil I : навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Кам’янець-Подільський : ФОП Гордукова І.Є., 2016. 52 с.
 9. Aufgaben für selbständige Arbeit in Deutsch : Навчально-методичний посібник для студентів факультетів іноземної філології вищих навчальних закладів. Частина ІІ / укладачі Т. Боднарчук, Ю. Крецька. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2019. 100 с.
 10. Jin Friederike, Voß Ute. Grammatik aktiv : Übungsgrammatik A1/B1. Berlin : Cornelsen Verlag GmbH & Co, 2013. 256 S.