Програма вивчення навчальної дисципліни «Теоретичний курс німецької мови» укладена відповідно до рівня вищої освіти (магістерський) спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) освітньо-професійна програма Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) додаткова спеціальність 1. 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 2. 014 Середня освіта (Мова і література (польська).

Мета вивчення навчальної дисципліни «Стилістика німецької мови»

Метою вивчення навчальної дисципліни «Стилістика німецької мови» є визначення лінгвістичної природи стилістичних засобів мови в їх системі та вивчення їх функціональних можливостей, аналіз і опис характерних рис функціональних стилів сучасної німецької мови.

Передумови для вивчення дисципліни: вивчається у тісному взаємозв’язку із другою іноземною мовою (німецькою), вступом до мовознавства, стилістикою англійської мови

Програмні компетентності навчання:

 

Програмні компетентності навчання:

  • Розуміти усне німецьке мовлення та реагувати на нього за умови здійснення спілкування стандартною німецькою мовою в середньому і високому темпі.
  • Вміння розуміти та інтерпретувати лінгвостилістичні явища у текстах різних мовленнєвих жанрів.

Очікувані результати навчання з дисципліни:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

  • Вміти висловлюватися швидко і спонтанно без помітних труднощів, пов’язаних з пошуком засобів вираження думки, ефективно і гнучко користуватися німецькою мовою.
  • Знати та інтерпретувати систему функціональних стилів сучасної німецької мови.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Stilistik der modernen deutschen Sprache.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 6 годин, практичні заняття – 8 години, самостійна робота – 108 годин.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – Залік.

Викладацький склад: Боднарчук Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови; Яремчук І.М., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.

Основна література:

 

  1. Іваницька М. Л. Практикум зі стилістики сучасної німецької мови. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. 125 с.
  2. Казимір В. О., І. М. Яремчук. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für die Studenten : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2018. 165 с.
  3. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache (Стилистиканемецкого языка). Часть 1. Теория: учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 144 с.
  4. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache. Часть 2. Практикум : учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 95 с.
  5. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik : учеб. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. языков. М : Высшая школа, 1975. 315 c.