Курс «Стилістика німецької мови» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) освітня програма Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) додаткова предметна спеціальність Мова і література (англійська/польська).

 1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Стилістика німецької мови» є визначення лінгвістичної природи стилістичних засобів мови в їх системі та вивчення їх функціональних можливостей, аналіз і опис характерних рис функціональних стилів сучасної німецької мови. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами: практика усного та писемного мовлення німецької мови, вступ до мовознавства, німецька фразеологія у лінгвокультурологічному аспекті, практична фонетика, практична граматика німецької мови, теоретична граматика, основи наукових досліджень, лінгвокраїнознавство, лексикологія, основи наукових досліджень.
 2. Перелік компетентностей навчання:

– Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

– Володіння навичками та сучасними методами проведення наукових досліджень;

        – Використання основних понять лінгвістики у її системно-структурних зв’язках;

– Вміння аналізувати та порівнювати мовні явища в рідній та іноземній мовах;

– Володіння практикою перекладу різножанрових текстів з рідної мови на німецьку та навпаки;

– Вміння диференціювати та інтерпретувати функціональні стилі сучасної німецької літературної мови;

– Вміння аналізувати зміст художнього твору як сукупність його тематики й проблематики, а також у взаємозв’язках компонентів змісту із компонентами форми твору, визначити специфіку вираження естетичних ідей в художній літературі.

 1. Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістового модуля:

Тема 1. Stilistik: Gegenstand, Aufgaben, Stellung unter anderen Wissenschaften. Die wichtigsten Begriffe der Stilistik.

Тема 2. Funktionalstile.

Тема 3. Text aus stilistischer Sicht.

Тема 4. Lexikalische Stilmittel des Wortschatzes.

Тема 5. Mittel des bildlichen Ausdrucks.

Тема 6. Grammatik im Dienste der Stilistik.

Тема 7. Stilistisch-phonetische Ausdrucksmittel.

Тема 8. Mittel von Humor und Satire.

 1. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, практичні заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.
 2. Форма семестрового контролю – залік.
 3. Викладацький склад: Зданюк Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови; Яремчук І.М., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької мови.
 4. Перелік основної літератури:
 5. Іваницька М. Л. Практикум зі стилістики сучасної німецької мови. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2009. 125 с.
 6. Казимір В. О., І. М. Яремчук. Stilistik der deutschen Sprache. Lehrmittel für die Studenten : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавничо-поліграфічне підприємство «Апостроф», 2018. 165 с.
 7. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache (Стилистиканемецкого языка). Часть 1. Теория: учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 144 с.
 8. Щипицина Л. Ю. Stilistik der deutschen Sprache. Часть 2. Практикум : учебное пособие. Архангельск : Поморский университет, 2009. 95 с.
 9. Riesel E., Schendels E. Deutsche Stilistik : учеб. для студентов ин-тов и ф-тов иностр. языков. М : Высшая школа, 1975. 315 c.

Завідувач кафедри німецької мови                                                 Т. В. Калинюк