Курс «Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)» належить до циклу вибіркових дисциплін професійної підготовки фахівців зі спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма Англійська мова і література.        

Тип дисципліни: вибіркова дисципліна професійної підготовки.

           

            Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексична і граматична будова сучасної німецької мови, що передбачає закономірності функціонування морфологічної та синтаксичної систем німецької мови.

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового модуля:

Особливості розвитку сучасної німецької мови: граматика і лексика

1.      Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теоретичний курс німецької мови” є опанування студентами як традиційних, так і новітніх теоретичних і практичних проблем теоретичної граматики з точки зору наукових досягнень сучасного вітчизняного та зарубіжного мовознавства та формування у майбутніх педагогів основ наукового мислення з перспективою використання матеріалів курсу в практиці викладання німецької мови в освітніх закладах різного типу.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретичний курс німецької мови” є: теоретично висвітлити основи граматичної будови німецької мови в сучасному стані; познайомити студентів з найбільш важливими проблемами сучасних досліджень будови німецької мови; розвинути у студентів вміння використовувати теоретичні знання з граматики мови в практичному викладанні німецької мови в школі; розвинути у студентів вміння самостійно опрацьовувати наукову інформацію з граматичних досліджень мови та знаходити в ній елементи, необхідні для використання у викладацькій діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: оперувати основними граматичними поняттями та застосовувати їх на практиці; аналізувати слово як номінативну одиницю мови і як центральну одиницю морфології та морфему як елементарну значущу частину слова; визначати типи синтетичних та аналітичних граматичних форм та їх місце в граматичному устрої німецької мови; критерії виділення частин мови; здійснювати загальну функціональну характеристику граматичних систем іменника, дієслова, прикметника, прислівника, займенника; проводити синтаксичний аналіз простого та складного німецького речення; аналізувати різні види текстів; користуватися різними типами словників; самостійно складати граматичні тести різних типів; розвивати вміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови для практичного викладання німецької мови в школі та вузі; розвивати вміння самостійно обробляти поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови, творчо застосовувати в самостійному науковому дослідженні, а також знаходити в ній елементи, необхідні для втілення у викладацькій практиці.

Термін вивчення: ІI семестр.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

 

2.                  Форма підсумкового контролю успішності навчання

Залік.

3.      Засоби діагностики успішності навчання

Навчальні досягнення студентів контролюються та оцінюються як під час практичних (семінарських) занять, так  і в кінці навчального модуля (модульний тест).

У рамках аудиторної роботи проводиться усне опитування питань, що виносяться на самостійне опрацювання, здійснюється поточний контроль у вигляді тестових завдань, лексичного аналізу текстів.  Курс завершується модульною контрольною роботою, яка складається як з теоретичних, так і практичних завдань.

 

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови Крецька Ю.А.

4.      Література

  1. Кійко Ю.Є. Основи теоретичної граматики німецької мови: навч. посіб. / Ю.Є. Кійко, О.Д. Кудрявцева; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівц : РУТА, 2009. – 184 c.
  2. Кійко Ю.Є.Теоретична граматика німецької мови як другої іноземної : навч. посіб. (нім. мовою) / Ю.Є. Кійко, О.Д. Кудрявцева; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2011. – 184 c.
  3. Левицький В.В. Лексикологія німецької мови : [посібник] / Віктор Васильович Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 390 с.
  4. Левицький В.В. Основи германістики / Віктор Васильович Левицький. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 528 с.
  5. Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Олександр Дмитрович Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.
  6. Огуй О.Д. Актуальні проблеми семантики та полісемії : Конспект лекцій з лексикології для студ. 3 і 5 курсів нім. від-ня / О.Д. Огуй ; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 1998. – 150 с.
  7. Основы теоретической грамматики немецкого языка: метод. указания / сост. Е.С. Клочкова. – Самара: Изд-во СГАУ, 2010. – 72 с.
  8. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка): уч.пос. для студ. высш. учеб. заведений / М.Д.Степанова, И.И. Чернышева. – М. : Академия, 2005. – 248 с.
  9. Федорів М.І. Theoretisches Deutsch / М.І.Федорів. – Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2015. – 148 с.