Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет  іноземної філології
кафедра німецької мови

 1. Загальна інформація про курс
Назва курсу,

мова викладання

Методика наукових досліджень

Мова викладання – німецька

Викладачі Калинюк Тетяна Василівна, завідувач кафедри німецької мови, кандидат педагогічних наук
Профайл викладачів https://deutsch.kpnu.edu.ua/about-kaf/kalyniuk-t-v/
E-mail: kalynka13@ukr.net
Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=724
Консультації Згідно графіку консультацій, що розміщений на сайті кафедри німецької мови: середа 15.00

https://deutsch.kpnu.edu.ua/hr-kons-vykl/

 1. Анотація до курсу

«Методика наукових досліджень» належить до освітніх компонентів професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) з друга спеціальність      Середня освіта (Мова і література (англійська).  Курс вивчається у 1-му семестрі і завершується заліком.

Основними організаційними формами навчання є лекційні та практичні заняття. На практичних заняттях розглядаються найбільш проблемні питання як у вигляді дискусій, так і у формі доповідей і презентацій студентів, виконанні низки тренувальних вправ.  Курс викладається німецькою мовою.

 1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» є оволодіння методикою пошуку потрібної інформації, методами наукового аналізу, зіставлення результатів власного дослідження з даними інших наукових досліджень, узагальнення та грамотне оформлення отриманих результатів дослідження.

 1. Формат курсу

Стандартний курс (очний/дистанційний). Навчальним планом передбачені лекції та практичні заняття.

 1. Результати навчання

Знати методологію, технології та організацію науково-дослідницької діяльності в галузі освіти та вміти висвітлювати й узагальнювати її результати.

Володіти теоретичними знаннями про основні напрямки досліджень у площині сучасної вітчизняної та зарубіжної германістики.

 1. Обсяг і ознаки курсу
Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни

 

денна форма
навчання

 

заочна форма
навчання

 

Рік навчання І І
Семестр вивчення І І
Кількість кредитів ЄКТС 3 3
Загальний обсяг годин 90 90
Кількість годин навчальних занять 30 12
Лекційні заняття 16 8
Практичні заняття 14 4
Семінарські заняття
Лабораторні заняття
Самостійна та індивідуальна робота 60 78
Форма підсумкового контролю залік залік

 

 1. Пререквізити курсу

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Німецька фразеологія» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: Практика усного та писемного мовлення німецької мови, Практична граматика німецької мови, Основи наукових досліджень.

 1. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного забезпечення.

 1. Політики курсу

Письмові роботи. Очікується, що здобувачі виконають декілька видів письмових робіт (тести) та готуватимуть презентації до тем визначених робочою навчальною програмою.

Відвідання занять. Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Література. Уся література, яку здобувачі не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Здобувачі заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

 1. Схема курсу
Назви змістових модулів і тем

 

Кількість годин

 

разом

 

у тому числі

 

  лекційні заняття практичні заняття семінарські заняття лабораторні заняття самостійна робота індивідуальна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності. 8 2       6  
Тема 2. Загальна методологія, жанри та стилі наукової творчості. 10 2 2     6  
Тема 3. Жанри та стилі наукової творчості 12 2 2     8  
Тема 4. Загальне поняття про методи наукових досліджень. Характеристика емпіричних та теоретичних методів досліджень. 10 2 2     6  
Тема 5. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у ЗВО. 10 2 2     6  
Тема 6. Структура та вимоги до магістерського дослідження. 12 2 2     8  
Тема 7. Дотримання вимог академічної доброчесності 12 2 2     8  
Тема 8. Стадії здійснення наукових досліджень. 12 2 2     8  
МКР 4         4  
Разом годин 90 16 14     60  

 

 1. Система оцінювання та вимоги
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна система оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку знань здобувачів з окремих тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Оцінки у 12-бальній шкалі отримані здобувачами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи / електронному журналі. 

Оцінювання на навчальних заняттях для одного модуля переводяться у -бальну систему за формулою: (Сер. бал.х 0,05 +0,4) х 15) Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шкалою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчальних занять, в журнал ставиться 0 балів. Поточну заборгованість, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних занять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12).

Модульний контроль (сума балів за окремий змістовий модуль) проводиться на підставі оцінювання результатів знань студентів після вивчення матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння матеріалу (теми).

Поточний і модульний контроль (60 балів) Сума
Змістовий модуль 1 (60балів) Екзамен  

 

 

100

Поточний контроль МКР СР  

40 балів

40 балів 15 балів 5 балів

Семестровий (підсумковий) контроль проводиться у формі екзамену.

Оцінка знань студентів здійснюється за 100 бальною шкалою за такими рівнями та критеріями:

Рейтинговаоцінка з навчальноїдисципліни Оцінка за шкалою ЕСТS Рекомендовані системою ЕСТS статистичн і значення (у %) Екзаменаційна оцінка за національною шкалою Національназалікова оцінка
90-100 і більше А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано

82-89 В (дуже добре) 25 добре
75-81 С (добре) 30
67-74 D (задовільно) 25 задовільно
60-66 Е (достатньо) 10
35-59 FX (незадовільно з можливістю повторного складання)    

 

 

незадовільно

 

 

не зараховано

 

 

34 і менше F (незадовільно з обов’язковимпроведеннямдодатковоїроботищодовивченнянавчальногоматеріалу кредитного модуля)