Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародні системи тестування з іноземної мови» є ознайомити студентів із особливістю побудови міжнародних тестів, з новітніми методами, технологіями, засобами та організаційними формами підготовки до складання міжнародних тестів з німецької мови; формування вміння ефективно та творчо використовувати прийоми, засоби та форми навчання на практиці.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчається у тісному взаємозв’язку із практикою усного та писемного мовлення німецької мови, практичною граматикою німецької мови, практичною фонетикою і ґрунтується на досягненнях сучасної лінгвістичної, педагогічної, психологічної та методичної наук.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • структурні особливості тестів у різних системах тестування з німецької мови;
  • критерії оцінювання рівня знань і умінь з німецької мови;

вміти:

  • аналізувати, обирати й ефективно використовувати сучасні методи підготовки до складання міжнародних тестів з німецької мови;
  • успішно проходити тести різних рівнів.

 

Вивчення дисципліни сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності на ринку праці, оскільки наявність мовного сертифікату є суттєвою перевагою під час працевлаштування.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen in seinem politischen und bildungspolitischen Kontext.

Was ist der Gemeinsame europäische Referenzrahmen? Die sprachenpolitischen Ziele des Europarats. Was bedeutet „Mehrsprachigkeit“? Warum brauchen wir einen Gemeinsamen Referenzrahmen? Für welche Zwecke ist der Referenzrahmen gedacht? Welchen Kriterien muss der Referenzrahmen genügen?

 

Gemeinsame Referenzniveaus.

Kriterien für Deskriptoren der Referenzniveaus. Die Gemeinsamen Referenzniveaus. Beschreibung der Gemeinsamen Referenzniveaus. Beispieldeskriptoren. Ein flexibles Verzweigungsmodell. Inhaltliche Kohärenz der Gemeinsamen Referenzniveaus. Wie man die Skalen und die Deskriptoren lesen sollte. Wie man die Skalen und die Deskriptoren der Sprachkompetenz benutzen kann. Sprachkompetenzniveaus und Benotungssysteme.

 

Sprachverwendung, Sprachverwendende und Sprachenlernende.

Der Kontext der Sprachverwendung. Themen der Kommunikation. Kommunikative Aufgaben und Ziele. Kommunikative Aktivitäten und Strategien. Kommunikative Sprachprozesse. Texte.

 

Die Kompetenzen der Sprachverwendenden/Lernenden.

Allgemeine Kompetenzen. Kommunikative Sprachkompetenzen.

 

Beurteilen und Bewerten.

Einleitung. Der Referenzrahmen als Hilfsmittel beim Beurteilen und Bewerten. Typen von Beurteilung und Bewertung. Praktikable Beurteilung und ein Metasystem.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120 годин / 4 кредити ECTS: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 24 години, самостійна робота – 80 годин.

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.

 

Викладання дисципліни забезпечує кандидат педагогічних наук, доцент Боднарчук Тетяна Вікторівна.

 

Література

  1. John Trim, Brian North und Daniel Coste Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. – Linz: Langesverlag, 2001. – 244 S.
  2. Ende K. Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung / K. Ende, R. Grotjahn, K. Kleppin, I. Mohr. – Langenscheidt, 2013. – 152 S.
  3. Caspari D. Kompetenzorientierung, Bildungsstandarts und fremdsprachliches Lernen – Herausforderung an die Fremdsprachenforschung / D. Caspari, A. Grünewald //Zeitschrift für Fremdsprachenforschung. – 2008. – Nr. 19/2. – S. 163-186.
  4. Horak A. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Unterrichtspraxis/ Horak A., Moser W., Nesbeda M. et al. // ÖSZ Praxisreihe 12. – Gratz, 2012. – 116 S.