Курс «Сучасний німецькомовний дискурс» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) за освітньою програмою Німецька мова і зарубіжна література.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасний німецькомовний дискурс» є: узагальнення та систематизація основних понять та явищ, пов’язаних з дискурсом як об’єктом лінгвістичних досліджень.

Навчальна дисципліна «Сучасний німецькомовний дискурс» має тісний зв’язок з такими дисциплінами як лінгвістика, прагматика тексту, стилістика, лінгвокраїнознавство.

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної дисципліни:

Інтегральна компетентність:

Здатність здійснювати наукові дослідження та впроваджувати їх результати на практиці; розв’язувати складні інноваційні задачі і практичні проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання.

Загальні компетентності:

 1. Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у галузі освіти.
 2. Знання і розуміння теоретичних засад та актуальних проблем дискурсу.
 3. Здатність проведення наукових досліджень на відповідному рівні, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 4. Знання форм і методів наукового пізнання.
 5. Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур дослідницької та інноваційної діяльності.
 6. Вміння застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності .
 7. Здатність генерувати нові ідеї та доводити їх ефективність.
 8. Здатність забезпечувати науково-навчальний процес на засадах комунікативності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 1. Вміння формувати професійну лінгвістичну компетентність.
 2. Здатність до критичного осягнення теоретичних проблем сучасної дискурсології.
 3. Вміння володіти понятійним апаратом теорії дискурсу.
 4. Вміння розрізняти та ідентифікувати відповідні мовні явища в їх реальному існуванні.
 5. Вміння працювати з різними типами дискурсу.
 6. Здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.
 7. Вміння сприймати художні, науково-популярні, публіцистичні та прагматичні тексти, здійснювати аналіз текстів у дискурсивному аспекті.
 8. Знання основних аспектів, пов’язаних з мовним кодом процесу комунікації.

 

3.Зміст навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. Дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень.

 1. Поняття дискурсу. Дискурс і текст.
  • Теорія дискурсу в сучасній лінгвістиці: етапи розвитку теорії дискурсу; аналіз та структура дискурсу.
  • Усний і письмовий дискурс.
  • Дискурс і мовний жанр. Види письмового дискурсу.

Змістовий модуль 2. Типологічні особливості дискурсу.

 • Типологічні особливості дискурсу за критерієм формальності та змістовності у функціонально-стильовому аспекті відповідно до жанрів і регістрів мовлення.
 • Художній дискурс та його лінгвістична характеристика: поняття художнього дискурсу, особливості та цільова спрямованість художнього дискурсу, тематичний обсяг та стильові особливості художнього дискурсу, характеристика мовних особливостей даного типу дискурсу, домінуючі ознаки художнього дискурсу.
 • Науковий дискурс та його лінгвістична характеристика: поняття та стильові особливості наукового дискурсу.

Змістовий модуль 3. Особливості письмового німецькомовного дискурсу.

 • Есе як вид письмового дискурсу. Види есе.
 • Листування: особливості структури та стилю.
 • Нарратив: його критерії та особливості.

 

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни (120 годин / 4 кредити ECTS; аудиторна робота 40 год.; самостійна робота – 80 год.)
 2. Форма підсумкового контролю Залік.

 

 1. Дбринчук О.О. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови

Перелік основної літератури.

 1. Бацевич Ф. С. Прагматика дискурсу: проблемне поле, дослідницька одиниця / Ф. С. Бацевич // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / відп. ред. Ф. С. Бацевич. – Л. : НУ «Львівська політехніка», 2008. – С. 10–13.
 2. Безуглая Л. Р. Дискурсивные и текстовые категории : к разграничению понятий. Методи аналізу тексту / Л. Р. Безуглая // Збірник наукових праць Чернів. нац. ун-ту. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 350 с.
 3. Дискурс у комунікаційних системах: [Зб. наук. ст.] / Київ. міжнар. ун-т; [Редкол.: Денисова С.П. (головн. ред.) та ін.]. – К.: Вид-во Київ. міжнар. ун-ту, 2004. – 344 с.
 4. Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А. П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
 5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.
 6. Шевченко І. С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу / І. С. Шевченко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. – Х., 2005. – С. 9–20.
 7. Яремчук І. М. Дискурс притчі у синергетичному аспекті / І. М. Яремчук, Л. С. Піхтовнікова // Наукові записки. Серія філологічна. − Острог : Вид-во нац. у-ту «Острозька академія», 2012. − Вип. 26. – С. 266–269.
 8. Rolf E. Pragmatik : Implikaturen und Sprechakte / E. Rolf. − Opladen : Westdt. Verl., 1997. − 343 S.